>Bibliotekprosjektet er i gang!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bibliotekprosjektet er i gang!

08.03.2018 av Maren Lunde

Formannskapet behandlet oppstartsnotat for nytt bibliotek.

I høst vedtok bystyret at arbeidet med å planlegge bygging av nytt bibliotek skulle settes i gang. Bystyret ba også om at det skulle vurderes om andre funksjoner kunne få plass i den samme bygningen. Dette vedtaket ble fattet på bakgrunn av en mulighetsstudie utarbeidet av BAS arkitekter. 

Formannskapet støttet forslaget om å bygge mellom 3 000 og 4 000 kvadratmeter, i tillegg til å pusse opp det eksisterende biblioteket som er på 1 500 kvadratmeter. Dette har en forventet kostnad på ca 200 millioner. Investeringen må imidlertid sees i sammenheng med andre potensielle investeringsprosjekter.

<HENSYNET TIL FINANSIERINGRådmannen mener derfor at finansiering av bibliotekprosjektet bør behandles når bystyret vedtar kommunebudsjettet for 2019 i desember. >

Samlokalisering er aktuelt

I det videre arbeidet med prosjektet vil det sees nærmere på om det kan være plass til andre funksjoner enn bibliotek i det nye bygget. Rådmannen mener imidlertid at det er mest hensiktsmessig at dette blir andre kommunale tjenester. Erfaring fra andre bibliotekprosjekter viser at samlokalisering kan være med på å øke besøkstallene.

Det vil arbeides videre med hvilke kommunale funksjoner som kan være aktuelle å samlokalisere ved ett nytt bibliotek og hvilken effekt alternativene kan ha både for biblioteket og byutviklingen.

Vurderer utviklingsentreprise

Byggeprosjektet skal ta mange krevende hensyn, og er et komplisert prosjekt. Det ligger et bibliotek, en kirke og et kulturhus i samme kvartal, og disse bygningene skal ivaretas på en best mulig måte samtidig som nye, gode og tilstrekkelig store arealer skal bygges på en så økonomisk gunstig måte som mulig. I et slikt tilfelle som dette, vil det være klokt at entreprenøren er med på å utforme løsningen.

På bakgrunn av dette vil utbyggingen gjennomføres med en utviklingsentreprise. En utviklingsentreprise er lik en ordinær totalentreprise, men hvor prekvalifiserte entreprenører får være med på å legge premissene for gjennomføring på et tidligere tidspunkt og selv bærer en større risiko for avvik i prosjektet.

Entreprenørene er med på å avklare kostnader, byggetid, gjennomføringsplan og fordeling av en risiko som tiltakshaver og utfører kan bli omforent om. Utviklingsentrepriser er utviklet for å kunne bidra til økt effektivitet og færre konflikter mellom byggherre og entreprenør i komplekse byggeprosjekter. Bruken av utviklingsentrepriser i offentlige byggprosjekter er økende.

Si din mening!

Et nytt bibliotek er mye mer enn et nytt bygg. Mange kommuner bygger nye bibliotek. Publikumsundersøkelser viser at folk ønsker bibliotek som er åpent, inkluderende og et gratis møtested for alle.  Det er faktisk bare om lag halvparten av de som besøker bibliotek låner med seg bøker hjem. De resterende leser, møter andre, deltar på arrangementer, studerer, bruker datamaskiner og andre ting. I årene fremover vil biblioteket være like mye en møteplass for mennesker, som et hus for bøker.

I år vil derfor sarpingene inviteres til å si hva de mener om biblioteket, og hva de ønsker der i framtida. 

Her kan du lese dokumentene i saken. Se sak nr 13/18.