>Dette ble bestemt i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette ble bestemt i bystyret

Publisert: 13.10.2022 – Oppdatert: 22.12.2022

Tiltak for å spare strøm, økte kostnader til det nye renseanlegget og storsatsing på Østre bydel. Dette er noen av sakene som ble behandlet i bystyret 13. oktober.

Slår ikke av gatelysene

Gatelysene i Sarpsborg kommer ikke til å bli slått av på natta, slik kommunedirektøren hadde foreslått som ett av tre tiltak for å spare strøm. I forslaget som ble lagt fram for formannskapet tok kommunedirektøren forbehold om at dette tiltaket måtte drøftes med politiet. Det er nå gjort og politiet er tydelige på at slukking av gatelys reduserer sikkerheten for innbyggerne. Et enstemmig bystyre ønsker derfor ikke at dette tiltaket skal gjennomføres.

De to andre forslagene ble vedtatt. Det var enighet om å senke temperaturen i kommunens administrasjonsbygg og skoler til 20 grader og idrettsanlegg til 17 grader. Mot Fremskrittspartiets stemmer, ble det også vedtatt å ikke slå på varmeanlegget i gågata og på torget. De to tiltakene vil kunne gi en innsparing på 1,4 millioner kroner allerede i 2022.

Her kan du lese mer om forslagene og om kommunens planer for å produsere egen strøm.

Alvim renseanlegg blir dyrere, og planlegges ferdig desember 2026

Sarpsborg kommune skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav, og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutvikling.
Planlagt ferdigstillelse er satt til 31.12.2026.

Etter gjennomføring av enkelte konkurranser med inngåelse av kontrakter har det blitt 3 mill. kroner dyrere enn tidligere antatt. Frem til planlagt ferdigstillelse ved utgangen av 2026 må det dessuten forventes ytterligere 29 mill. kroner i prisreguleringer, fikk bystyret opplyst.

Beregningene viser nå at anlegget med 85 % sannsynlighet kan realiseres innenfor en utgift på 1 161 mill. kroner ut fra kjente forutsetninger. Prisstigning for 2022 er ikke avregnet. Det er lagt til estimert 5% prisstigning for 2022 før krigen i Ukraina brøt ut. Dette vil kunne påvirke budsjettet ved revidering ved årsskiftet, heter det i saksfremlegget om Alvim renseanlegg – status og økonomisk ramme.

Saken ble tatt til orientering, men behandling av saken skapte noe diskusjon. Per Olaf Toftner (Det rette parti) lurte blant annet på hva dette vil bety av økte utgifter for innbyggerne.
- Det vil i budsjettfremlegget for 2023 bli lagt frem ulike gebyrer og gebynivåer som foreslås, slik at dette kan behandles, diskuteres og besluttes av bystyret. Kommunedirektøren deler absolutt bekymringen knyttet til behovet som er i Sarpsborg med å få byttet infrastruktur knyttet til vann og avløp. Det er en stor jobb som gjenstår. Samtidig er jeg stolt over at Sarpsborg faktisk er i gang med et renseanlegg av den kvalitet og størrelse som er under bygging. Vi er langt fremme i forhold til mange andre kommuner, sa Turid Stubø Johnsen fra talerstolen.

Se hele behandlingen av saken i opptak av bystyret-sendingen.

 

Startskuddet har gått for Østre bydel

Saken ble tidligere behandlet i Formannskapet 29.september, der saksordfører i forbindelse med sin innstilling ba om at saken fremmes for Bystyret. I dagens bystyremøte fikk satsingen på nytt full støtte. 

- Hensikten med en områdesatsing er å prioritere, se på nye arbeidsmetoder, jobbe på tvers og koordinere tiltak og virkemidler. I denne saken vedtar vi en områdebeskrivelse og et handlingsprogram for 2023, forklarte saksordfører Therese Thorbjørnsen (Ap).
-Vi vet hvordan vi vil ha det, nå sier vi hvordan vi skal sette i gang. Tiltak knyttet til oppstart og igangsettelse er derfor en prioritet for 2023.

Les mer om områdesatsingen her. 

 

Organisering av Olavsdagene

Olavsdagene er i dag organisert som en del av virksomhet kultur i Sarpsborg kommune, med 2,5 årsverk. I mars ble det besluttet å utrede ulike alternativer for organisering av Olavsdagene. Følgende forslag ble skissert til utredning:

• kommunalt foretak eller kommunalt akseselskap, med mulighet for å være underlagt isarpsborg
• deleied kommunalt/privat akseselskap
• heleid privat aksjeselskap
• fortsette som i dag

Bystyret vedtok  å opprettholde organiseringen av Olavsdagene under virksomhet kultur slik som i dag. For å se på muligheten til hvordan Olavsdagene i større grad kan ha et formalisert samarbeid med kulturlivet, næringslivet og frivilligheten, åpnes det nå for en ny og utvidet styringsgruppe. Det ble noe diskusjon i bystyret rundt hvem som bør inn der. Bystyret fulgte også kommunedirektørens anbefaling om å se på flere driftsår i sammenheng og overføre eventuelle mindreforbruk til etterfølgende år.

Her kan du se hele behandlingen av saken i bystyret