>Utbygging av Bodalstranda

Innhold

Oversiktsbilde fra Bodalstranda

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utbygging av Bodalstranda

15.09.2017 av Maren Lunde

Bystyret behandlet innbyggerforslag om Bodalstranda i sitt møte den 14. september.

Bystyret gikk inn for at innbyggerforslagets innhold blir vurdert ved behandling av reguleringsplan for Bodalstranda, eventuelt ved behandling av ny arealplan. En revisjon av arealplanen for Sarpsborg kommune er planlagt igangsatt høsten 2017.

Avsatt til boligformål

Sandbakken og Klavestadhaugen velforening, Løken velforening og Naturvernforbundet i Sarpsborg har sendt inn et innbyggerforslag med krav om at utbyggingsområdet Bodalstranda i arealplanen skal tilbakeføres til LNF-område (landbruk, natur og friluft). I dag er dette området avsatt til boligformål i arealplanen.

Kommunelovens § 39a om «Innbyggerforslag» slår fast at innbyggere i en kommune kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet, og at kommunestyret plikter å ta stilling til forslaget dersom minst 300 innbyggere står bak det. I bestemmelsen heter det videre: «Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven». Bestemmelsen slår videre fast at innbyggerforslag ikke kan fremmes dersom kommunestyret allerede har tatt stilling til innholdet i samme valgperiode. 

Bodalstranda ligger på Klavestadhaugen. 

Forslag til reguleringsplan

I det aktuelle området har det blitt lagt fram et forslag til reguleringsplan.  Denne planen ble behandlet i utvalg for plan, miljø og teknikk 30. august. Utvalget gikk inn for at reguleringsplanen skulle legges ut for offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn er en form for høring, hvor alle kan komme med innspill til reguleringsplanen i løpet av seks uker.

I forslaget til reguleringsplan for Bodalstranda er det foreslått å gi rom for ca 130 boenheter. Det skal være både eneboliger, blokker og flermannsboliger (rekkehus). Det er også planlagt å bygge lekeområder, og et friområde. Barn og unges interesser skal ivaretas i planleggingen. Det er også planlagt fortau langs Bodalsvei. Bodalsvei bli stengt rett vest for dagens adkomst ned til Bodalstranda.

Etter at det offentlige ettersynet er avsluttet, vil utvalget eventuelt fremme reguleringsplanen til avsluttende behandling i bystyret.