Start Kari chatbot Spør meg

>Dette bestemte bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret

24.05.2018

Torsdag 24. mai var det møte i bystyret i Sarpsborg. Dette er noe av det de bestemte.

Vedtok justering av planprogrammet for nytt dobbeltspor

Planprogrammet for vei og bane mellom Fredrikstad og Sarpsborg ble fastsatt av bystyret 2. mars 2017. Gjennom planleggingen har Bane NOR kommet fram til at planområdet må justeres noe. Forslag til endringer i planprogrammet har nå vært på høring. Endringene innebærer at den midtre korridoren over Rolvsøysund og korridoren mellom Hafslund og Klavestad snevres inn. I tillegg er planområdet utvidet noe mellom Lande skole og Borg bryggerier. Bystyret vedtok å endre planprogrammet i tråd med forslaget som har vært på høring.

Årsrapport

Årsregnskapet for kommunen ble lagt frem, og viser et overskudd på over 92 millioner kroner i 2017. 
Av dette overskuddet settes det av 25 millioner kroner til et omstillingsfond i Kommuneområde velferd. Årsaken er utfordringer innenfor omsorgstjenestene og barnevernet.

Les mer om bakgrunnen ved å klikke her. 

Et forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne fikk flertall i bystyret. Dette innebærer at 35 millioner kroner av overskuddet settes av til fond for nytt bibliotek - et fond der det fra før står et likelydende beløp. 15 millioner kroner settes av til orkestergrav på Sarpsborg scene og drøye 7 millioner kroner settes av til forskjønning og oppgraderinger av uteområder, friluftsområder og skole- og barnehagearealer. 

Du finner årsrapporten her: Årsrapport 2017 (PDF)

Oppgraderer varmeanlegg og kloakkrør

Sarpsborg kommune kjøpte tidligere Sarpsborg sykehus av Sykehuset Østfold Helse Foretak og overtok bygningen som helsehus fra 1. januar 2014. Siden overtakelsen har kommunen brukt betydelige midler på å ruste opp bygningen til moderne standard som dagens drift krever. Nå skal varmeanlegget, innvendige avløpsrør og fasader i sidefløyen forbedres.

Rådmannen mener det ikke er forsvarlig å gå inn i en ny fyringssesong uten å oppgradere varmeanlegget. Bystyret fulgte rådmannens anbefaling om å bevilge 20 millioner kroner til utskifting av innvendig avløpsrør, utbedring av varmeanlegget og fasader i 2018. Når disse utbedringene er gjennomført vil hele hovedbygningen med unntak av arealene som leies ut til ambulansestasjonen, være oppgradert. Arealene til ambulansestasjonen anbefales ikke oppgradert i denne omgang, da rådmannen vil utrede nye arealer for utleie til ambulansestasjonen høsten 2018.

Miljø- og sikkerhetstiltak på stadion

Bystyret fulgte rådmannens innstilling om investering i miljø- og sikkerhetstiltak på Sarpsborg stadion. En utfyllende sak kan du lese her. 

Planlegger Pellygata på nytt

Opprinnelig skulle arbeidene med å grave opp Pellygata ha startet nå i begynnelsen av mai. Bystyret vedtok å stanse planene og å starte planlegging av Pellygata med sidegater på nytt.

Årsakene er disse: Tilbudene for oppgradering av vei, vann og avløp i Pellygata med sidegater viser vesentlig økt kostnad ut over budsjett. Dersom prosjektet skal gjennomføres som planlagt må det tilleggsbevilges 16-20 millioner kroner mer enn budsjettet på 37 millioner kroner. Rådmannen mener at kostnaden ikke forsvarer gevinsten for å ta en så stor investering. I kommunedelplan for vei, vann og avløp er det slått fast at dersom gater skal graves opp i forbindelse med asfaltering, omgjøringer eller lignende, skal vann og avløpsledninger skiftes og separeres samtidig i den grad det er mulig. Ved å separere avløpsledningene unngår man blant annet at regnvann og drensvann blandes med øvrig kloakk og forbruksvann, og dermed sendes til rensing på Alvim renseanlegg. Vann- og avløpsledningene i Pellygata er ikke separert, men tilstanden på avløpsledningene tilsier at de ikke bør skiftes ut. Ledningene er fra tidlig på 1980- tallet og antatt levetid er 100 år. I sidegatene er ledningene eldre. Standarden på Pellygata er totalt sett relativt god. Etter en kald vinter og mye busstrafikk er det få tegn til telehiv eller setninger, hvilket tyder på at dagens gate har en solid veioppbygging med bra utført jobb i 1980.

Kommunen skal nå jobbe på denne måten:

  • Hva er hensiktsmessig funksjon og bruk av Pellygata og tilstøtende gater, og som ivaretar nødvendig fleksibilitet i trafikkflyten?
  • Hvordan kan smart-teknologi benyttes for å bedre transportløsningene i området?
  • Hva er hensiktsmessige investeringer i Pellygata og de øvrige gatene?

Dette arbeidet vil gjøres i samarbeid med Sarpsborg Næringsforening og byselskapet iSarpsborg.

Rådmannen vil legge frem vurderingene i disse sakene til utvalg for plan, miljø og teknikk, formannskapet og bystyret høsten 2018.

Det er mange større og mindre byggeprosjekter som er i oppstartsfasen i Sarpsborg sentrum og flere byggeprosjekter er på gang. Kommunen har de siste årene erfart at det ofte utløser behov for midlertidige trafikkløsninger. Da er det uheldig om gatene er fysisk utformet slik at de ikke kan brukes på annen måte enn tiltenkt. Sarpsborg Næringsforening og iSarpsborg har gjennom bysamarbeidet bedt kommunen revurdere bruk og funksjon av enkelte gater i sentrum. Dette gjelder blant annet enveiskjørte gater. Rådmannen ønsker å lytte til disse innspillene og vurdere andre løsninger for kjøremønster i sentrum.

Regulering av motorferdsel til sjøs

Forslag til ordensforskrift og forskrift om fartsbegrensning har vært på høring. Som følge av innspill i høringen fremmet rådmannen forslag om at forslaget til ordensforskrift ikke skal vedtas. Det viser seg at den faglige vurderingen som ble lagt til grunn i høringsdokumentet ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme de kravene som stilles for å kunne ha strengere regler for vannscootere enn andre motorfartøy. Hensynene som skal ivaretas gjennom en ordensforskrift ser ut til å bli tilstrekkelig ivaretatt gjennom den fartsforskriften og nasjonalt regelverk om ferdsel til sjøs. 

Bystyret hadde samme syn på saken som rådmannen, og vedtok en egen fartforskrift. Forskriften vil sette et forbud mot ferdsel i hastighet høyere enn 5 knop i en sone på 150 m fra land, øyer og holmer.