Flyktninger og beskyttelse

Lytt til tekst

Sarpsborg kommune bosetter flyktninger etter anmodning fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og i henhold til politiske vedtak. Sarpsborg har gjennom flere år vært en aktiv bosettingskommune. Ansvar for bosetting av flyktninger er organisert under NAV.

Sarpsborg kommuner bosetter:
1) personer fra asylmottak i Norge

Disse personene har oftest fått innvilget enten beskyttelse (asyl) eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag (HGR). De har kommet seg til Norge på egen hånd og søkt asyl i Norge. De har sittet på et asylmottak i påvente av behandling av sin asylsøknad.

2) overføringsflyktninger
Dette er flyktninger som kommer til Norge via UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger). De blir bosatt direkte i kommunen etter avtale med IMDI.

3) enslige mindreårige flyktninger
De er under 18 år, har kommet som asylsøkere uten foresatte og bodd på asylmottak. Sarpsborg kommune bosetter ungdommer i bemannet bolig, gjennom barnevernstjenesten.

Oppholdsgrunnlaget gis som regel som vanlig arbeidstillatelse som er gyldig enten 1 år eller 3 år og må fornyes. Etter 3 år kan man søke om permanent oppholdstillatelse. For å søke om statsborgerskap må vedkommende ha bodd sammenhengende i Norge i 7 år.

De fleste som bosettes i kommunen som er mellom 18 og 55 år har rett og plikt til et introduksjonsprogram. Bosetting av flyktninger gjøres i samarbeid med flyktningkonsulent og Introduksjonsprogram.

Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnet bolig til den enkelte flyktningen / - familien, hjelp til registreringer i diverse offentlige kontorer, innkjøp av utstyr og møbler, tilrettelegging og veiledning.