Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dette bestemte bystyret 13. september 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret 13. september 2018

14.09.2018

Her er noen av sakene som bystyret behandlet i sitt møte 13. september 2018:

Se hele sakslisten her.

Sender lovlighetsklage til fylkesmannen

Da bystyret skulle behandle reguleringsplan for Navestad - Berg søndre i juni, var en opplysning i saksframlegget feil. Som følge av vedtaket krevde seks bystyremedlemmer at fylkesmannen skal vurdere lovligheten av vedtaket.

I bystyremøtet gikk flertallet inn for å opprettholde vedtaket, og at lovlighetsklagen sendes til fylkesmannen.

Du kan lese mer om denne saken her.

Ullerøy leirskole bygges ut

Bystyret vedtok at Ullerøy leirskole skal utvides, slik at det kan gis et leirskoletilbud til alle elever i 6. klasse i Sarpsborg kommune her. 

Alternative skolearenaer skal også sikres egne lokaler på Ullerøy leirskole.

Salg av eiendommen Bukkenes benyttes til delfinansiering av investeringene.

Investeringsutgiften på 10,8 mill. kr. og finansiering innarbeides i handlingsplan og budsjett 2019-2023. Økte driftskostnader innarbeides også i handlingsplan og budsjett 2019-2023.

1 million til stadion

Bystyret vedtok torsdag 13. september å gi 1 million kroner til oppgradering av Sarpsborg stadion. Alt må være i orden på Sarpsborg stadion til 17. september.

Du kan lese mer om denne saken her.

Oppgraderer parkeringsplassen i Borregaardsbakken

Tidligere i år ble «sirkustomta» i Torsbekkdalen oppgradert med asfalt, oppmerkede plasser, lys og lading for elbiler. Der kan bilister stå parkert gratis hele døgnet. Nå får parkeringsplassen i Borregaardsbakken ved Borgarsyssel museum samme opprusting.

Du kan lese mer om denne saken her.

Utekontakten flytter til familiesentrene

Rådmannen anbefalte en omlegging av Utekontakten. Det ble støttet av bystyret.

Saksordfører foreslo at ressursene i Utekontakten flyttes til hvert av de tre familiesentrene i Enhet forebyggende tjenester, slik som også rådmannen anbefalte.

Lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet på kveldstid ivaretas som i dag inntil videre. Tjenesten innrettes mot barn og unge fra barnetrinnet opp til 18 år.

Utvalget for velferd og folkehelse gis en orientering om ny organisering og effekten av dette i løpet av 1. halvår 2019.

Rådmannen skriver i saksutredningen at de ansatte ved Utekontakten har god kjennskap til ungdomsmiljøene i kommunen, dermed kan stillingene brukes til å styrke skolehelsetjenestene og familiesentrene får økt kunnskap og kompetanse om ungdomsmiljøene.

Det var i forbindelse med bystyrets behandling av handlingsplan og årsbudsjett at det ble vedtatt at kommunen skulle vurdere Utekontaktens rolle og funksjon.

Kirkens bymisjon, AOF og Homestart

I forbindelse med bystyrets behandling av handlingsplan 2018 – 2021 med årsbudsjett 2018, ble det også vedtatt at kommunen skal evaluere sin satsing på Homestart og avtaler med Kirkens Bymisjon og AOF.

  • Homestart legges ned i sin nåværende form. Rådmann jobber videre med alternative løsninger og tilbud om familiestøttene tiltak i samarbeid med frivilligsentralene eller andre frivillige organisasjoner. Avsatte midler til Homestart overføres nytt tiltak. Tiltaket skal fortsatt dekke hele kommunen. Rådmann gir Utvalg for velferd og folkehelse en orientering om saken i løpet av våren 2019.
  • Avtalen med AOF videreføres. Det forutsettes at samarbeidet med Kompetansesenteret for rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune fortsetter ved utviklingen av kurstilbudet.
  • Samarbeidet med Kirkens Bymisjon videreføres. Innholdet i avtalen revideres i 2019. Avtalen skal sikre at kommunen har et aktivitetstilbud til personer i aktiv rus.

Kommunen bosetter ikke flere flykninger i 2018, enn det som er vedtatt

Sarpsborg kommune har tidligere sagt ja til å bosette 45 flykninger i 2018. Nå har kommunen blitt anmodet å bosette ti til. Det sier bystyret nei til, slik som også rådmannen anbefalte.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi) som har anmodet Sarpsborg kommune om å bosette ytterligere 10 flykninger, i tillegg til gjeldende vedtak om 45 flykninger.

Kommunen må regne med at noen av dem som bosettes, vil trenge spesiell helsehjelp. I saksdokumentet står at kommunen allerede har utfordringer med å bosette personer med store helseproblemer. Det gjelder både kapasitet og økonomi til nødvendige helsetjenester og tilpasset bolig. Derfor er bystyret enige med rådmannen og vil dermed ikke bosette flere, enn det som allerede er vedtatt.

Skolekapasitet og vurdering av ny skole

Se egen sak her: Enten ny skole på Opstad – eller utbygging av Tindlund-skolene

Medlemskap i Industrikommunene

Bystyret vedtok at Sarpsborg kommune får bli medlem av organisasjonen Industrikommunene. Organisasjonen ble etablert i mai 2018, og har som formål å arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i alle saker av økonomisk og næringsmessig betydning i tilknytning til industriell virksomhet lokalisert i medlemskommunene.

Industrikommunene har tidligere vært organisert gjennom Norske Industrikommuners Sammenslutning (NIS), og har i flere år hatt et uformelt samarbeid om viktige saker av særlig betydning for kommuner som er vertskap for store industrianlegg. Siden 2010 har dette nettverket bestått av om lag 20 kommuner.

Sarpsborg kommune var i 2017 den 9. største industrikommunen i landet med om lag 3 200 sysselsatte i industri (kilde: Norsk industri). Andel sysselsatte i industrien utgjør en stor del av arbeidsplassene i Sarpsborg, og rådmannen innstilte derfor på at det er riktig å være en del av den nye organisasjonen.

Som medlem av Industrikommunene betaler Sarpsborg kommune en kontingent på 25 000 kroner, som dekkes innenfor budsjett 2018 under rådmannens ansvar.