Start Kari chatbot Spør meg

>Bystyret vedtok budsjettet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bystyret vedtok budsjettet

14.12.2017

Torsdag 14.desember vedtok bystyret Handlingsplan 2018-2021 med årsbudsjettet for 2018. Det ble vedtatt enkelte endringer sammenlignet med rådmannens forslag.

Sarpsborg kommunes driftsbudsjett vil være på 2,94 mrd. kr. Budsjettet inneholder påplussinger på 111 millioner kroner Det skyldes i hovedsak økt behov for kommunale tjenester. Samtidig er det nødvendig å gjennomføre nedskjæringer for 47 millioner kroner.

Det endelige dokumentet for budsjett 2018 vil være utarbeidet tidlig i 2018.

Rådmannens forslag finner du her. Her er noen av flertallets endringer sammenliknet med rådmannens budsjettforslag:

  • Kommuneområde velferd: Økning på 7,46 millioner kroner. Blant annet ikke avvikle Homestart og avtalene med AOF og Kirkens bymisjon, fortsatt drift av Utekontakten og mer til helsesøstre.
  • Kommuneområde oppvekst: Økning på 4,76 millioner kroner. Blant annet videre drift av Varteig barnehage og økt lærertetthet.
  • Kommuneområde samfunn: Økning på 2,56 millioner kroner. Blant annet videre drift av Tune bibliotek, ny rådgiver i idrett og folkehelse, økt støtte til kulturrådet.
  • Kommuneområde organisasjon: Økning på 0,64 millioner kroner. Blant annet ikke redusere politisk opplæring og mer opplæringsmidler til rådene.
  • Kommuneområde teknisk: Økning på 0,25 millioner kroner til ikke kutt i grøntområder.

Økningen av budsjettet på totalt 15,67 millioner kroner tas fra redusert avsetning av driftsfond og (12,87 millioner kroner) og økt rammetilskudd (2,80 millioner kroner).

Redusert gjeld

Kommunen har over lengre tid hatt vesentlige nedskjæringer i driftsbudsjettet. Store investeringer har medført at en større andel av kommunens inntekter har gått til å betale renter og avdrag. Det var derfor i 2017 helt nødvendig å redusere omfanget av investeringer. Det ble innført en handlingsregel om at den delen av kommunens gjeld som belaster driften ikke skal øke. Denne regelen videreføres også i kommende fireårsperiode.

Gjelden ved utgangen av 2021 skal ikke være høyere enn ved inngangen i perioden. Derfor sees handlingsregelen i et femårsperspektiv. I femårsperioden skal det investeres for 1,44 mrd. kroner.

Investerer for 385 millioner

I 2018 planlegges det investeringer for 385,9 mill. kr. Det er i selvkostområdet (vann, avløp og renovasjon) budsjettert for 251 mill. kr i 2018. Det er et eget kapittel i handlingsplanen som omhandler alle investeringer i perioden.

Blant investeringene i perioden 2018-2021 er ny skole vest i Sarpsborg, gjøre ferdig Sandbakkenhallen, nye omsorgsboliger på Værn, bygge ut Haugvoll sykehjem, og bygge nytt hovedbibliotek.

Eiendomsskatt

Skatt og rammetilskudd utgjør om lag 70 prosent av Sarpsborg kommunes inntekter. Kommunen kan i liten grad påvirke disse på kort sikt.

Eiendomsskatt er en betydelig inntektspost som kommunen kan styre omfanget av innenfor lovens rammer. Med bakgrunn i at det er ti år siden siste taksering vil det i 2018 bli en generell heving av takstene med 10 prosent.
Bunnfradraget holdes uendret på 300.000 kr. Satsene forblir 4,9 promille for bolig og fritidseiendommer, og 7 promille for næringseiendommer. Eiendomsskatten på en gjennomsnittlig bolig (120 kvm) øker da med cirka 700 kr, det vil si rundt 13 prosent. Arbeid med omtaksering er igangsatt og nye takster vil gjelde fra 2020.

I tilstandsrapporten for 2. tertial ble det for øvrig varslet en vekst i skatteinntektene på 3,3 prosent for kommunene. Det er høyere enn det som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett.

Egen skatteinngang og skattetallene på landsbasis er gode. Det er i all hovedsak den nasjonale skatteinngangen som danner grunnlaget for kommunens samlede skatt- og rammetilskudd. Basert på prognose ved utgangen av november 2017 anslår rådmannen en foreløpig økning i skatteinntektene i størrelsesorden på om lag 30-40 mill. kr utover budsjett.