Start Kari chatbot Spør meg

>Gjør et byks på kommunemåling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gjør et byks på kommunemåling

06.04.2018

Sarpsborg havner på en 187. plass i Kommmunebarometeret 2018. Det er en forbedring på hele 98 plasser siden 2017. Mange nøkkeltall viser positiv utvikling for det siste året. Faktisk er utviklingen enda bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten til Kommunal Rapport er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database. I tillegg baserer undersøkelsen seg på offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 

God utvikling

Sarpsborg havner på en 187. plass i Kommmunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport. Plasseringen er korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Det er en klar overvekt av nøkkeltall som viser positiv utvikling det siste året. Utviklingen er også enda bedre enn normalen i Kommune-Norge.

-Det er gledelig at vi gjør det bedre på kommunebarometeret. Det sier noe om driften i 2017 –sammenlignet med andre kommuner. Kommuner med lav inntekt ligger generelt sett lavt på barometeret - siden Sarpsborg kommune har lave inntekter er det ekstra krevende å komme høyt opp, sier rådmann Unni Skaar. - Vi er avhengig av god drift i kommunen for å møte de utfordringene vi ser fremover. Denne tydelige fremgangen på barometet viser at vi driver godt og har forbedrer resultatene selv om vi har lave inntekter fra staten, fortsetter hun.

Best på miljø og ressurser

Sarpsborg kommune scorer aller best på områdene miljø og ressurser, kostnadsnivå og vann, avløp og renovasjon. Kommunen har best positiv utvikling innen eldreomsorg, grunnskole og økonomi. Blant årsakene til fremgangen finner vi at kommunen har relativt mange ansatte i helse med fagutdanning. Kommunen scorer lavest på barnevern, sosialhjelp og kultur. Årsakene her er blant annet mange flere barnevernssaker og dermed også lengre saksbehandlingstid, mange voksne mottar sosialhjelp over lang tid, og få elever ved kulturskolen og lave utlånstall ved bibliotekene. 

Det er de store områdene barnehage, skole, pleie og omsorg samt økonomi vektes høyt på analysen. Av disse har Sarpsborg desidert best resultatet på økonomi.

- Det kommer av at vi har en nøktern og kostnadseffektiv drift. Det er viktig grunnlag for å gi gode tjenester på alle områder sier Unni Skaar.

Den største bedringen av tallene for 2017 er innen pleie og omsorg. Det beste resultatet i denne tjenesten er på målingen av andel ansatte med fagutdanning og vedtak om dagtilbud til eldre. Sarpsborg har forbedringer på sosialhjelp, og kultursektoren har også gjort ett byks, selv om den fortsatt ligger på en lav plassering i kommunerekken.