>Dette ble bestemt i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette ble bestemt i bystyret

Publisert: 17.11.2022 – Oppdatert: 20.01.2023

El-biler får ikke lenger stå gratis på kommunens lagtidsplasser, og Sarpsborg scene forblir organisert som del av Virksomhet kultur. Dette var blant tingene bystyret behandlet i sitt møte torsdag 17. november.

Se hele bystyremøtet her.

Sarpsborg scene

Det ble flertall i bystyret for å videreføre organiseringen av Sarpsborg scene i samme form som i dag. Sarpsborg scene er i dag organisert som en del av virksomhet kultur i kommunen. Etter den omfattende ombyggingen i 2019 og 2020 ble det besluttet å evaluerer og vurdere videre driftsform, og alternativene som ble vurdert er videre drift innenfor kommunens organisasjon men i en mer selvstendig form enn i dag, eller organisering som et kommunalt foretak (KF).

Andreas Brännström (FrP) uttrykte skepsis over at alternativer som kunne gi økt mulighet for bedre samarbeid med private aktører ikke hadde vært med i den videre utredningen av alternativer. Brännström fremmet derfor forslag om konkurranseutsetting av Sarpsborg scene til private. - Det er ikke sånn at jeg vil legge ned Sarpsborg scene, men vil at vi hele tiden skal være åpne for å se på andre muligheter, påpekte Brännström. Flere uttrykte støtte til forslaget, men mente det ikke var tidspunktet for å vurdere dette nå.

Forslaget fikk 3 stemmer fra FrP og 1 uavhengig, og organiseringen av Sarpsborg scene videreføres dermed i dagens form.

Revidering av SFO-vedtekter

Regjeringen har vedtatt innføring av 12 timer gratis SFO pr. uke for barn i 1. klasse. Ordningen må fastsettes i kommunens vedtekter for SFO.

Innstillingen fra formannskapet var derfor at følgende legges inn i de lokale SFO-vedtektene, som en del av § 11 :

12 timer gratis SFO: Barna i 1. klasse får 12 timer pr. uke gratis SFO. Dette tilsvarer et fratrekk tilsvarende betalingen for 50% plass. Fratrekket gis på den plasstypen barnet har.

Bystyret vedtok dette enstemmig. 

Slutt på gratisparkering for el-biler

El-biler skal fremover betale parkeringsavgift på kommunens langtidsplasser i Sarpsborg sentrum. Det bestemte politikerne i bystyret i dag.

El-biler har frem til nå kunne parkere gratis på de kommunale langtidsplassene i såkalt blå sone, men økningen i antall el-biler gjør at det ikke lenger er hensiktsmessig å ha denne ordningen.
Gratisparkeringen av el-bilene har resultert i lite sirkulasjon på parkeringsplassene og gjør antagelig at flere av el-bileierne velger bil fremfor å gå, sykle eller reise kollektivt.

Ordningen med parkeringsavgift også for el-biler innføres så raskt som mulig.

Ingen gratis parkering i jula

Flertallet i bystyret valgte å følge kommunedirektøren og formannskapets anbefaling, og stemte nei til at det skal være gratis parkering i Sarpsborg sentrum i jula.

Det var iSarpsborg som på vegne av sentrumsdriverne sendte en søknad til kommunen om å få gratis parkering før jul.

Gjennomsnittsberegninger av parkeringsinntekter for november og desember de siste tre årene viser at kommunen kan forvente en inntekt på om lag 900.000 kroner i hver av disse månedene med gjeldende priser og parkeringstider. Ved innføring av gratis parkering etter klokken 11.00 ville det meste av disse inntektene bortfalle.
I saksdokumentene ble det også vist til at driftsutgiftene vil ligge på om lag 60.000 kr for den omfattende programmeringsjobben som må gjøres for å endre parkeringsautomater, både i forkant og i etterkant av eventuell gratisperiode.

Da saken var oppe til behandling i bystyret ble det blant annet oppfordret til at innbyggerne husker å bruke sentrum for å støtte opp det lokale næringslivet, uavhengig av parkering.

Videre ble de private aktørene oppfordret til å bidra inn mot jul.
- Min oppfordring til iSarpsborg er at de snakker med eierne av de 70 til 75% av parkeringsplassene i sentrum som ikke er kommunale, og får de til å bidra. Dette er ikke bare kommunens ansvar, og akkurat nå har ikke kommunen god råd, sa utvalgsleder miljø og teknikk, Desiré Craggs (Ap).

Bystyre eller kommunestyre?

Skal Sarpsborg bystyre endre navn til Sarpsborg kommunestyre? Det spørsmålet ble reist gjennom en interpellasjon fra Halvor Fjeld, Henriette Holt Gausdal, Arild Sunde (Sp) og Helge Skår (uavh). De argumenterer blant annet med at en endring av navnet vil være en påminnelse om at vedtak skal være til beste for hele kommunen, ikke bare byen. Begrepet kommunestyre samsvarer også godt med de tre forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune, og begrep som kommunedirektør, kommunevalg og kommunedelplan.  

Ordføreren mener det er naturlig å se på en eventuell navneendring av kommunens øverste forvaltningsorgan i forbindelse med en revidering av delegeringsreglementet. Det skal skje etter at nytt bystyre er på plass etter kommunevalget. Dette ble også vedtatt.