Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Dette bestemte bystyret i sitt siste møte før sommeren

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret i sitt siste møte før sommeren

16.06.2017

Bystyrets medlemmer hadde 20 saker på sakslisten i sitt siste møte før sommeren. Her er noen av vedtakene fra bystyremøtet 15. juni 2017 i Sarpsborg.

Se hele sakslisten med saksdokumenter her.

Vil ha jernbanen i tunneler

Les hva bystyret vedtok i jernbanesaken her.

Nye kommunale boliger i Haftor Jonssons gate 38

Rådmannen fikk i 2014 fullmakt til å etablere 10 kommunale utleieboliger for vanskeligstilte innenfor fire områder. Et av disse områdene var Haftor Jonssons gate 36, som ligger ved Sarpsborg stadion. I etterkant mottok rådmannen en protest fra naboene med 361 underskrifter.

Som følge av dette la rådmannen fram en alternativ løsning der utleieboligene ble plassert på nabotomta Haftor Jonssons gate 38. Her står det fra før seks midlertidige, kommunale boenheter. Bystyret hadde dermed valget mellom to utkast:

  • Inntil tre boenheter i Haftor Jonssons gate 36. Haftor Jonssons gate 38 reguleres til idrettspark.
  • Inntil fire boenheter i Haftor Jonssons gate 38, der de midlertidige boenhetene står i dag. Haftor Jonssons gate 36 reguleres til friområde.

Rådmannens innstilling var at hensynet til naboen burde veie tyngst ved valg av alternativ, og anbefalte at Haftor Jonssons gate 38.

Den uavhengige representanten Kai Roger Hagen ba om utsettelse av saken, og Pensjonistpartiet fulgte opp med et forslag om at området rundt Ravneberget/Mobakken ble utredet. Forslagene falt mot stemmene til FrP, Kai Roger Hagen og Pensjonistpartiet.

Bystyret vedtok dermed å bygge inntil fire boenheter i Haftor Jonssons gate 38.

Handlingsplanen for de neste fire årene vedtatt

Bystyret vedtok å legge Handlingsplan 2018-2021 ut til offentlig ettersyn. Handlingsplanen handler om hva kommunen skal prioritere de neste fire årene. Målet er å levere gode tjenester til innbyggerne i Sarpsborg.

Tidligere har de foreløpige økonomiske rammene blitt politisk behandlet på våren, mens handlingsplan, økonomiplan og årsbudjsett har blitt vedtatt på høsten. Nå er dette endret. Handlingsplanen sendes ut på høring i juni, mens økonomiplanen og årsbudsjettet vedtas i desember. Målet er å få større oppmerksomhet rundt hva kommunen skal prioritere og legge til rette for gode, politiske drøftinger og beslutninger.

Tilbakemeldingen fra politikerne var at det var en god måte å jobbe på.

Her finner du en oversikt over hva Sarpsborg kommune vil prioritere de fire neste årene.

Det ble gjort noen få endringer i utkastet i bystyret i går. Etter forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne ble det vedtatt at følgende områder prioriteres i det videre arbeidet:

  • Øke lærertettheten for å styrke tidlig innsats i skolen, særlig 1-4. klasse, samt heve kompetansen til lærere i grunnskole og barnehage.
  • Øke antall lærlinger i Sarpsborg kommune innenfor et bredt fagområde. Det skal legges vekt på å øke antall lærlinger som blir tilbudt en hel, fast stilling etter avlagt og bestått fagprøve.

Partiene ba også om en vurdering om hvorvidt flere oppgaver kan gjøres i kommunal regi innenfor teknisk område, for å redusere omfanget av kjøp av tjenester og bruk av konsulenter.

Etter forslag fra Høyre ble følgende setning tatt inn i handlingsprogrammet for næringslivet: «I samarbeid med næringsforeningen i Sarpsborg utarbeide tiltak for å styrke kommunens næringsarbeid.»

Etter forslag fra Venstre ble det vedtatt et nytt punkt under prioriterte tiltak:«Innføre henteordning for matavfall fra privathusholdninger, med egen beholder i hver husstand.» Forslaget fra Venstre er sendt over til administrasjonen for vurdering. 

Lokal forskrift om rett til plass i sykehjem/bofellesskap

Med bakgrunn i lovendringer skal det utarbeides en lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bofellesskap. Denne skal tydeliggjøre retten en pasient eller bruker har til et slikt opphold. Forskriften skal inneholde kriterier for tildeling, som skal bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen. Forskriften skal også regulere hvordan kommunen skal følge opp personer som står på venteliste. 

Bystyret vedtok forskriften - som skal tre i kraft 1. juli 2017. Se forskriften her.

Plattform for livslange tjenester

Plattform for livslange tjenester handler om å sikre grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløpsperspektiv for utviklingshemmede. Målet er å sikre forsvarlige tjenester, utvikle og styrke brukerstemmen gjennom økt selvstendighet, medvirkning og mestring, samt fastsette standard på tjenestene. Det er utviklet åtte faglige veiledere som skal sikre praksis og være et verktøy for kommunens medarbeidere i den daglige samhandlingen med enkeltbrukere. Plattform for livslange tjenester er i tråd med statlige føringer og signaler på området og vil være et styringsdokument for utvikling av tjenester til målgruppen.

Bystyret vedtok Plattform for livslange tjenester 2017-2028. Se dokumentet her.

Vil ikke åpne for private sykehjem

I en interpellasjon ba Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Kai Roger Hagen og Pensjonistpartiet ordføreren om å åpne opp for at ideelle og private aktører skal kunne drive sykehjem på like vilkår som kommunale tilbydere.

Ordføreren sa i sitt svar at han er «generelt tilhenger av at et offentlig finansiert omsorgstilbud skal være offentlig drevet, ikke privat», og at han ikke ville be rådmannen jobbe videre med denne saken.

På vegne av interpellantene fremmet Venstres Margrethe Motzfeldt et krav om opprettelse av sak knyttet til private og ideelle aktørers tjenestetilbud innen eldreomsorgen i Sarpsborg. Kravet blir vurdert i etterkant av bystyret.

Organisering av måltider på institusjoner

Kommunen serverer middag til rundt 500 personer på sykehjem og bofellesskap 7 dager i uka, og 250 personer 5 dager i uka. Utvalg for velferd og folkehelse behandlet i mars et oppstartsnotat om senere servering av middag. I en interpellasjon spør representant Grete Moræus Stray (H) for når dette skal gjennomføres.

Ifølge ordførerens svar skal saken behandles i bystyret i september. Hvis bystyret fatter vedtak om at kommunen skal servere middag senere på døgnet, vil dette trolig kunne tre i kraft fra januar 2018.

Golfklubben får ikke kjøpe tomt

Skjeberg golfklubb søkte om å få kjøpe sin festetomt, subsidiært at kommunen skulle sette

ned festeavgiften. Klubben henviste til bystyrets vedtak om å selge areal til

Borg MC på Rudskogen. Rådmannen innstilte på at kommunen avslo Skjeberg golfklubb sin søknad om å innløse festetomten eller endre avtalevilkårene i festekontrakten. Bystyret avslo søknaden til Skjeberg golfklubb.

Ny 110-sentral

Staten har besluttet å samlokalisere 110-sentralene for brann- og redning med politiets operasjonssentraler (112) i de nye politidistriktene. Ski kommune er pålagt fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) å etablere ny 110-sentral samlokalisert med Øst politidistrikts operasjonssentral i politihuset i Ski.

Kommunene i Follo og på Romerike i Akershus og alle kommunene i Østfold plikter å knytte seg til 110-sentralen og å bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Dagens to 110-sentraler, i Lørenskog for Romerike og i Moss for Østfold og Follo, avvikles. 110-sentralen i politihuset i Ski planlegges åpnet i 1. kvartal 2018. Navnet på det nye selskapet foreslås å være Øst 110-sentral IKS.

For Sarpsborg kommune vil det økonomiske bidraget pr. innbygger i 2018 øke vesentlig i forhold til tidligere innbetaling til Alarmsentral Brann Øst. Beregninger viser at Sarpsborg kommunes totale kostnader i 2018 vil bli ca 400 000 kr høyere enn regnskap 2016. Rådmannen forutsetter at det nye styret jobber for å realisere mål om effektiviseringsgevinster i det nye selskapet så rask som mulig.

Bystyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling. Her er vedtaket:

1. Sarpsborg kommune vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS og dekke sine kostnader for etablering og drift av 110-sentralen.
2. Bystyret legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det.
3. Bystyret vedtar selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS.
4. Bystyret oppnevner Tor Egil Brusevold (AP) til representantskapsmedlem og Linda M. Engsmyr (AP) som varamedlem til Øst 110-sentral IKS.
5. Utredningsarbeidet viser at driftskostnadene i det nye selskapet totalt sett skal bli lavere enn summen av kostnadene i de to selskapene i dag. Representantskapet bes gi styret i oppdrag å realisere effektiviseringsgevinstene i det nye selskapet så raskt som mulig, og sikre at dette gjenspeiles i eierkommunenes kostnader til drift av selskapet.