>Beskjedne investeringer de neste fire årene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Beskjedne investeringer de neste fire årene

27.10.2016 av Elisabeth Alstadsæter

Rådmann Unni Skaar har i dag lagt fram sitt forslag til driftsbudsjett for 2017 og handlingsplan for 2017–2020. De neste fire årene kommer til å kjennetegnes av vesentlig lavere investeringer. Her er forslaget i korte trekk.

Kommunen har de siste årene investert stort i bygg som kommunen selv skal benytte. Ny skole, nye barnehager, et nytt omsorgssenter og et nytt helsehus skal bidra til gode og effektive tjenester for innbyggere i Sarpsborg.

Større beløp er brukt på å ruste opp bysentrum og på idretts- og kulturanlegg. Sarpsborg torg, gågata, Kulås amfi, Sarpsborg stadion, Sparta amfi og Sarpsborg scene er gode eksempler.

 

Investeringer

I handlingsplan for 2017–2020 er det lagt opp til beskjedne investeringer. Det gjenstår fortsatt noe av den store satsingen kommunen har igangsatt på barnehager, blant annet blir det bygd en ny barnehage i sentrum i 2017. Den største enkeltinvesteringen er en ny skole i Sarpsborg vest i slutten i fireårsperioden.

Investeringsmidler til bibliotek eller kulturskole er det ikke funnet rom for, men en ny idrettshall på Sandbakken er prioritert. Ytterligere oppgradering av Sarpsborg scene planlegges, under forutsetningen av tilskudd fra fylkeskommunen til regionalt kulturbygg og midler fra investeringsfond satt av til kulturhus.

 

Kommunens gjeldsutvikling

Sarpsborg kommunes gjeld pr. innbygger har gått fra å ligge klart under snittet av norske kommuner til å ligge over. Årsaken til gjeldsveksten er omfattende investeringer, og da først og fremst i skoler, barnehager og omsorgsbygg. Veksten kan ikke fortsette.

Kommunens samlet investeringsgjeld vil være 3,4 mrd. kr ved inngangen til 2017. 

Investeringer har i hovedsak vært finansiert med låneopptak. Økte renter og avdrag har dermed redusert det økonomiske handlingsrommet.

Bystyret vedtok våren 2016 å gå gjennom planlagte investeringer for å redusere gjelden som belaster driftsregnskapet. I de neste fire årene kan kommune kun ta opp lån som tilsvarer det som skal betales i avdrag. I tillegg til låneopptak, kan investeringer finansieres ved salg av eiendeler, tilskudd, overføringer fra drift, bruk av fond, samt merverdiavgiftskompensasjon som kommunen får refundert.

Renter og avskrivninger i investeringer til vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF) dekkes gjennom kommunale gebyrer, og kan derfor holdes utenom.

 

Slik påvirker statsbudsjettet kommunen

Sarpsborg kommune får i 2017 en vekst i de såkalte frie inntektene på 3,2 prosent, ut fra regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er klart bedre enn landssnittet og bedre enn Østfold-snittet.

Det nye inntektssystem slår positivt ut for en folkerik kommune som Sarpsborg. Samtidig rammer deler av forslaget til statsbudsjett Sarpsborg mer negativt enn andre kommuner, siden kommunene selv må dekke en enda større andel av kostnadene til ressurskrevende tjenester – som for eksempel barnevern.

Det er budsjettert med 60 mill. kr i statlige tilskudd til ressurskrevende tjenester. Det er 4 mill. kr mindre enn i 2016.

Skatt og rammetilskudd utgjør 73 prosent av Sarpsborg kommunes inntekter. Kommunen kan i liten grad påvirke disse på kort sikt.

Kommunen har over en lang periode hatt vesentlige nedskjæringer i driftsbudsjettet fra år til år. Det har vært krevende å være en kommune med både lavere inntekter og større utgiftsbehov enn landssnittet. Historikken med stadig trangere driftsrammer har ført til et sterkere press på tjenestene.

Det har vært nødvendig å styrke enkelte budsjettposter som følge av at rammene har vist seg å være for små. Samtidig har handlingsplanen 2017–2020 noen klare satsinger som vil være viktig både for å øke innbyggernes livskvalitet og redusere kommunens utgifter på lengre sikt – som for eksempel omsorgsteknologi som gjør at eldre kan bo hjemme lenger. 

I 2017 vil kommunen ha et driftsbudsjett på nærmere 2,9 mrd. kr. Driftsbudsjettet inneholder påplussinger knyttet til kapasitets- og kostnadsvekst, statlige tiltak og styrking av enkelte budsjettposter for totalt 87 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak økte behov.

Avgifter og gebyrer

Eiendomsskatt er en betydelig inntektspost som kommunen innenfor lovfestede rammer selv kan styre. Satsene for eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer for 2017 holdes uendret. Samlede inntekter for eiendomsskatt vil utgjøre 188,5 mill. kr.

For 2018 økes eiendomsskatten med 10 prosent gjennom en generell oppjustering av takstene, noe det er anledning til 11 år etter siste taksering i 2008. Satsene endres ikke. Oppjustering av takstene fører til en inntektsøkning på 15 mill. kr fra 2018. Kommunens inntekter fra eiendomsskatten vil dermed passere 200 mill. kr. 

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon henger direkte sammen med omfanget av investeringer og driftskostnader på områdene. Gebyrene øker samlet sett med 2,2 % fra 2016 til 2017 for en standard enebolig. Det er en økning på i underkant av 200 kr årlig, fra drøyt kr 9 200 kr til kr 9 400. Økningen er marginalt lavere en den generelle prisveksten.

De fleste øvrige priser på kommunale tjenester øker med 2,5 %, som er den forventede lønns- og prisveksten i kommunesektoren. For enkelte tjenester øker prisene noe mer, blant annet på behandling av byggesaker.

Her er rådmannens forslag til handlingsplan 2017-2020 og budsjett for 2017. - PDF

Budsjettet i korte trekk for kommuneområdene

Kommuneområde velferd

Kommunens omsorgstjenester står foran en formidabel utfordring som følge av at antall innbyggere over 80 år vil øke betydelig framover. Handlingsplanen omfatter både satsing på å legge til rette for at eldre kan bli boende i eget hjem og etablering av flere heldøgnsplasser.

Budsjettet i korte trekk:

 • Hjemmetjenestene styrkets med 6,1 mill. kr for 2017.
 • Velferdsteknologi styrkes med 2,2 mill. kr.
 • Fysio-, ergoterapi og oppfølging, montering og service av korttidshjelpemidler styrkes med 1,8 mill. kr.
 • Antallet omsorgslønnmottakere har økt betydelig, og budsjettet styrkes med 5 mill. kr.
 • Ti midlertidige langtidsplasser ved Kurland sykehjem videreføres frem til det er etabler 14 nye korttidsplasser ved helsehuset. Seks dobbeltrom videreføres i 2017, legges opp til full eneromsdekning fra 2019. Legetjenesten på Helsehuset styrkes med 2,6 mill. kr fra 2017.
 • 7 mill. kr prioriteres til kjøp av omsorgsplasser til brukere med omfattende tjenestebehov. For boveiledningstjenesten gjennomføres en varig innsparing på 3 mill. kr på årsbasis.
 • Antall bostedsløse i Sarpsborg er redusert radikalt. Kommunen skal framover bistå unge med behov for hjelp til å skaffe og beholde bolig.
 • Midlene til habilitering, rehabilitering og forebygging av vold og overgrep økes totalt 1,5 mill. kr.
 • Det kommunale rusarbeidet styrkes, som følge av en statlig satsing, med totalt 3 mill. kr.
 • NAV vil særlig prioritere å hjelpe ungdom inn i utdanning, arbeid eller annen aktivitet.
 • Flere bekymringsmeldinger og hjelpetiltak er en bekymringsfull utvikling i barnevernet. Det jobbes med en samordning av kommunens tjenester overfor utsatte barn og unge som i større grad vil sikre tidlig og helhetlig hjelp.
 • Midler settes av til nye utleieboliger på Bodalsjordet, permanent etablering av 10 modulbaserte boliger og til innkjøp og rehabilitering av andre utleieboliger. 12 omsorgsboliger for utviklingshemmede med bemanning på Værn vil være i full drift fra 2020.

 

Kommuneområde oppvekst

Sarpsborg kommune legger stor vekt på faglig utvikling av skoler og barnehager. Det er et viktig mål å forbedre skoleelevenes resultater. Kommunen vil som en av landets første realfagskommuner ha et særlig fokus på dette området.

Budsjettet i korte trekk:

 • Skolene får en generell reduksjon på 2,5 mill. kr, og kompenseres ikke for elevtallsvekst på 36 elever.
 • Statlig forsøk med økt lærertetthet for enkelte ungdomsskoler opphører. Det fører til redusert tilskudd på 6 mill. kr på årsbasis med full effekt fra 2018.
 • Kommunene tilføres midler på 3,6 mill. kr til tidlig innsats som skal forebygge spesialundervisning.
 • Kommunen er med i et forskningsprosjekt som finansierer seks lærerårsverk fra høsten 2016–2020. 4,2 mill. kr i 2017.
 • Antall barn under 5 år har sunket i Sarpsborg. Kommunen sparer ca. 2 mill. kr. på færre plasser enn planlagt.
 • Antall barn i førskolealder med behov for spesialpedagogisk hjelp har økt merkbart. Enhet spesialpedagogiske tiltak vil fra 2017 bli delt i to enheter, og få en økt ramme på 4 mill. kr.
 • Det opprettes en ny stilling for å koordinere arbeidet med utsatte og sårbare barn og unge.
 • Nye barnehager i sentrum og Skjeberg skal stå klare til åpning i august 2017. Bygging av ny ungdomsskole vest i kommunen planlegges mot slutten av fireårsperioden. Det må investeres i lærerarbeidsplasser og i andre tiltak for å øke kapasiteten.
 • Midler til årlige investeringer i IKT-utstyr økes til 6 mill. kr.

 

Kommuneområde samfunn

Det jobbes med nye planer som vil ha stor betydning for den videre utviklingen av Sarpsborg som by og lokalsamfunn. En ny sentrumsplan skal legge til rette både for flere arbeidsplasser og flere boliger i sentrumsområdet. Kommunedelplanen som tar for seg utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Sarpsborg og ny veiforbindelse over Glomma skal gi byen framtidsrettede transportløsninger. Kommunen skal også få en ny samfunnsplan der «Veien videre etter 2016» vil være et sentralt tema.

 

Budsjettet i korte trekk:

 • Smart City er en viktig satsing på miljø og innovasjon i samarbeid med lokale næringsaktører.
 • Satsingen på byselskapet «isarpsborg» videreføres med et samlet kommunalt tilskudd på 3,4 mill. kr i 2017. Det er mindre enn i jubileumsåret, men mer enn de foregående årene. Det gis også et tilskudd på 0,5 mill. kr til Sarpsborg næringsforening.
 • Enhet kultur reduserer aktiviteten etter jubileumsåret. Samtidig styrkes driften av Sarpsborg scene, slik at kulturhus fremstår som velfungerende på varig basis.
 • Midler til Olavsfestivalen reduseres med 0,9 mill kr.
 • Enhet byggesak, landbruk og kart har ansvaret for forvaltningsoppgaver innen vann og avløp. Kapasiteten til pålegg om separering og tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett vil bli prioritert, og finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrene.
 • Ny idrettshall på Sandbakken skal stå ferdig til skolestart 2018.
 • Sarpsborg scene vil bli ytterligere oppgradert, og utredning av nytt bibliotek og nye kulturskolelokaler pågår.

 

Kommuneområde organisasjon

Kommuneområdet tilbyr publikumsrettede tjenester som servicetorg, informasjon og kemner, samt støttefunksjoner som HR, IKT og økonomi. Gjennom prosjektet «Kommune for 2020» er det gjennomført en omfattende nedbemanning i området, og det er krevende å opprettholde nivået på støttefunksjonene overfor kommunens øvrige enheter.

 

Budsjettet i korte trekk:

 • Innovasjonsarbeidet styrkes, grunnleggende IKT-ferdigheter blant ansatte forbedres, antall lærlingplasser økes og god oppfølging av personer i arbeidspraksis sikres. Innkjøp styrkes med ett årsverk.
 • Satsingen på driftseffektive IKT-løsninger videreføres.
 • Digitalisering av arkiver prioriteres.

 

Kommuneområde teknisk

Kommuneområdet vil ha fokus på å ta i bruk nye teknologiske løsninger for å løse framtidige behov. Mer effektiv energistyring i kommunens bygg er prioritert. Energikostnader i byggene forventes redusert med 3 mill. kr i 2017. Midler til vedlikehold av kommunale bygg styrkes med 2,5 mill.

 

Budsjettet i korte trekk:

 • Midler til hyppigere snøbrøyting av sykkelfelt og tidligere gatefeiing om våren er lagt.
 • Ny gang- og sykkelbru mellom Opsund og Hafslundsøy skal stå ferdig i 2017.
 • Det gjøres omfattende investeringer innen vann og avløp.
 • Det er satt av midler til regulering og opparbeidelse av bolig- og næringstomter. Bolig- og næringsområder på Kløvningsten vil bli videreutviklet i 2017, og det jobbes med regulering av boligområdene Yvenåsen og Navestad/Berg. Områderegulering av et nytt boligområde på Maugesten vil bli igangsatt.
 • Salgsinntekter fra kommunal eiendom i perioden 2017–2020 er anslått til 130 mill. kr.