>Dette ble behandlet i formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette ble behandlet i formannskapet

Publisert: 29.09.2022

Salg av kommunale boliger og videreføring av årsturnus var blant sakene som ble behandlet i formannskapet torsdag 29. september.

Gikk inn for å selge kommunale boliger

Les mer om salg av kommunale boliger her

Startskuddet går for Østre bydel

Les mer om områdesatsingen her. 

Foreslår endringer ved framtidige valg

Kommunedirektøren foreslår at det i framtiden skal være mulig å avlegge stemmer ved kun tre valglokaler i Sarpsborg på søndagen før valgdagen. Videre anbefales å slå sammen valgkretsene Jelsnes, Ullerøy og Varteig med andre kretser. Innsparingene skal brukes på å styrke tilbudet i forhåndsstemmeperioden.

Dette går fram av en underveismelding kommunedirektøren har fremmet til formannskapet. Bakgrunnen for forslaget er at det blir stadig flere velgere som forhåndsstemmer. Det er derfor behov for å styrke tilbudet i forhåndsstemmeperioden ytterligere. Ved de siste to valgene har kommunen blant annet hatt forhåndsstemmelokale på Storbyen, noe som har blitt godt mottatt. Velgere kan også forhåndsstemme i områdebibliotekene i Tune og Skjeberg, og i rådhuset.

Det er fremdeles ønskelig med et tilbud om søndagsvalg, men omfanget av antall velgere som avlegger sin stemme på denne dagen forsvarer ikke å ha åpne valglokaler i alle kretser denne dagen.
En løsning med søndagsvalg i tre valglokaler i henholdsvis øst, sentrum og vest, gjør at mange fremdeles vil kunne gå eller sykle til et valglokale på søndagen. For noen vil det også passe å avgi stemme på vei til eller fra andre aktiviteter. Alle kan stemme i det valglokalet de måtte ønske.

Tre kretser slås sammen med andre

Kommunedirektøren anbefaler videre at valgkretsene Jelsnes, Ullerøy og Varteig slås sammen med andre valgkretser, og at det dermed ikke lenger blir valglokaler der. Dette er de tre minste kretsene i kommunen, med under 1000 stemmeberettigede (433-602 ved forrige kommunestyrevalg). Etter kommunedirektørens oppfatning er det for kostbart å opprettholde disse valglokalene ut fra antallet som avgir stemme der. Det er gjort flere justeringer og sammenslåinger av kretser tidligere både i Sarpsborg og i andre kommuner uten at det er grunn til å tro at det har påvirket valgdeltakelsen.

Underveismeldingen framhever at velgerne både vil ha mulighet til å forhåndsstemme, til å stemme i tre forskjellige valglokaler på søndagen og i elleve forskjellige valglokaler på selve valgdagen.

Omlegging til søndagsvalg i kun tre valglokaler og endring for valgkretsene Jelsnes, Ullerøy og Varteig vil samlet redusere ressursbruken med i overkant av 400.000 kroner. Kommunedirektøren legger til grunn at tilsvarende ressurser da vil kunne brukes til å styrke innsatsen i forhåndsstemmeperioden.

Demokatriguider

Ap, Sp og SV fremmet forslag om at det i det videre utredningsarbeidet vurderes å innføre demokratiguider i Sarpsborg til kommunevalget 2023 for å øke valgdeltagelsen. Dette etter modell fra Fredrikstad.

Årsturnus videreføres som planlagt

I helsesektoren er det vanligst å organisere turnusarbeidet med rullerende plan, med 6-ukers turnus. De siste to årene har endel team i kommunen tatt i bruk årsturnus, hvor alle vaktene planlegges for hele året.

Årsturnus er et tiltak for at flere skal ha muligheten til å jobbe heltid. I tillegg er det en ordning som skal være helsefremende for medarbeiderne. Arbeidet med å innføre årsturnus har pågått i utvalgte team i helsesektoren i Sarpsborg kommune siden 2020. Ordningen har gradvis blitt utvidet og benyttes nå i 21 team. 20 nye team forbereder oppstart fra januar 2023.

Årsturnus bidrar til økt heltidsandel, økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse, redusert sykefravær, redusert bruk av variabel lønn og redusert vikarbruk. Ca 80% av medarbeiderne foretrekker årsturnus framfor rullerende plan. Imidlertid viser regnskapstall og tilbakemeldinger fra virksomhetsledere i heldøgnstjenester og hjemmetjenester at årsturnus gir høyere økte lønnskostnader enn opprinnelig antatt. På bakgrunn av denne risikoen, ønsket kommunedirektøren at videre bruk av årsturnus skal vurderes i den kommende budsjettprosessen.

Formannskapet gikk inn for at planlagt utrulling og utvidelse av årsturnus skal fortsette som tidligere vedtatt, men at status og økonomi skal følges tett gjennom neste året.

Alvim renseanlegg blir dyrere

Sarpsborg kommune skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav, og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutvikling.
Nå ser beregninger ut til at anlegget blir dyrere enn først antatt.

Etter gjennomføring av enkelte konkurranser med inngåelse av kontrakter har det blitt 3 mill. kroner dyrere enn tidligere antatt. Planlagt ferdigstillelse er satt til 31.12.2026, og det må forventes ytterligere 29 mill. kroner i prisreguleringer frem til ferdigstillelse, ble det opplyst i formannskapet torsdag.

Beregningene viser nå at anlegget med 85 % sannsynlighet kan realiseres innenfor en utgift på 1 161 mill. kroner, heter det i saksfremlegget om Alvim renseanlegg – status og økonomisk ramme.