>Anbefaler bygging av ny ungdomsskole på Opstad

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anbefaler bygging av ny ungdomsskole på Opstad

26.01.2018 av Eva Rekvin

Rådmannen anbefaler at det bygges en ny ungdomsskole på Opstad, samt at nåværende barne- og ungdomsskole på Tindlund gjøres om til en ren barneskole.

Økningen i elevtallet vest i kommunen medfører behov for økt kapasitet ved skolene.

Det har vært vurdert ulike alternativer, men etter en helhetsvurdering basert på tilstand, skolen som pedagogisk arena og muligheter for utvidelse, ønskes en videre utredning rundt ett alternativ: Ny ungdomsskole på Opstad, samt omgjøring av skoleanlegget på Tindlund til barneskole.

Tomt på Opstad

Sarpsborg kommune kjøpte en tomt på Opstad høsten 2017 med formål om å bygge skole (vedtatt i bystyret 12.10.2017). Denne tomten ligger i direkte tilknytning til Greåker videregående skole.

Dersom tomten brukes til å bygge ny ungdomsskole, og ungdomsskolen på Tindlund avvikles, gir dette samtidig mulighet for å bygge ut Tindlund barneskole på en god måte.

Dette alternativet øker kapasiteten på både barne- og ungdomsskolene i vest tilstrekkelig til å håndtere forventet vekst i elevtallet. Økningen i kapasitet vil da også komme i det området der behovet er størst.

Flere fordeler

Rådmannen peker også på andre fordeler med dette alternativet:

En ny ungdomsskole med umiddelbar nærhet til Greåker videregående skole, vil gjøre et samarbeid lettere både når det gjelder elever som trenger større utfordringer og elever som står i fare for drop-out.

I tillegg kan et samarbeid med fylkeskommunen om bygging av en ny felles idrettshall, gi økonomiske fordeler.

Dersom det kun blir barneskole på Tindlund, vil dessuten denne være stor nok til å romme en forsterket avdeling for elever med store bistandsbehov, dersom kommunen skulle ha behov for dette.

Til bystyret våren 2018

Rådmannen anbefaler at alternativet med ny ungdomsskole på Opstad og omgjøring av skoleanlegget på Tindlund til barneskole legges til grunn for det videre arbeidet med økning av skolekapasiteten i vest.

Utvalg for kultur og oppvekst skal i sitt møte 6. februar behandle en underveismelding om skolekapasitet og vurdering av ny ungdomsskole.

Sak om endelig valg av alternativ skal behandles i bystyret til våren.

Det er avsatt 276 millioner til investering i ny skole i vest i 2019-2021.