Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dette bestemte bystyret 11. oktober 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret 11. oktober 2018

12.10.2018

Her er noen av vedtakene fra bystyrets møte 11. oktober 2018.

Se hele bystyremøtet på kommunens nett-tv her!

Se alle saksdokumenter her.

Vedtok bypakken til 12,3 milliarder kroner

Les hele saken her.

Alkoholpolitisk handlingsprogram

Kan få hjemlevering av alkoholholdig drikke.

Politikerne vedtok det nye alkoholpolitiske handlingsprogrammet. I tillegg åpnet de mulighetene for at man ved søknad kunne gi dispensasjon for salgsbevilling for hjemlevering av alkoholholdig drikke. Dispensasjon kan kun gis for 2 år om gangen. Dette blir et tillegg til vedtatte retningslinjer, som gjelder fram til 2020. 

De ber også rådmannen om å utarbeide forslag til retningslinjer for hjemlevering av alkohol, samt kontrollrutiner ved utlevering. Dette skal til politisk behandling.

Politikerne ønsker også at det fra 2020 innarbeides et nytt punkt i retningslinjene om at man kan søke om salgsbevilling av hjemlevering av alkoholholdig drikke med høyest 4,7 volumprosent, uten at man da må søke om dispensasjon. 

Rapportering kommunalt eide selskaper og foretak

Sarpsborg kommune har eierinteresser i flere selskaper. I bystyret ble det torsdag presentert en rapport på vedtatte regnskap og årsmelding for kommunens selskaper, deltakelse i IKS og i kommunens kommunale foretak.

Saksfremlegget med sentrale nøkkeltall og kortfattet informasjon for selskaper hvor Sarpsborg kommune har eierinteresser finner du ved å klikke her.

Dette er kun en rapportering på status i selskapene per 31.12.2017 og det er ikke gjort noen særskilte vurderinger av hvert enkelt selskap.

Sarpsborg kommune har eierinteresser i følgende selskaper:
 • Østfold Energi AS (SK’s eierandel: 14,3 %)

 • Inspiria Eiendom AS (konsern) (SK’s eierandel: 47,5 %)
  Selskapets bokførte egenkapital er tapt. Om dette sier styret i sin årsberetning til eierne i Inspiria Science Center AS (under punktet fortsatt drift): Underskuddet de første driftsårene har resultert i at bokført egenkapital er tapt. Selskapet har dog en betydelig verdi i bygget som kun er bokført med 51,9 mill NOK (bygd for ca. 209 mill. NOK). Bakgrunnen er at tilskudd, som har vært omfattende ved etableringen, føres som en reduksjon av egenkapitalen. I tillegg har selskapet et lån i Kommunalbanken på 77 mill. NOK som det er stilt selvskyldnerkausjon for fra Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune. I praksis har dermed selskapet således en underliggende positiv egenkapital. 
  I budsjett for 2017 ligger det an til ytterligere noen kostnadsbesparelser og videre inntektsforbedring fra inngåtte kontrakter og avtaler. Selskapet har avdragsfrihet for lånet i kommunal banken fram til 2018. Selskapet har dialog med hovedeierne for å sikre tilstrekkelig likviditet når avdragene begynner å løpe.

 • Borg Havn IKS (SK’s eierandel: 48 %)
  16.11.2017(sak 116/17) sluttet bystyret i Sarpsborg kommune seg til at Hvaler kommune kan tre inn i Borg Havn IKS, samt økning av låneramma for selskapet med 100 mill. kr, til totalt 500 mill. kr.

 • Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS (SK’s eierandel: 11,1 %)

 • Østfold kommunerevisjon IKS (SK’s eierandel: 25 %)

 • Alarmsentral Brann Øst AS (SK’s eierandel: 13,9 %)
  15.06 .2017 (sak 69/17) vedtok bystyret at Sarpsborg kommune skal delta i Øst 110-sentral IKS og dekke sine kostnader for etablering og drift av 110-sentralen samlokalisert med Øst politidistrikts operasjonssentral i politihuset i Ski.

 • Borg Næring og Eiendom AS (SK’s eierandel: 100 %)

 • AS Høisand Bad (SK’s eierandel: 91,4 %)
  Det vil bli lagt fram egen sak om eierstrategi for AS Høisand Bad senere.

 • iSarpsborg AS (SK’s eierandel: 42,6 %)
  Bystyret i Sarpsborg kommune vurderte sin eierstrategi for isarpsborg AS 16.11.2017 (sak 115/17). Sarpsborg kommune som eier sluttet opp om strategisk plan 2017 -2020 for isarpsborg AS. Rådmannen har fått fullmakt til å inngå en 3 års avtale om driftstilskudd til isarpsborg AS med grunnlag i handlingsplan 2018- 2021

 • Skjebergkilens Marina AS (SK’s eierandel: 100 %)
  Det vil bli lagt fram egen sak om eierstrategi for Skjebergkilens Marina AS senere.

 • Driftsassistansen i Østfold IKS (SK’s eierandel: 12,5 %)

 • Sarpsborg ASVO (SK’s eierandel: 100 %)

 • Østfoldforskning AS (SK’s eierandel: 3,33 %)

 • Filmparken AS
  I eiermeldingen 2018 anbefaler rådmannen at kommunen avhender sin aksjepost i selskapet.

 • KLP

Fylkesmannen avgjør klagesak

Bystyret avviste to klager på endring av reguleringsplan for Rådhusveien 7 i Skjeberg. Klagerne mener det er feil at beboerne i Rådhusveien 7 får egen lekeplass, samtidig som de som bor i området fra før må bruke en lekeplass i Østliveien. Fordi bystyret ikke godtok klagene er det nå Fylkesmannen som skal avgjøre saken.