>Dette ble vedtatt i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble vedtatt i bystyret

14.12.2017

Dette er noen av sakene som ble behandlet i bystyret torsdag 14. desember.

Her er noen av sakene som ble behandlet og vedtatt i bystyret torsdag 14. desember.

Her finner du alle saksdokumentene til møtet.

Får bygge 100 leiligheter ved kirken og rådhuset

Det store eiendomsprosjektet til Kulås Utvikling AS omfatter hele kvartalet som er omkranset av Kirkegata mot nord, Glengsgata og Sarpsborg kirke mot vest, Jernbanegata mot øst, og Sarpsborg rådhus og Kulåsparken mot sør. Tomten er på cirka 7 mål og det legges til rette for cirka 100 boenheter i ulike høyder, samt noe næringsvirksomhet i bebyggelsens 1. etasje. I tillegg kommer leke- og oppholdsarealer utendørs. Parkering vil bli etablert med innkjøring fra Jernbanegata.

Byggingen er foreslått etablert i ulike høyder:

  • Mot sør (rådhuset/Kulåsgata): tre og fire etasjer
  • Mot øst (Jernbanegata) og vest (Glengsgata/Kirken): fire etasjer pluss en inntrukket toppetasje
  • Mot nord (Kirkegata) og hjørnene Glengsgata/Kirkegata og Jernbanegata/Kirkegata: fire etasjer pluss to inntrukne toppetasjer og fem etasjer pluss en inntrukket toppetasje.

Etter at planen var ute til offentlig ettersyn er det gjort flere endringer. Blant annet at bebyggelsen trekkes 2,5 meter lenger vekk fra kirken, og at arealet mellom bebyggelsen og Glengsgata skal være offentlig tilgjengelig.

Bosetter 45 flyktninger

Sarpsborg er for 2018 anmodet om å bosette 45 flyktninger, hvorav to enslige mindreårige. Dette er en halvering av det som ble anbefalt i fjor. Det nasjonale bosettingsmålet for 2018 er 4.400 flyktninger, hvorav 200 er enslige mindreårige. Rådmannen anbefalte å bosette inntil 45 flyktninger, hvorav to enslige mindreårige. Bystyret støttet anbefalingen. Det er i dag to ledige plasser i kommunens bofellesskap for enslige mindreårige.

Tok ikke klagene til følge

Bystyret vedtok 6. april 2017 en detaljreguleringsplan for Bukkenes på Søndre Karlsøy. Der åpnes det for å bygge flere hytter på blant annet et tomteområde som tidligere var leirskole. Kommunen har mottatt to klager på bystyrets vedtak. Bystyret fulgte rådmannens innstilling om ikke å ta klagene til følge. Saken blir nå oversendt Fylkesmannen for endelig behandling.

Får bygge på Brevik

Råkil Eiendom AS får bygge inntil 12 boenheter kloss inntil sørenden av Spartas fotballbane på Brevik. Dette gjelder eiendommene Albert Moeskaus vei 40 og 42. Huset i nummer 40 skal rives, boligen i nummer 42 skal bestå. Området fortettes og får ny bebyggelse.

Får bygge på Greåker

Kommunen gir nå tillatelse til å bygge cirka 34 boenheter i Hans Børstads vei 10-12 på Greåker. Arealet er i dag delvis bebygd og består av en tidligere vaskerihall samt grøntområde. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur og leke- og uteoppholdsarealer.