>Lovlighetskontroll av Navestad - Berg søndre

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lovlighetskontroll av Navestad - Berg søndre

05.09.2018 av Maren Lunde

Da bystyret skulle behandle reguleringsplan for Navestad - Berg søndre i juni, var en opplysning i saksframlegget feil. Nå er det fremmet krav om at fylkesmannen skal vurdere lovligheten av vedtaket.

I saksframlegget sto det at reguleringsplanen omfatter 17 dekar dyrket mark. I bystyremøtet påpekte rådmannen feilen, og presiserte at det riktige arealet er ca. 45 dekar dyrket mark. 

Området er avsatt til boligbebyggelse i kommunens arealplan, og hele området som omfattes av reguleringsplanen for Navestad – Berg søndre er i tråd med arealplanen. Planforslaget har vært på høring i tråd med vanlige rutiner. Forslaget til reguleringsplan ble vedtatt av bystyret.

Som følge av vedtaket krevde seks bystyremedlemmer at fylkesmannen skal vurdere lovligheten av vedtaket. De seks er Ståle Solberg (uavhenging), Steinar Haakenstad (uavhenging), Annar Hasle (KrF), Ståle Hansen (Pensjonistpartiet), Frank Vigart Eriksen (MDG) og Helge Skår (Sp).

Går inn for å opprettholde vedtaket

Da bystyret behandlet saken 13. september, gikk flertallet inn for å opprettholde vedtaket, og at lovlighetsklagen sendes til fylkesmannen.

En ny gjennomgang av saken viser at det er 49 da dyrket mark, samt 22 dekar dyrkbar jord som er berørt av planen.

I saksframlegget la rådmannen til grunn at det til tross for denne feilen så er vedtaket som bystyret gjorde i juni gyldig, fordi bystyret ble gjort oppmerksom på at saksdokumentet var feil, og hvor stort areal med dyrket mark som ble berørt. Rådmannen er derfor av den oppfatning at det ikke hadde endret vedtaket om opplysningene i dokumentet hadde vært korrekte.

Hva er lovlighetskontroll?

Dyrkbar jord og dyrket mark

Dyrkbar jord: Arealer som kan dyrkes opp til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord kan være skogsareal, annen jorddekt fastmark, myr og torvmark.

Dyrket mark: Omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
Kilde: Landbruksdirektoratet

Tre eller flere medlemmer av bystyret kan kreve at fylkesmannen vurderer om et vedtak er lovlig fattet. Dette kalles lovlighetskontroll. Kravet om lovlighetskontroll fremmes først for bystyret som skal ta stilling til om vedtaket skal opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, blir saken sendt til fylkesmannen for lovlighetskontroll. Du kan lese mer om lovlighetskontroll i kommuneloven § 59.

Her kan du lese hele saken som bystyret skal behandle.