Start Kari chatbot Spør meg

>Dette bestemte bystyret 1. mars 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret 1. mars 2018

01.03.2018

Her kan du lese mer om hva bystyret bestemte på sitt møte torsdag 1. mars

Se hele bystyremøtet på kommunens nett-tv her!

Se alle saksdokumenter her.

Byggingen i Storgata terrasse fortsetter som planlagt

Bystyret hadde to saker om utbyggingen av Storgata terrasse på sakskartet i sitt møte torsdag kveld.

I den første saken hadde Pia og Per Christian Kjølberg fremmet et innbyggerforslag om kritikkverdige forhold knyttet til kommunens saksbehandling. Bystyret avviste her behandlingen av innbyggerforslaget, siden forslaget hadde samme innhold som i en sak som bystyret nylig har behandlet

Bystyret behandlet detaljreguleringsplan for Storgata terrasse 10. november 2016. Kommunen mottok 31 klager på dette vedtaket. Klagene ble behandlet i bystyrets møte 6. april 2017.  Da vedtok bystyret at kommunen ikke skulle ta klagene til følge, og de ble derfor oversendt Fylkesmannen i Østfold for endelig avgjørelse. Fylkesmannen konkluderte med at kommunens vedtak skulle opprettholdes, og at klagene ikke hadde ført frem.

I kommunelovens § 39 a tredje ledd bokstav b) står det at det ikke kan fremmes innbyggerforslag som har «samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden». Bystyret mente at momentene som trekkes fram i innbyggerforslaget i stor grad er de samme som ble vurdert ved behandlingen av klagene på reguleringsplanen. Påståtte svakheter og mangler ved saksbehandlingen var tema også i klagebehandlingen.

I den andre saken hadde Per Christian Kjølberg anmodet om at iverksettingen av reguleringsplanvedtaket for Storgata terrasse skulle utsettes. Kjølberg mener at det er feil i Fylkesmannens vedtak. Han har derfor klaget saken inn til Sivilombudsmannen og ønsket å legge saken i bero inntil behandlingen der er ferdig. I en e-post til kommunen 27.februar meddelte Kjølberg at de likevel ikke ønsket å forfølge saken videre fordi de har besluttet å flytte fra Sarpsborg sentrum. Denne saken ble heller ikke realitetsbehandlet.

Vedtok nytt boligområde 

Bystyret vedtok detaljreguleringsplan for Kroken boligområde, som ligger like ved rv. 111 nordøst for Sarpsborg sentrum. Det betyr at området kan bygges ut med en blanding av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og lavblokker. Det legges til rette for ca. 130 boenheter, som er en ytterligere fortetting i forhold til arealplanen. Arealet er ubebygd og består i dag av dyrket mark.

Kommunens arealplan ble vedtatt i 2015. Da ble det samtidig avklart at dette området skulle reguleres til boligformål. I planbestemmelsene ble det fastsatt at dyrket mark skal overføres til annet område med behov for jordforbedring. Området omfatter til sammen 69 dekar.

Ny bru

Bystyret vedtok å legge ut kommunedelplanen for ny bru over Glomma i Fredrikstad mellom Omberg (ved Østfoldhallen) og Torp, på høring. Årsaken til at bystyret i Sarpsborg tok stilling til saken er at den nye brua er en del av Bypakke Nedre Glomma.

I 2017 vedtok bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg og fylkesutvalget at traseen for brua skulle være mellom Omberg og Torp. Hovedinnholdet i kommunedelplanen er at det båndlegges en trase som er bred nok til at det kan reguleres en ny veiforbindelse med ny bru over Glomma mellom fv. 109 på vestsiden og rv. 111 på østsiden, og bygging av denne.

Det båndlagte området på østsiden av elva utvides mot nord. I det utvidede båndlagte området innlemmes Sarpsborgveien (rv. 111) fram til Moumveien og alt arealet mellom Sarpsborgveien, Moumveien, Norsk Leca AS sin hovedeiendom 615/6 og Glomma. I elva utvides grensa for det båndlagte området mot nord, slik at dette faller naturlig sammen med utvidelsen på land.

Fylkeskommunen forskutterer finansiering av samferdselsprosjekter

Da Stortinget vedtok fase 1 i Bypakke Nedre Glomma, ble det lagt til grunn at midlene som var knytttet til denne fasen også skulle finansiere planlegging av tiltak i senere faser. Det viser seg nå at hele beløpet som var forutsatt til planlegging vil gå med til å finansiere reguleringsplan for fylkesvei 109. Det er derfor behov for planleggingsmidler til reguleringsplan for nye brukryssinger av Glomma i Sarpsborg og Fredrikstad, samt mindre sykkel- og kollektivtiltak på kommunalt vegnett fram til neste fase er vedtatt av Stortinget.

Kommunene som inngår i Bypakka, må behandle saken lokalpolitisk siden forskutteringen skal tilbakebetales av bompenger. Bystyret gikk inn for å  anbefale at fylkeskommunen vedtar forskuttering av kr 350 millioner og at dette kan tilbakebetales når neste fase av utbyggingen vedtas av Stortinget. Det er fylkeskommunen som tar den økonomiske risikoen ved å forskuttere beløpet.

Mandat for forhandlinger om byvekstavtale

Like før jul la Statens vegvesen fram byutredning for Nedre Glomma. Denne utredningen skal være grunnlag for forhandlinger mellom staten, fylkekommunen, Fredrikstad og Sarpsborg kommune om en byvekstavtale. Her kan du lese byutredningen for Nedre Glomma.

Byutredningen viser at det er realistisk å nå nullvekstmålet med ulike virkemidler – enten ved å stramme veldig til innenfor ett og ett virkemiddel, eller ved en kombinasjon av flere virkemidler med noe lettere tilstramming. Her kan du lese mer om byutredningen og forhandlinger om byvekstavtale.

Bystyret tok byutredningen til orientering, og opprettet et forhandlingsutvalg med nødvendig mandat og som skal være operativt når det åpnes for forhandlinger om en byvekstavtale i Nedre Glomma. Det er forventet at forhandlinger vil starte i løpet av våren 2018. Syringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma fikk fullmakt til å sette ned en forhandlingsdelegasjon bestående av ordfører i Sarpsborg, ordfører i Fredrikstad, fylkesordfører og to fra opposisjonen. I tillegg ble det bestemt at  Rådmannsutvalget i Bypakka sørger for administrativ og faglig støtte til forhandlingsutvalget, at det skal forhandles på virkemiddelpakker som innfrir nullvekstmålet, og at det skal forhandles om virkemiddelpakker som inneholder kombinasjoner av flere virkemidler.

Forvaltningsrevisjonsplan vedtatt

Forvaltningsrevisjonsplanen for 2018-2019 ble vedtatt av bystyret.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven innstille til bystyret på hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres, og i henhold til kontrollutvalgets forslag er dette listen med prioriteringer:

  1. Anskaffelser og kontraktsoppfølging (prosjekt vedtatt av bystyret 2.3 2017 og prosjektplan vedtatt av kontrollutvalget 12.12 2017)
  2. Investeringsprosjekters tidligfase
  3. Forebyggende arbeid – psykisk helse
  4. Informasjonssikkerhet og Cyberangrep
  5. Personvern
  6. Barnevern – fokus på ettervern
  7. Korrupsjon

Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1400 timer per år (i henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).

Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, og utvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes bystyret.

Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen for planperioden.