Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Dette bestemte bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret

24.05.2017

Sarpsborg bystyre hadde en lang saksliste de skulle gjennom tirsdag 23. mai, og møtet varte i nesten 6,5 timer. Her er noen av vedtakene:


PS: Hele sakslisten med dokumenter finner du her.

Årsrapport og årsregnskap 2016

Bystyret vedtok å fordele overskuddet på 114,7 millioner kroner på følgende måte:

 • Et disposisjonsfond på 53,2 millioner kroner som fordeles til følgende formål:
  • Investering i nytt bibliotek (35 millioner kroner)
  • Sarpsborg kommunes fond til kulturanlegg (3 millioner kroner)
  • Fond til næringsutvikling som disponeres av formannskapet (2 millioner kroner)
  • Tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn i familier med vedvarende lav inntekt (1 million kroner)
  • Oppgradering av uteområder (5 millioner kroner)
  • Til generelt disposisjonfond (7,2 millioner kroner)
 • Rentebufferfond (49,1 millioner kroner)
 • Formannskapets tilleggsbevilgningskonto (1 million kroner)
 • Disposisjonsfond for rus og psykisk helse (4 millioner kroner)

I tillegg blir 11,2 millioner kroner benyttet til å betale ned ekstraordinære avdrag på lån.

Habilitetsspørsmål

Tre lovlighetssaker om habiliteten til bystyrets representanter ble sendt til bystyret etter møtet 2. mars. Saken handler om hvor det nye dobbeltsporet gjennom byen skal gå. Etter en stunds behandling besluttet bystyret å sende disse tre habilitetsklagene videre til Fylkesmannen for endelig avklaring.

Kvalitetsmelding om grunnskolen 2016

Kvalitetsmeldingen er en tilstandsrapport med oppsummering og evaluering av læringsresultater, læringsmiljø, ressursbruk og utviklingsarbeid i grunnskolen i Sarpsborg. Se kvalitetsmeldingen om grunnskolen 2016 her.

I bystyret ble det bestemt at prioriteringene og føringene som er gitt under hvert hovedkapittel (under «Veien videre»), skal benyttes i arbeidet med kvalitetsutvikling ved den enkelte skole og ellers i kommuneområdet i 2017.  Den enkelte skole skal framlegge kvalitetsmeldingen for FAU og skolens rådsorganer.

Noen hovedmomenter for veien videre for grunnskolen i Sarpsborg er:
 • Mobbesaker skal alltid ha høyeste prioritet for alle som har sitt arbeid knyttet til elever i Sarpsborg kommune.
 • Alle 1. trinns elever får iPad for å knekke lese- og skrivekoden raskt.
 • Tidlig innsats skal prioriteres i Sarpsborgskolene.
 • Læringsresultater skal brukes av skoler og skoleeier som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
 • Skolene skal prioritere brukermedvirkning som en ressurs; blant annet ved å ha aktive elevråd, foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg.
 • Samarbeid med Østfold fylkeskommune med felles innsats for økt gjennomføring i videregående opplæring fortsetter.
 • Plan for regning som grunnleggende ferdighet ferdigstilles og tas i bruk fra barnehage til ungdomsskole i 2017.
 • Arbeidet med å sikre gode sammenhenger og gode overganger mellom barnehage og skole fortsetter.

Kvalitetsmelding om barnehager 2016

Kvalitetsmeldingen omhandler innhold og kvalitet for alle barnehager i Sarpsborg, samt fakta rundt barnehagedriften i Sarpsborg kommune. Se kvalitetsmeldingen om barnehager 2016 her.

Bystyret vedtok at kvalitetsmelding om barnehager i Sarpsborg kommune tas til orientering. Kvalitetsmeldingen benyttes i arbeid med kvalitetsutvikling innenfor kommuneområdet og i den enkelte enhet og barnehage.

Stasjonsveien 52 - oppfølging av kjøpekontrakt

Kommunen avdekket i mars 2017 at kjøpekontraktens vilkår for salg av Stasjonsveien 52, altså det gamle kommunelokalet i Stasjonsbyen, var brutt. Bygget har nå fått to boenheter i 1. etasje, enda det var en forutsetning i kjøpekontrakten at ny eier skulle benytte byggets 1. etasje til forretning og/eller kontorbruk.

Som en minnelig løsning er kjøper villig til å gi tilbake til Sarpsborg kommune de arealene som historielaget benytter fast, samt herredstyresalen. 

Bystyret vedtok formannskapets innstiling:
Sarpsborg kommune godtar minnelig løsning for Stasjonsveien 52, der arealene som Skjeberg historielag benytter fast samt herredsstyresalen tilbakeføres til kommunen.

Sarpsborg scene - universell utforming

Politikerne bevilget først 12 millioner kroner til en bedre løsning for rullestolbrukere i Sarpsborg scene. Nå er denne ombyggingen utsatt. Det skyldes at prosjektet er mer komplisert enn først antatt, og at det derfor er bedre å bruke litt mer tid på planlegging før arbeidene begynner. Selv om dagens tilbud til rullestolbrukere ikke er helt optimalt, så tilfredsstiller det kravene i forskriftene.
Planen er at utbyggingen vil gi gode rullestolplasser også ved ståkonserter, god tilgang til Folkets Bar i andre etasje, og til scenen.

Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021

Tunevannet er en av Sarpsborgs mest populære rekreasjonsområder og badesteder i ferskvann. Siden 1997 har det vært laget planer for å bedre vannkvaliteten og forhindre algeoppblomstringen. Vi har nå mye kunnskap om hva de ulike årsakene til problemene er. Kort oppsummert får innsjøen fremdeles for stor tilførsel av næringssalter. Kommunen skal derfor videre prioritere å forbedre kloakknettet i nedbørsfeltet, det kommer næring til vannet fra jordbruket, og det skal undersøkes videre hvilken påvirkning skytebanen på Bekkhus har for vannkvaliteten. Sjøbunnen ved skytebanen viser meget sterk forurensing med blyhaglrelaterte tungmetaller.

I handlingsplanen heter det at: "Selv om alle tiltakene i handlingsprogrammet gjennomføres vil en fortsatt ikke nå miljømålet om en reduksjon på ca. 100 kg fosfor/år innenfor handlingsperioden 2017-2021. Dette viser at det er viktig med en langsiktig og ambisiøs tiltaksgjennomføring, og at alle sektorer må bidra til et felles løft for å redusere tilførslene."

Framtidig drikkevannsproduksjon i Sarpsborg

I dag er det to vannverk i Sarpsborg kommune. Bystyret har nå vedtatt å starte et forprosjekt som skal starte arbeidet med å redusere dette til ett. Målet er å lokalisere dette i tilknytning til dagens vannverk på Baterød. Kostnaden for forprosjektet vil være på 3,5 millioner kroner.

Samtidig skal Isesjø utredes som beredskaps- og reservevannkilde.

Kruseløkka sykehjem skal tas i bruk

Presset på heldøgnsplasser i omsorgstjenestene er stort. Ved å ta i bruk Kruseløkka sykehjem vil det være mulig å avvikle dagens 15 ekstra langtidsplasser og innfri full eneromsdekning for langtidsbeboere.

Det er nødvendig å foreta bygningsmessige utbedringer til en kostnad på 18 mill. kr før sykehjemmet tas i bruk i januar 2018.