>Byutredning-hvordan skal vi lykkes med mer kollektivtrafikk, sykling og gåing?

Innhold

Visste du at ved å la bilen stå én dag i uken, reduserer du CO2-utslippet ditt med 20 %?

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Byutredning-hvordan skal vi lykkes med mer kollektivtrafikk, sykling og gåing?

13.10.2017

Bypakke, bymiljøavtale, byvekstavtale, byutredning. Blir du litt svimmel? Det er ikke enkelt å holde styr på hva som skjer i samferdselsplanleggingen. I dag legger Statens Vegvesen fram byutredningen for Nedre Glomma. Denne viser ulike alternativer for hvordan vi kan nå målet om å redusere biltrafikken.

Fram mot 2030 forventes befolkningen i Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad) å øke
med om lag 17 400 personer (13 prosent). Da må enda flere dele på veiene, og hvis vi skal fortsette å kjøre like mye bil som i dag, vil utslippene øke, køene bli lengre og lufta dårligere. Derfor må vi legge til rette for at personbiltrafikken ikke skal øke, men at det skal bli enkelt å sykle, gå og reise kollektivt.

Utredning og avtale

Vi har et nasjonalt mål om at biltrafikken skal gå ned. Et viktig virkemiddel for å nå dette målet, er at de største byområdene kan inngå bymiljøavtaler og byvekstavtaler med staten. Så vil staten bidra til finansiering av prosjektene i avtalen. Slike avtaler må utformes med utgangspunkt i et faglig grunnlag. Dette faglige grunnlaget kalles byutredning. Det er Tanja Loftsgaarden som er prosjektleder for byutredningen i Nedre Glomma.

De ni byområdene er 
Oslo
Bergen 
Trondheim
Nord-Jæren
Grenland
Buskerudbyen
Nedre Glomma
Kristiansand
Tromsø

Hva er det dere undersøker i byutredningen, Tanja?
- Byutredningen er et faggrunnlag som viser hva som må til for å nå nullvekstmålet hvor veksten i persontransporten tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byutredningen skal vise hvilke tiltak som må til, og hvilke effekter de ulike tiltakene og tiltakspakkene kan ha.

Utredningen skal ikke ende opp i ett konkret alternativ/konsept, men viser mulige veier til målet.Grovt sett er dette delt inn i fire pakker med ulike virkemidler, som sammen eller hver for seg kan bidra til å nå målet. Det kan også tenkes en kombinasjon av virkemidler fra hver av pakkene. I første omgang legges utredningen fram som et faktagrunnlag for senere vurderinger og vedtak.Valg av tiltak og tiltakspakker er et politisk valg, som avklares i forhandlinger om byvekstavtaler.

Her kan du lese rapporten "Byutredning Nedre Glomma"

Mange veier til målet

Når byutredningen er klar så skal staten og kommunene bli enige om hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å legge til rette for å reise uten å bruke bilen. Det kan bety et bedre kollektivtilbud, flere gang- og sykkelveier, mer bompenger eller færre parkeringsplasser. Avtalen vil også innebære at kommunen forplikter seg til å gjennomføre en arealpolitikk som understøtter målet om å legge til rette for sykling, gange og kollektivreiser.

- I byvekstavtalene vil både areal- og transportpolitikken ses i sammenheng. Dette legger et godt grunnlag for å tenke mer helhet i arealutviklingen på sikt, fortsetter Loftsgarden.

– For oss er det viktig at byvekstavtalen fortsatt gir oss et handlingsrom, slik at vi kan finne gode løsninger lokalt som samtidig bidrar til mindre bilbruk, sier Hege Hornnæs.  Hun er oversiktsplanlegger i Sarpsborg kommune, og har vært en av kommunens representanter i arbeidet med byutredningen.

- I Sarpsborg har vi allerede gjort mye for å styre utbyggingen slik at den skjer i sentrum, tett på trafikknutepunktene, fortsetter Hornnæs.

Bypakke Nedre Glomma

Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for byutredningene. Fylkeskommunen, kommunene og Jernbanedirektoratet deltar også i utredningen. Fra tidligere så har Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune et tett samarbeid gjennom Bypakke Nedre Glomma.

Nasjonal transportplan

Hvert fjerde år vedtar Stortinget en plan for samferdselsprosjektene som skal settes i gang de neste åtte årene, nasjonal transportplan (ofte kalt NTP). Denne planen inneholder en oversikt over både vei-, jernbane-, luftfart- og havneprosjekter som staten skal bidra til å finansiere. Stortinget skal vedta en ny transportplan i 2021. Da vil byutredningene ligge til grunn for hvilke prosjekter som blir prioritert de neste åtte årene.

- Det er en veldig spennende prosess vi nå er i gang med. Jeg mener at vi har store muligheter for å finne gode løsninger som kan gi oss en byvekstavtale med staten. Gjennom avtalen vil vi få penger til å bygge ny infrastruktur for at flere vil gå, sykle eller kjøre kollektivt, avslutter Hege Hornnæs.

Les mer om byutredningen hos Statens Vegvesen.