Start Kari chatbot Spør meg

>Mer til skole og omsorg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mer til skole og omsorg

23.10.2017 av Ole Christian Foss

Mer penger til helse- og omsorgssektoren, styrking av lærertetthet, og økt eiendomsskatt er noe av det rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag for 2018 og handlingsplan for 2018-2021.

– Antall eldre i Sarpsborg vokser kraftig. Det skjer i en kommune som allerede bruker vesentlig mer av sine inntekter på omsorgstjenester enn andre kommuner, sier rådmann Unni Skaar i forbindelse med at budsjettforslag for 2018 og handlingsplan for 2018-2021 presenteres i bystyresalen i Sarpsborg rådhus torsdag 2. november.

Derfor er kanskje den største utfordringen for Sarpsborg kommune framover å drive sine omsorgstjenester på en annen måte.

– Vi må satse på at flere skal bli boende i egen bolig og i så stor grad som mulig mestre hverdagen selv. Dette har vi valgt å kalle et paradigmeskifte, sier Skaar, som mener at paradigmeskiftet i omsorgssektoren er avgjørende for at kommunen skal kunne satse på områder som er særdeles viktige for å bedre levekårene og livskvaliteten til innbyggerne i Sarpsborg. Dette gjelder særlig skole, men også forebygging på mange arenaer, kultur og nærings- og samfunnsutvikling.

I forslaget til årsbudsjett vises det til at det er behov for å styrke enkelte tjenester som har hatt det for trangt i 2017, men at det også er et stramt budsjett som dermed gjør nedskjæringer nødvendig.

Les hele rådmannens budsjettforslag her – PDF

Last ned rådmannens presentasjon her - PPT

Eiendomsskatt

Skatt og rammetilskudd utgjør om lag 70 prosent av Sarpsborg kommunes inntekter. Kommunen kan i liten grad påvirke disse på kort sikt.
Eiendomsskatt er en betydelig inntektspost som kommunen kan styre omfanget av innenfor lovens rammer. Med bakgrunn i at det er ti år siden siste taksering vil det i 2018 bli en generell heving av takstene med 10 prosent.

Bunnfradraget holdes uendret på 300.000 kr. Satsene forblir 4,9 promille for bolig og fritidseiendommer, og 7 promille for næringseiendommer. Eiendomsskatten på en gjennomsnittlig bolig (120 kvm) øker da med cirka 700 kr, det vil si rundt 13 prosent. Arbeid med omtaksering er igangsatt og nye takster vil gjelde fra 2020.

Den generelle hevingen av takstene i 2018 gjør at kommunens inntekter fra eiendomsskatt øker med rundt 22 mill. kr på årsbasis. Inntektene fra eiendomsskatten forventes å utgjøre 212,5 mill. kr i 2018. Det er ikke lagt opp til ytterligere økning av skattenivået i perioden, men kommunens inntekter vil øke noe grunnet volumvekst.

Vann, avløp og renovasjon

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon henger direkte sammen med omfanget av investeringer og driftskostnader på disse områdene. Fra 2017 til 2018 øker gebyrene samlet sett med 67 kroner for en standard bolig. Dette tilsvarer 0,7 prosent, altså klart under den generelle prisveksten.

SFO, barnehage og trygghetsalarmer

Egenbetaling for SFO øker med 265 kroner i måneden, ca 10 prosent, fra 2.605 kroner til 2.870 kroner.
Barnehage øker med 180 kr pr mnd, ca 6,5 prosent, i samsvar med endring i statlig maksimalpris. Trygghetsalarmer blir 100 kr dyrere i måneden. De fleste øvrige priser øker med 2,6 prosent, i samsvar med generell lønns- og prisvekst.

Oversikt ulike kommuneområder

Kommuneområde velferd

Antall eldre over 80 år i Sarpsborg vil i kommende fireårsperiode øke med rundt 2 prosent pr. år, og etter 2023 vil veksten akselerere. Dette vil forsterke presset på kommunens omsorgstjenester betydelig, og det vil være behov for en stor omlegging av tjenestene – et paradigmeskifte.

Kommunen må satse sterkt på at flest mulig eldre skal kunne bli boende i eget hjem så lenge som mulig, slik at behovet for flere heldøgnsplasser begrenses. Det vil være nødvendig å styrke kompetanse, endre arbeidsmetodikk og jobbe med forståelse hos brukere og pårørende, samt øke bruken av velferdsteknologiske løsninger.

Her er noe av det som står i budsjett for 2018 og handlingsplan for 2018-2021:

Helse og omsorgstjenester

 • Kjøp og drift av velferdsteknologi (styrkes med 6,5 millioner kroner)
 • Drift av 14 nye korttidsplasser ved helsehuset (økning 10,6 millioner kroner)
 • 13 nye plasser ved Kruseløkka sykehjem (koster 15 millioner kroner)
 • Hjemmetjenester (styrkes med 6 millioner kroner)
 • Hjemmeavlastning for personer med demens (koster 0,4 millioner kroner)
 • Avvikle midlertidige sykehjemsplasser (sparer 7 millioner kroner)

Boveiledning / ressurskrevende tjenester

 • Kapasiteten i boveiledningstjenesten vil øke med 12 nye heldøgnsplasser på Værn fra 2020. (Årlig driftsutgift 20 millioner kroner)
 • Avlastningstiltak, styrking (koster 2 millioner kroner)

Rus og psykisk helse

 • Bofellesskap for 6-8 mennesker med psykiske lidelser med planlagt drift fra 2021 (Årlig driftsutgift 11 millioner kroner)
 • Avvikle avtaler med AOF og kirkens bymisjon om kurs, aktivitet og arbeidsplasser (sparer 1,3 millioner kroner)

Forebyggende tjenester

 • Innsparing utekontakten (sparer 1,4 millioner kroner)
 • Avvikling Homestart (sparer 0,4 millioner kroner)
 • Styrke skolehelsetjenesten (0,65 millioner kroner) 
 • Styrke kortidshjelpemidler (0,4 millioner kroner)

Barnevern

Pågangen til barnevernet øker. Det kommer flere meldinger, flere hjelpetiltak blir iverksatt og flere barn og unge plasseres i fosterhjem eller institusjon. Med bakgrunn i utviklingen i 2017 økes barnevernets økonomiske ramme med 10 mill. kr. i 2018. Det er uvisst om dette er nok. 

 

Kommuneområde oppvekst 

Skolene i Sarpsborg skal hjelpe elever til å mestre, og motivere dem for videre utdanning. Fortsatt har skolene i Sarpsborg svakere resultater enn landssnittet på nasjonale prøver for de yngste elevene, men denne forskjellen reduseres når elevene kommer på ungdomsskolen. Det jobbes mer systematisk enn tidligere med tiltak for å få bedre resultater. Sarpsborg har samtidig klart flere elever pr. lærer i grunnskolen enn både Østfold-snittet og landssnittet. Det er behov for å øke lærertettheten.

Grunnskole drift

 • Skolenes budsjetter styrkes i årene som kommer. (Alle tall er sammenlignet med 2017)
  2018: 6,4 millioner kroner
  2019: 9,7 millioner kroner
  2020: 12,6 millioner kroner
  2021: 13,6 millioner kroner

Grunnskole utbygging og struktur

 • Det er behov for å bygge ut skolekapasiteten vest i Sarpsborg. Ny skole i vest er prioritert med 267 mill. kr inkludert tidligere bevilgninger, og er dermed kommunens største enkeltinvestering i perioden. Andre investeringer i skolelokaler, blant annet i lærerarbeidsplasser, utgjør rundt 57 mill. kr. i perioden. 
 • Det skal tas en ny vurdering av de minste skolene 

SFO

 • Foreldrebetalingen i SFO øker med 265 kr. i måneden, noe som tilsvarer rundt 10 prosent. Dette gir kommunen en samlet merinntekt på 2,6 mill. kr på årsbasis.

Barnehage

 • Barnehageprisen øker med 180 kr. i måneden, i samsvar med endring i statlig maksimalpris. 
 • Staten er i ferd med å innføre en bemanningsnorm for barnehagene, og dette får store konsekvenser for budsjettet til kommuneområde oppvekst. Samlede årlige kostnader vil ved utgangen av perioden være på rundt 50 mill. kr, inkludert økte tilskudd til private barnehager. Gjennom tiltak som at kommunen tilbyr delte plasser kun i tre barnehager og reduksjon i ledelsen for de kommunale barnehagene dempes effekten med rundt 7 mill. kr. 
 • Varteig barnehage legges ned høsten 2018 (besparelse på 3,3 millioner kroner med full effekt fra 2019) 

 

 

Kommuneområde samfunn 

Kommuneområdet omfatter tre enheter: Enhet kultur, Enhet plan og samfunnsutvikling samt Enhet byggesak, landbruk og kart. På kulturområdet er det flere positive trender, med blant annet stigende besøkstall for bibliotekene og fritidsklubbene. Sarpsborg scene har også gode besøkstall etter å ha framstått i ny drakt og med ny driftsform fra 2015. 

Kultur

 • Det foreslås å legge ned Tune områdebibliotek fra høsten 2018, samtidig som bemanningen ved hovedbiblioteket styrkes noe. Dette gir en innsparing på 1,55 millioner kroner på årsbasis. 

Plan og samfunnsutvikling

 • Enhet plan og samfunnsutvikling ivaretar tunge og viktige prosesser som kommunedelplanen for nytt dobbeltsporet jernbane og ny Sarpsbru, arealplanen og sentrumsplanen, samt reguleringsplaner som er avgjørende for å få til den ønskede utviklingen av Sarpsborg som by og samfunn. Bemanningen styrkes (1 million kroner på helårsbasis) 
 • Tilskudd til iSarpsborg knyttet til jubileet (0,5 millioner kroner i 2017) videreføres ikke

Byggesak, landbruk og kart

 • Bemanningen styrkes for å ivareta oppgaver innen miljø (1,2 millioner kroner) 
 • Enheten vil også ha ansvaret for omtaksering for eiendomsskatt, der det er satt av 8 millioner kroner finansiert ved fondsmidler.

 

Kommuneområde organisasjon 

Kommuneområdet omfatter støttefunksjoner som blant annet HR, IKT og økonomi, samt publikumsrettede funksjoner som servicetorg, informasjon og kemner. 

HR

 • Kommunen trapper opp for å nå målet om økt antall lærlingeplasser. Fra 2019 er det lagt inn en styrking med 1 million kroner, og fra 2020 ytterligere 1 millioner kroner til satsingen.

 

Andre endringer

 • IKT-lisenser – økt driftskostnad (4 millioner kroner)
 • Digitalisering og elektroniske arkiver (8 millioner kroner) 
 • Redusert bemanning kemner (0,55 millioner kroner)
 • Generell innsparing kommuneområdet fra 2019 (1,0 million kroner)
Kommuneområde teknisk

Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing vil øke noe fra 2017 til 2018. Rådmannen foreslår en økning som tilsvarer 67 kroner i året for en gjennomsnittsbolig. Det er en økning på 0,7 prosent.

Bypakke Nedre Glomma skal søker om 300 millioner kroner i tilskudd fra staten i perioden 2018-2021. Blant annet skal sykkelveier i og utenfor sentrum prioriteres. 

Det er aktuelt å utrede et parkeringshus i Sarpsborg sentrum. Det skal legge til rette for myke trafikanter ved at det blir mindre gateparkering og bedre korttidsparkering i sentrum. Samtidig skal det bli bedre langtidsparkeringer i utkant av sentrum.

Kommunen ønsker å være en pådriver for utviklingen av bolig- og næringstomter. Salg av tomter for 230 millioner kroner i perioden 2018-2021 er aktuelt.

Husstander som i dag ikke har vannmåler skal ha det montert i perioden 2018-2020. Kommunens satsing på lekkasjesøk har vært vellykket og skal forsterkes i årene som kommer.

 

Utvalgte investeringer i perioden 2018-2021 som ikke er selvkost:

 • Utbedring av Sarpsborg svømmehall 10,5 millioner kroner
 • Utbedring av fryseanlegg i Sparta ungdomshall 5,5 millioner kroner
 • Utskiftning av kunstgress på Sarpsborg stadion 5 millioner kroner
 • Pellygata med tverrgater mot gågata 17 millioner kroner
 • Oppgradering av kommunale veier 52 millioner kroner
 • Trafikksikkerhetstiltak 20 millioner kroner

Utvalgte investeringer i perioden 2018-2021 som er selvkost:

 • Nytt vannverk 224 millioner kroner
 • Nipa vann og avløp 165,4 millioner kroner
 • Klavestadhaugen/Sandbakken vann og avløp 109 millioner kroner
 • Tunevannet vann og avløp 42 millioner kroner
 • Pellygata 20 millioner kroner