Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dette bestemte bystyret 15. november

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret 15. november

15.11.2018

Bystyret hadde 14 saker på sakskartet da de var samlet i bystyresalen torsdag 15. november. Her er noe av det som ble bestemt:

Se alle saksdokumentene her.

Se debattene fra bystyret her.

Oppvekstplanen ble vedtatt

Sarpsborg kommune har nå fått en egen overordnet plan for oppvekst, barnehage, skole og SFO.

Bystyret vedtok Kommunedelplan oppvekst 2018-2030 - PDF enstemmig. 

Planen gjelder alle barn i Sarpsborg, fra de starter i barnehage til de går ut av ungdomsskolen. Tilbudet som barna skal få i disse årene skal ha kvalitet og det skal være helhetlig - både faglig og sosialt. 

Kommunedelplanen gjelder for tolv år av gangen, og er et viktig verktøy for å sikre en enhetlig forståelse for planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor oppvekstområdet. Planen har også en handlingsdel, som beskriver konkrete tiltak som skal gjennomføres de nærmeste fire årene.

Brannvesenet får øvingsområde

Bystyret bevilget 7,7 millioner kroner til å gi Sarpsborg brannvesen et øvingsområde i en ubenyttet del av Gatedalen miljøanlegg. I dag har ikke brannvesenet et eget eller egnet område for øving og trening. For å ivareta de kompetanse- og øvingskrav som stilles til etaten har Sarpsborg brannvesen behov for et område egnet for øving og trening. Oppdrag brannvesenet er involvert i, har over tid endret seg mye og i takt med samfunnets utvikling for øvrig. Disse preges av økt kompleksitet og store krav og forventninger til kompetanse og innsats.

Øving og trening med utstyr under ulike forhold og scenarier er helt avgjørende for å løse oppdragene på en god og effektiv måte hvor liv, helse og miljø er truet, og hvor tidskritiske beslutninger basert på kunnskap og erfaring representerer det viktigste suksesskriterium. Det er også avgjørende for innsatspersonellets egen sikkerhet at man har øvd og trent på det som vil kunne møte en under en uønsket hendelse på et skadested.

Fortsetter eierskapet i Skjebergkilens Marina AS og AS Høisand Bad

Sarpsborg kommune viderefører sitt eierskap i selskapene Skjebergkilens Marina AS og AS Høisand Bad. Det bestemte politikerne i bystyret torsdag.

Kommunen eier 100% av aksjene i Skjebergkilens Marina AS, og 91,36% av aksjene i AS Høisand Bad.

Formålet med eierskapet av Skjebergkilens Marina AS er primært samfunnsmessig, for å sikre befolkningen tilgang på båtplasser og sjøliv, og samtidig ha råderett over en viktig del av kystsonen i Sarpsborg.

Det planlegges å bedre tilbudet ved å bygge ut 10 nye store båtplasser, og det er besluttet å øke satsingen på verkstedet for å bedre lønnsomheten.
For at kommunen skal ha en fornuftig avkastning på eierskapet forventes det et minimum utbytte fra Skjebergkilens Marina på nivået som var i 2016 og 2017, det vil si 1 million kroner.

Hensikten med å eie AS Høisand Bad og deres eiendom er å kunne styre framtidig utvikling av Høysand-området, slik at det finnes et fullverdig, miljøvennlig og attraktivt serverings- og campingtilbud for beboere og turister. Selskapet skal sikre campingturisters mulighet til å feriere innen kommunens grenser.
Høisand Bad har hatt overskudd de tre siste årene og driftes på en effektiv måte. Det er viktig at selskapet fortsatt drives med overskudd, slik at driften ikke belaster kommunen økonomisk. Det forventes ikke noe vesentlig utbytte.

Vedtok flere reguleringsplaner

Bystyret behandlet i alt fire reguleringsplaner i sitt møte. Alle planene ble vedtatt. Tre av planene omhandler nye boligområder. Den fjerde er regulering av utvidelse av Østfoldkorn sitt anlegg i Sandesund. 

Reguleringsplanen for Nordneset legger til rette for utbygging av ca. 28 til 36 boenheter på vestsiden av Hafslundsøy. Området er på ca. 45 mål. I dag er området ubebygd, og består av skog, fjell og gress. Stien som går gjennom området langs Glomma skal opprettholdes. 

Brunsbykollen i Varteig er i dag et ubebygd område som i hovedsak består av skog. Området er på ca 100 mål, og reguleringsplanen legger til rette for utbygging av ca 80 boenheter. Det skal også opparbeides en gang- og sykkelvei langs fylkesvei 581 og Lundeveien til Varteig barne- og ungdomsskole. 

I Rådhusveien i Skjeberg er det planlagt 20 boenheter. I dag er det parkeringsplass og ellers kratt og skog i området, som er ca 7 mål stort. 

Østfoldkorn ønsker å utvide sitt anlegg i Sandesund med nye siloer og et teknisk anlegg for å øke kapasiteten for å kunne ta i mot korn og skipe dette ut, og kunne lagre korn over lengre tid enn i dag. Etter ombyggingen kan Østfoldkorn øke sin kapasitet med ca. 50%. Dagens siloer er 43 meter høye. De nye siloene vil være 37 meter, og tekniske installasjoner over disse på inntil 6 meter. Planen omfatter et område på 9 mål. 

Handlingsplan for bedre luftkvalitet


Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) og Urbanet Analyse har utført en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad. Utredningen viser at det har vært en markant nedgang i svevestøvkonsentrasjonen (PM10) i Sarpsborg de siste 10 årene.

Det er likevel en viss risiko for at det ved ugunstige værforhold kan oppstå dårlig luftkvalitet i Sarpsborg, og at mennesker som bor og oppholder seg i Sarpsborg kunne ha helseplager som følge av svevestøvkonsentrasjonene, siden noen får helseplager som følge av luftkvaliteten selv om grenseverdiene ikke er overskredet.

For å sikre svevestøvkonsentrasjoner som ligger under det nivået de aller fleste kan utsettes for uten å oppleve negative helseeffekter, kan det innføres ytterligere tiltak. Bystyret gikk inn for å videreføre de tiltakene som allerede er vedtatt eller satt i gang for å bedre luftkvaliteten.