>Dette bestemte bystyret 12. oktober 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret 12. oktober 2017

12.10.2017

Her er noen av vedtakene fra bystyremøtet 12. oktober 2017.

Du finner hele sakslisten med saksdokumenter her.

Sarpsborg scene

Bystyret vedtok å bygge et sidebygg til Sarpsborg scene som gjør tilgjengeligheten langt bedre for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. I tillegg skal fasaden på hele bygget utbedres i 2018. Utvidelse av sceneåpningen for å forbedre akustikken og gi bedre sikt for de sitter bakerst i salen, skal gjennomføres senest i 2020. Bystyret ba også om å få en avklaring våren 2018 om det også skal bygges orkestergrav.

Her kan du lese mer om utbedringene.

Tilskudd til kulturarbeid

Bystyret gikk inn for å avvikle tilskuddsordningen for festivaler, men at festivaler skal kunne søke tilskudd gjennom ordningen for kunst- og kulturtiltak. Denne ordningen endres slik at det blir søknadfrist to ganger i året og at tildelingene skal behandles politisk. I tillegg opprettes det to nye ordninger; til grendehus og tilskudd til mindre tiltak. De nye ordningene skal tre i kraft 1. januar 2018.

Kulturpriser og mesterskapsvinnere

Statutter og retningslinjer for kulturprisene som Sarsborg kommune deler ut og markeringen av mesterskapsvinnere, har vært gjennom en vurdering. Bystyret vedtok å videreføre kulturprisen med nye statutter, å opprette et nytt kulturstipend for unge som tar utdanning eller etablerer seg innenfor kulturområdet, å opprette ny frivillighetspris, samt videreføre markeringen av mesterskapsvinnere med nye retningslinjer.

Utvidelse av Sarpsborg hovedbibliotek

Se egen sak om utvidelse av dagens bibliotek her.

Nye bussruter

Kollektivtilbudet er avgjørende for at vi skal lykkes med å redusere biltrafikken. Østfold kollektivtrafikk har gått gjennom sitt rutetilbud med mål om at systemet skal bli enklere, raskere, og at bussen skal gå oftere.

Til behandling i bystyret lå det forslag om at 10 stamlinjer skal danne grunnlaget for rutetilbudet. og at Østfold fylkeskommune skal vurdere et supplerende tilbud i 17 områder i Nedre Glomma. Forslaget gikk også ut på at Glommaringen skal videreføres, men at bussene kan kjøre fast på hver sin side av Glomma i stedet for i ring, som i dag.

Etter forslag fra Arbeiderpartiet ble saken utsatt. Begrunnelsen var at det er behov for å få en mer fullstendig oversikt over det planlagte rutetilbudet fra Østfold fylkeskommune. Det er håp om at saken kan behandles i bystyrets neste møte 16. november. 

Her finner du UA-rapport 91/2017 "Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma"

Skolebygg og skolekapasitet

Bystyret vedtok formannskapets innstilling, som er som følger:
 1. Det igangsettes innvendige ombyggingstiltak for bedre arbeidsplasser for de ansatte ved Borgen barneskole, Grålum barneskole, Hannestad barneskole og Varteig barne- og ungdomsskole. Det vurderes samtidig utbedring av garderobe- og toalettforhold for personalet der dette er mulig innenfor skolebyggenes areal og innenfor rammen avsatt til formålet i handlingsplan og budsjett 2017-2020. Ved Grålum og Hannestad barneskolertas det forbehold om at slik utbedring av arbeidsplasser ikke kommer i konflikt med framtidige utbyggingstiltak som avklares gjennom sak om skoler i vest.
 2. Det gjøres en helhetlig vurdering av Kurland barneskole. Vurderingen må omfatte elevkapasitet samt arbeidsplasser og garderobeforhold for personalet. Saken må videre vurdere tilstand og levetid på paviljonger og den tidligere vaktmesterboligen. Lokalene til forsterket avdeling Regnbuen inngår i vurderingen.
 3. Det gjøres en vurdering for utbedring av arbeidsplasser og garderobeforhold for personalet samt gymsalkapasitet med garderober ved Kruseløkka ungdomsskole.
 4. Forslag til tiltak som gjelder Tindlund barneskole og Tindlund ungdomsskole legges frem i egen politisk sak høsten 2017 som omhandler skoler i vest og eventuelt behov for ny ungdomsskole.
 5. Elevtallsutviklingen følges tett og det blir utarbeidet nye elevtallsprognoser i 2019.

Forslag til ny bemanningsnorm i barnehager - høringsuttalelse

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et forslag på høring som gjelder endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og i forskrift om pedagogisk bemanning. Det foreslås å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning i barnehager, en skjerpet pedagognorm og et mer forpliktende samarbeid for å sikre barn en trygg overgang fra barnehage til skole/SFO.

Forslaget om minimumskrav til grunnbemanning vil imidlertid få en stor økonomisk konsekvens for Sarpsborg kommune. I 2021 vil utgiftene være i størrelsesorden 52,3 millioner kroner. Staten har dessuten ikke lagt opp til at kommunene skal kompenseres for dette.

Rådmannen mener derfor at Sarpsborg kommune bør gå imot forslag til ny bemanningsnorm. Dersom staten likevel pålegger kommunen en ny bemanningsnorm mener rådmannen staten må kompensere for merutgiftene.

Bystyret vedtok formannskapets innstilling, som er som følger:
 1. Sarpsborg kommune synes det er positivt med økte forventninger til kvalitet i barnehagetilbudet. Sarpsborg kommune mener at nytt minimumskrav til grunnbemanning i barnehage må fullfinansieres.

 2. Dersom staten innfører ny bemanningsnorm uten fullfinansiering, mener Sarpsborg kommune dette ikke kan innføres så tidlig som 1.august 2018. Innføringen av statlig bindende normer må utsettes til ordningen er fullfinansiert.

 3. En eventuell bemanningsnorm må hensynta deltidsplasser slik at bemanningskravet settes ut fra antall plasser i barnehagen, ikke antall barn.

 4. Dersom staten innfører ny bemanningsnorm, mener Sarpsborg kommune at staten må kompensere de kommunene som får merutgifter som følge av normen. Forslaget om bemanningsnorm framstår betydelig underfinansiert. Sarpsborg kommune forventer at finansieringen styrkes, slik at kommunen kan innfri Skjerpede normkrav uten å nedprioritere andre tjenesteområder i kommunen.

 5. Sarpsborg kommune støtter ikke departementets forslag om at kommunen kan gi dispensasjon fra et eventuelt krav til grunnbemanning.

 6. Sarpsborg kommune støtter forslaget til en skjerpet pedagognorm med å ha en pedagogisk leder per 7 barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

 7. Sarpsborg kommune støtter at et forpliktende samarbeid kommer inn i både barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven.

 8. Dersom statlig bindende norm for grunnbemanning og skjerpet pedagognorm blir innført, må kommunene få hjemmel til å pålegge private barnehager å følge de normer som eventuelt vedtas lokalt, utover nasjonale minimumsnormer.

Kjøp av skoletomt

Sarpsborg kommune utreder behovet for en ny ungdomsskole vest i kommunen. Planen er at et nytt skolebygg eventuelt skal erstatte Tindlund ungdomsskole, slik at skoleanleggene på Tindlund kan ombygges til en ren barneskole.

I bystyremøtet ble det vedtatt å kjøpe en skoletomt på Opstad. Den aktuelle eiendommen er på ca. 46 mål (gnr. 2074 bnr. 16 med tilliggende festetomt), og prisen er 27 millioner kroner, inkludert offentlige avgifter.

Eiendomsskatt - ny taksering

Eindomsskatteloven krever ny taksering hvert tiende år for å fange opp utviklingen i eiendomsmarkedet, og oppdatere kommunens eiendomsregister. Det er nå ti år siden sist det ble gjort i Sarpsborg.

Bystyret vedtok å sette i gang omtaksering av eiendommene i kommunen, og at de nye takstene skal ha virkning fra 2020. I denne artikkelen finner du mer informasjon om omtaksering av eiendommene i Sarpsborg.