Start Kari chatbot Spør meg

>Dette ble vedtatt i formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble vedtatt i formannskapet

14.06.2018

Her er noen av sakene som ble behandlet i formannskapet torsdag 14. juni.

En fullstendig oversikt over saker og saksdokumenter til møtet finner du ved å klikke her. 

Oppgraderer og forskjønner uteområder

Bystyret har bevilget 7.186.460 kroner til å forskjønne og oppgradere uteområder, friluftsområder og skole- og barnehageareal i 2018. Med finansiering fra momskompensasjon blir summen 8,6 millioner kroner. Formannskapet vedtok å sende saken til bystyret for endelig avgjørelse.

Slik blir midlene foreslått fordelt:

  • Oppgradering av utearealer på skolene i Varteig, på Kruseløkka og på Hafslundsøy, samt barnehagen i Varteig gjennomføres i 2018. Tiltakene gjennomføres innenfor en ramme på 3,5 millioner kroner.
  • Oppgradering av kirkeparken og inngangspartiet til Kulås gjennomføres i 2018 og 2019. Tiltaket gjennomføres innenfor en ramme på 3 millioner kroner.
  • Lys langs gangvei i Glengshølen etableres sammen med bobilparkering. Investeringen styrkes med 600.000 kroner.
  • Innkjøp av Båt/Rescuerunner (vannscooter) til brannvesenet, etablering av Sansepark Tingvoll, støtte til balløkke Sandesundsveien barneskole og tiltak for lek østre bydel gjennomføres innenfor en samlet ramme på 1,5 millioner kroner.

Penger til beredskapsbåt

Nabbetorp Båtforening/«Beredskapsbåten i Østfold» søkte kommunen om støtte til anskaffelse av båt med utstyr til å drive søk etter savnede i vann. Båten er tenkt stasjonert på Fredrikstad brannstasjon og skal inngå i korpsets redningsberedskap. «Neptun Søkergruppe» skal kunne disponere båten til søk etter antatt omkomne i Østfold. Det er søkt om et beløp tilsvarende 5 kroner per innbygger totalt kr 280 000. Det sa formannskapet nei til. I stedet besluttet politikerne å bevilge 150.000 kroner under forutsetning at denne beredskapsbåten blir fullfinansiert med støtte fra andre.

Svar til forslag om ny havne- og farvannslov 

Sarpsborg kommunes formannskap støtter ikke lovutvalgets forslag til ny havne- og farvannslov. Lovutvalget foreslår å endre ansvars- og myndighetsområdet mellom stat og kommune, og vil ha på plass et krav om organisatorisk skille mellom drift av havn og forvaltning av kommunens myndighet i havn.

I dag er det den ansvarlige myndighet som har ansvar for fremkommeligheten i sitt havneområde, og som må reagere med tiltak dersom det oppstår hindringer som drivende gjenstander, is og lignende.

I lovutvalgets forslag vil kommunen få myndighet i havn, mens staten vil ha ansvar og myndighet i sjøområdene utenfor havn. Forslaget vil innebære at søknadspliktige tiltak som for eksempel bygging, graving, og opplag av fartøy må godkjennes av staten. I dag forvaltes dette av Borg Havn IKS, som er selskapet som styrer kommunens myndighet i havna. Sarpsborg kommune har rådført seg ned selskapet om høringsrunden, og rådmannen anbefalte på bakgrunn av tilbakemeldingene at kommunen sa nei.

Formannskapet bestemte ellers å støtte lovutvalgets forslag om å regulere havnekapitalen, slik at kommunen kan ta ut utbytte av et eventuelt overskudd til bruk for andre formål enn havn. Dagens regler om havnekapital hindrer kommunen, som eier, å ta ut utbytte.

500.000 kroner til innovativt arbeid

Sarpsborg Næringsforening søkte kommunen om 300.000 kroner i støtte til arbeid med prosjektet Smart City Sarpsborg i 2018. Den søknaden ville rådmannen støtte, og samtidig legge til 200.000 kroner for at næringsforeningen tar en koordinerende rolle opp mot næringslivet i arbeidet med det reviderte Pellygataprosjektet, på samme måte som på Grålum. Formannskapet sa seg enig i dette. Begrunnelsene er disse: Det er en grunnleggende forutsetning for å utvikle Sarpsborgsamfunnet på en mer bærekraftig og innovativ måte, at det skjer i et samspill mellom det offentlige, akademia, næringsliv og innbyggere.