Start Kari chatbot Spør meg

>Bystyremøte 12. april

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bystyremøte 12. april

12.04.2018

Dette bestemte bystyret i sitt møte 12. april 2018.

Samfunnsplanen vedtatt

Etter en lang prosess, vedtok bystyret samfunnsplan for 2018-2030 . Bystyret gikk inn for forslaget fra formannskapet om at Sarpsborg sin visjon skal være "Sammen skaper vi Sarpsborg".

Du kan lese mer om samfunnsplanen her.

Krisesenter

Rådmannen anbefalte at det ikke etableres et felles krisesenter for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg på nåværende tidspunkt. Det ble støttet av bystyret.

Rådmannen anbefalte også at dersom Fredrikstad og Hvaler senere skal utlyse en konkurranse om drift av krisesenter, vurderes mulighetene for en felles utlysning av tjenesten for alle tre kommunene.

Rådmannen skal vurdere hvordan Sarpsborg kommune kan sikre et tilfredsstillende krisesentertilbud for menn og til personer som ikke kan bo i fellesskap med andre. Denne vurderingen tas i forbindelse med handlingsplan 2019-2022.

Store parkeringsendringer i sentrum

Bystyret har vedtatt en rekke endringer i parkeringsreglene i Sarpsborg sentrum. De viktigste endringene framkommer av dette kartet. Det etableres boligsoneparkering i en ring rundt sentrum gradvis de neste årene, med start i Kulås vest i 2018. Det innføres 5 kategorier parkering i sentrum, inkludert boligsoner. Disse deles inn i grønn, gul, rød, blå og oransje og har ulike tider, priser og bestemmelser. 

Alvimhaugen barneskole får nye lokaler for 1.-4. trinn og SFO

Tidligere Alvimhaugen barnehage skal omgjøres til undervisningslokaler for Alvimhaugen barneskole. Lokalene er planlagt benyttet som undervisningsrom for 1.-4. trinn, samt SFO. Ved at barnehagebygget tas i bruk til skole øker den framtidige elevkapasiteten ved Alvimhaugen.

Fra før er det bevilget 6,2 mill. kr til tiltaket. Forprosjektfasen har imidlertid avdekket et større behov for rehabilitering enn først antatt. Det er avholdt en åpen anbudskonkurranse, og laveste tilbud gir en forventet sluttkostnad på 10,8 mill. kr. Dette er 4,6 mill. kroner høyere enn den tidligere bevilgningen. Rådmannen anbefalte derfor at denne summen tilleggsbevilges. Dette vedtok bystyret.

De nye undervisningslokalene skal etter planen stå klare i uke 41 i år.

Olavsdagene

Bystyret gikk inn for å bevilge 3 milloner til markering av nasjonaljubileet i Sarpsborg i 2019, forutsatt at fylkeskommunen bidrar med 2 millioner.

Du kan lese mer om markeringen av nasjonaljubileet her.

Bryggestien forlenges

Bryggestien i Glengshølen har vært en populær suksess siden den stod klar høsten 2016. Bystyret har nå bestemt at bryggestien utvides til Tjueklo i løpet av 2018. «Fiskebrygga» på Bryggestien skal også få en bedre universell utforming. Det er nå mulig å gå på bryggestien fra sentrum til Ravneberget, lysløypa på Kurland og det øvrige turnettet i Sarpsborgmarka.

En forlengelse av bryggestien frem til Tjueklo krever 530 meter ny bryggesti og 130 meter naturlig sti og vei fram til Tjueklo. Hele strekningen vil i den grad det er praktisk mulig ha universell utforming. I Tjueklo planlegges det anlagt raste- og grillplass med universell utforming.

Eierskap

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2018 ble i bystyret tatt til orientering.

Kommunen har en variert selskapsportefølje, og eierskapet spenner seg fra store verdier i eiendomsselskaper og energisektoren til bedrifter som opererer innen tilrettelagt arbeidstrening for yrkeshemmede, samarbeid om lovpålagte oppgaver og selskaper for å fremme/profilere kommunen/regionen. Noen av selskapene opererer i et marked, mens andre er skjermet fra konkurranse. Offentlig eierskap for disse selskapene er regulert gjennom lover og forskrifter.

For Sarpsborg kommune evalueres eierskapsmeldingen årlig slik at den kan reflektere endringer av juridisk og faktisk karakter.

Eierskapsmeldingen for 2018 inneholder en oppdatert oversikt over kommunens eierportefølje med tilhørende nøkkeltall for selskapene. Kommunens mål og eierstrategi er også oppdatert dersom enkeltsaker har vært til behandling i løpet av året og/eller dersom selskapets situasjon har hatt en utvikling som tilsier at kommunen bør revidere sin eierstrategi.

Som en del av eieroppfølgingen vil rådmannen gjøre en særskilt vurdering av Høisand Bad AS og Skjebergkilens Marina AS i 2018. Det legges frem egne saker til bystyret om eierstrategi for de to selskapene senere i 2018.

Les hele eierskapsmeldingen her (PDF)

Sarpsborg kommunes eierportefølje 2017:
Dette er kommunens eierportefølge 2017:
SelskapEierandel
Alarmsentral Brønn Øst AS 13,85 % 
Borg Næring og Eiendom AS 100 % 
Høisand Bad AS 91,36 % 
Sarpsborg ASVO AS 100 % 
iSarpsborg AS 42,63 % 
Inspiria Eiendom AS 47,50 % 
Skjebergkilen Marina AS 100 % 
Østfold Energi AS  14,29 % 
Østfold Forskning AS  3,33 % 
Borg Havn IKS  50 % 
Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS  11,12 % 
Østfold kommunerevisjon IKS  25 % 
Driftsassistansen i Østfold IKS 12,52 % 
Filmparken AS  0,11 % 
Guldkorn SA  1 av 77 andeler 
Ørebekk SA  4 av 122 andeler
Østfold interkommunale Utvalg for Akutt forurensning Deltaker 

Følgende selskap utgikk fra porteføljen i 2017:

  • Tune Administrasjonsbygg AS.

  

Finansrapport

I henhold til Sarpsborg kommunes finansreglement skal bystyret bli forelagt en rapport om status på kommunens finans- og gjeldsportefølje per 31.12.2017, og rapporten ble i bystyremøtet 12.april tatt til orientering.

Finans- og gjeldsrapporten viser hvordan kommunens likviditet og gjeld er forvaltet og om forvaltningen er i samsvar med de rammer og begrensninger for risiko som er vedtatt i kommunens finansreglement. Rapporten inneholder i tillegg markedskommentarer og en stresstest som viser den finansielle risiko kommunen er utsatt for.

Totalt er det oppnådd en avkastning på kommunens likviditet som er 7,6 mill. kr bedre enn målet fastsatt i finansreglementet.

Avkastningen på kortsiktig likviditet er siden rapporteringen for 2. tertial korrigert for en feil fra kommunens bankforbindelse, som over en periode fra oktober 2016 til februar 2018 har utbetalt 1,7 mill. kr for mye i renter på Sarpsborg kommunes innskudd. Korrigeringen vil også påvirke det samlede årsresultatet for Sarpsborg kommune i 2017.

Forvaltningen av likviditet og gjeld avviker ikke fra finansreglementet når det tas hensyn til bystyrevedtak om overgangsordninger.

Rådmannen mener kommunens finansforvaltning på rapporteringstidspunktet ikke utgjør en vesentlig finansiell risiko for kommunen, gitt dagens sammensetning av gjeld og finansielle aktiva samt kommunen nåværende økonomiske stilling. Kommunen har et rentebufferfond som per 31.12.2017 er på 80,0 mill. kr.

Du finner Sarpsborg kommunes finans- og gjeldsrapport 31.12.2017 her (PDF).

Interpellasjon: Paviljongen ved Varteig barne- og ungdomsskole

KrF-politiker Annar Hasle stilte i bystyremøtet spørsmål (interpellasjon) til ordføreren vedrørende kapasiteten ved Varteig barne- og ungdomsskole. Spesifikt gjaldt dette 5. trinn ved skolen, som består av en veldig stor klasse. Ønsket er at det bygges på en ekstra etasje på paviljongen ved skolen, slik at man får et ekstra klasserom og at nevnte klasse kan deles i to. Du kan se hele interpellasjonen fra Annar Hasle her.

I sitt svar påpeker ordfører at den aktuelle klassen har 30 elever, ikke 33 som det står i interpellasjonen. Det er ikke er satt en maksgrense for antall elever i en klasse i Sarpsborg kommune, men fra høsten 2018 vil den aktuelle klassen ved Varteig skole få to kontaktlærere.
Det er ikke lagt inn midler i kommunens handlingsplan for å bygge på en ekstra etasje på paviljongen ved Varteig skole. Det er imidlertid vedtatt at det skal gjøres noe med arbeidsplassene ved flere skoler, deriblant Varteig. I tillegg til å gi de ansatte ved skolen bedre arbeidsplasser, jobbes det med å tilbakeføre et nåværende arbeidsrom til klasserom. Hvorvidt det blir behov for ytterligere kapasitetsøkning ved skolen vil først bli vurdert når skolekapasitet og struktur skal gjennomgås på nytt i 2019.

Interpellasjon: Petersons utflytting fra Sarpsborg

Bystyrerepresentanene Ståle Solberg og Steinar Haakenstad stilte spørsmål til ordføreren om kommunens syn på at Peterson har bestemt seg for å bygge ny fabrikk i Halden. Representantene stilte også spørsmål om de samfunnspessige konsekvensene av at 200 sentrumsnære arbeidsplasser vil forsvinne, samt hva som har vært den forutgående prosessen fra kommunens side, og hvordan bystyret skal involveres i slike saker.

Her finner du hele interpellasjonen fra Solberg og Haakenstad.

I sitt svar la ordfører Sindre Martinsen-Evje vekt på at Peterson har opplyst at beslutningen om å flytte fabrikken er basert på rent forretningsmessige kriterier. Peterson har behov for en ny og moderne fabrikke med større kapasitet, og hvor det å investere i det eksisterende fabrikkanlegget har vært et dårlig alternativ.

Saker som omhandler det lokale næringslivet er vanligvis ikke egnet for behandling i bystyret. Det henger sammen med at næringsaktørene ofte har behov for, og etter forvaltningsloven også rett til, konfidensiell behandling av sakene. Selv om bystyremøter også kan lukkes og medlemmene pålegges taushetsplikt, vil bedrifter kunne oppleve det som for risikabelt at fortrolige opplysninger drøftes i et så stort organ. Derfor har Sarpsborg og andre kommuner en praksis på at formannskap og ordfører har stor myndighet i slike saker.

Interpellasjon: Planer  for nytt dobbeltspor

Representantene Ståle Solberg og Steinar Haakenstad hadde også fremmet interpellasjon om planer for nytt dobbeltspor. I interpellasjonen ba representantene om avklaring er knyttet til framtidig togtrafikk gjennom Sarpsborg, og om planleggingsprosessen for nytt dobbeltspor. Her finner du interpellasjonen.

Ordfører Sindre Martinesen-Evje viste til at Sarpsborg kommune er planmyndinghet, og at plansaken blir behandlet i bystyret på ulike stadier. Det blir lagt fram utredninger som grunnlag for beslutningene som bystyret skal fatte. Ordføreren viste til at det er flertallet i bystyret som kan be om egne utredninger eller omfattende undersøkelser.

Interpellasjon: Vårflom

Bystyrerepresentantene Ståle Solberg og Steinar Haakenstad stilte spørsmål til ordføreren om kommunens beredskap i tilfelle stor vårflom i år. I sitt svar viste ordføreren blant annet til at beredskapsplanene er gjennomgått, at kommunens beredskapskoordinator deltar i forberedende møter med andre offentlige myndigheter, og at kommunen har opprettet nettsiden www.sarpsborg.com/flom. Der kan innbyggere holde seg oppdatert om siste utvikling og se flomkart. Ettersom det er mye snø Østafjells er det sannsynlig at vi får mye vann i årets vårflom, men det er for tidlig å spå hvor stor vårflommen blir. Hvis vi får en kombinasjon av mye nedbør og varmt vær vil det bli mye vann i Glomma. I dag kan vassdragene styres bedre enn i 1995, derfor er det mindre fare for en like stor vårflom som i 1995.