Start Kari chatbot Spør meg

>Dette ble bestemt i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble bestemt i bystyret

21.06.2018

En rekke saker ble behandlet i bystyret 21.juni. Her er noen av dem. 

Du finner en fullstendig oversikt over saker og dokumenter ved å klikke her.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner

Bystyret vedtok handlingsprogram mot vold i nære relasjoner.

Omfanget av vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. I tillegg til de fysiske skadene volden kan påføre, er det klare sammenhenger mellom vold og psykisk helse. Vold i nære relasjoner får store konsekvenser for den som rammes, samtidig som det medfører betydelige samfunnsøkonomiske kostnader i form av økt behov for hjelpetiltak i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp, barnevernstiltak, krisesentertilbud, sosialhjelp og politibistand. Det er derfor av stor betydning at hjelpeapparatet er i stand til å avdekke hvem som er utsatt for vold og igangsetter tiltak.

Bystyret vedtok handlingsprogram mot vold i nære relasjoner, og den erstatter tiltaksplanen Samlet mot vold i nære relasjoner.

Følgende tre innsatsområder legges til grunn for arbeidet mot vold i nære relasjoner:

  1. Forebygge, avdekke og hjelpe: «Rett hjelp til rett tid»
  2. Informasjon og kompetanse: «Heve kunnskapsnivået og sikre god handlingskompetanse om vold i nære relasjoner»
  3. Samhandling og samarbeid: «Sikre samhandling og samarbeid mellom ulike aktører/instanser»

Bystyret vedtok strategier for Olavsdagene

Strategiene beskriver visjon, hovedmål og tre satsningsområder. Disse er valgt for å drive frem utviklingen og utnytte potensialet til Olavsdagene, i tillegg til å bygge oppunder målet om å gjøre Sarpsborg til et mer attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve.

Olavsdagene skal bruke historien inn i vår egen samtid for å befeste Sarpsborg som Olavs by – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er definert tre satsningsområder:

  • Kulturell kompetanse
  • Kulturbasert næring
  • Stedsutvikling

Strategiene beskriver argumenter for valg av satsningsområder og hvilket potensiale som er knyttet til fagområdene. Strategiene har ikke en tilhørende handlingsplan, men tiltak og perioder for gjennomføring legges inn i handlingsplan for ny kommunedelplan kultur 2019-2030. Strategiene skal bygge på den tematiske strukturen for Nasjonaljubileet 2030.

Reguleringsplaner for flere prosjekter

Bystyret behandlet også en rekke reguleringssaker. 

I Grålumveien 125 er det lagt til rette for 45-55 boeneheter i blokkbebyggelse, og 3-6 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse. Her finner du saksdokumentet om reguleringsplanen for Grålumveien 125.

Bystyret vedtok også reguleringsplan for Revebukta. Planen legger til rette for videre bruk av Revebukta camping, og innebærer også at det kan bygges et servicebygg på området. I reguleringsplanarbeidet har det også vært vesentlig å sikre allmenhetens tilgang til området gjennom blant annet friområdet ned mot sjøen og kyststien, samt tilrettelegge for offentlig parkering og renovasjon.  

I saken om reguleringsplan for Navestad - Berg søndre gikk bystyret inn for å vedta planen som legger til rette for 145 boenheter totalt, hvor ca 50 boenheter er eneboliger. Hovedgrepet i planen er et variert og godt bomiljø og gode løsninger for myke trafikanter. Botilbudet skal være mangfoldig. Både for villabebyggelse og konsentrert bebyggelse vil boligstørrelsen variere.

Bystyret behandlet også klage på reguleringsplan for Hans Børstadsvei 10-12, hvor klager ikke ble varslet ved offentlig ettersyn, kun ved oppstart og ved kunngjøring av vedtaket. Bystyret tok ikke klagen til følge. Klageren har folkeregistrert adresse tett mot planområdet, men eiendommen grenser ikke mot planområdet, og han er således heller ikke nabo til området. Av denne grunn er ikke kommunen pålagt å underrette særskilt om planforslaget ved verken oppstart, offentlig ettersyn eller ved kunngjøring av vedtatt plan.

Vil bygge orkestergrav

Bystyret gikk inn for å bygge ny orkestergrav på Sarpborg scene. 

Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har i samråd utarbeidet et forprosjekt for en orkestergrav ved Sarpsborg scene. Bakgrunnen for utredningen har vært at orkestergraven skal være et betydelig tilskudd til lokalt og regionalt kulturliv, og utformes i tråd med kravene og behovene som kulturaktørene har for å bruke graven jevnlig.

Finansiering fra flere hold

Forprosjektet viser at det er mulig å bygge en orkestergrav som oppfyller de krav og behov som er kommet fram i forbindelse med arbeidet. Utbyggingen skal finansieres både av kommunens egne midler, med midler fra fylkeskommunen og momskompensasjon fra staten.

Samlet kostnad er 50 mill. kr, inkludert utvidelse av sceneåpning som bystyret tidligere har bevilget 11 mill. kr. til. Det er avklart at 10 mill. kr. finansieres av tilskudd fra fylkeskommunen. Kommunen har søkt om ytterligere 10 mill. kr. fra fylket på grunn av prosjektets store regionale betydning. Avhengig av fylkeskommunens svar på dette krever investeringen en ytterligere kommunal finansiering på 12-22 mill. kr.

Vil se nærmere på interkommunale idrettshaller 

Bystyret vedtok at kommunen skal være med i et forprosjekt om interkommunale idrettshaller.

Vedtaket inneholder noen forutsetninger:

  • Hvis hallen ved Greåker videregående skole blir like dyr som først skissert vil politikerne stemme nei når den endelige avgjørelsen skal tas.
  • Fylkeskommunen skal ta hele kostnaden med forprosjektet.

Vil ha med kommunene

Fylkeskommunen skal uansett bygge lokaler for fysisk aktivitet ved de to skolene. Ved et spleiselag med kommunene ønsker fylkeskommunen å bygge større. Her er alternativene:

Interkommunal hall: Et interkommunalt anlegg ved Greåker videregående skole er skissert med en flerbrukshall tilrettelagt for friidrett med tribunekapasitet på 500-800 sitteplasser. I tillegg kommer en spinningsal, styrkerom og buldrevegg. Samlet arealbehov er cirka 8.300 kvadratmeter brutto.

En ren fylkeskommunal hall: En ren fylkeskommunal hall ved Greåker videregående skole er skissert å inneholde: 1 håndballbane, 2 aktivitetssaler, 1 spinningsal, 1 styrkerom og buldre/klatrevegg. Samlet areal er beregnet til cirka 4.000 kvadratmeter brutto, altså 4.300 kvadratmeter mindre enn en interkommunal hall. 

Jobber videre for felles renseanlegg

Bystyret vedtok at kommunen fortsetter arbeidet med utredning av et mulig felles renseanlegg i Fredrikstad. Bakgrunnen er at avløpsrenseanleggene i Sarpsborg og Fredrikstad står foran omfattende modernisering. Ingen av anleggene klarer Fylkesmannens krav til rensing av fosfor. Begge anleggene må moderniseres og utvides med et nytt rensetrinn. Sarpsborg kommune, FREVAR og Fredrikstad kommune har i fellesskap bestilt en rapport fra konsulentfirma Cowi. Rapporten konkluderer med at det er flere forhold som taler for kun å oppgradere renseanlegget i Fredrikstad. Det blir en betydelig billigere og mer framtidsrettet løsning å oppgradere ett stort, felles renseanlegg fremfor å oppgradere renseanleggene i begge byene.

Høring på handlingsprogram

Jernbanedirektoratet har lagt ut "Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029" på høring. I høringsforslaget legges det opp til at utbyggingen av dobbeltspor gjennom Østfold vil bli forsinket.

Her kan du lese mer om handlingsprogrammet for jernbane.

Bystyret behandlet kommunen sitt høringsinnspill. Innspillet peker på at NTP forutsatte dobbeltspor til Sarpsborg i 2026, og at en 3 års utsettelse sør for Haug, vil få flere store negative konsekvenser for Østfoldsamfunnet.

I høringsinspillet er det lagt til grunn at strekningene gjennom byene i det minste må følge den framdriftsplanen som Stortinget la opp til. For Fredrikstad innebærer det strekningen Seut-Rolvsøy, og for Sarpsborg strekningen gjennom stasjonsområdet til Hafslund.

Reduserer ikke sykehjemsplasser – styrker de hjemmebaserte tjenestene

Politikerne i bystyret vil styrke de hjemmebaserte tjenestene i omsorgssektoren, uten å redusere antall sykehjemsplasser. Det ble vedtatt i forbindelse med behandling av tilstandsrapporten. 

Les mer om dette her.