Start Kari chatbot Spør meg

>Dette ble vedtatt i utvalg for plan, miljø og teknikk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble vedtatt i utvalg for plan, miljø og teknikk

09.05.2018

Dette ble vedtatt i møtet onsdag 9. mai. Dokumentene til alle sakene som ble behandlet finner du her.

Sender reguleringsplan om Gaupefaret 20 på høring

Reguleringsplanen for Gaupefaret 20 er klar. Utvalget gikk inn for å sende planen på høring.

Reguleringsplanen innebærer at den kan bygges to lavblokker i Gaupefaret 20 med tilsammen 20 leiligheter. I tillegg er det planlagt en parkeringsgarasje mellom byggene. I dag er området uregulert. Det ligger det en enebolig på tomta. Gaupefaret velforening har kommet med innvendinger mot fortettingen og utnyttelsen av eiendommen.

Regulering av motorferdsel til sjøs

Forslag til ordensforskrift og forskrift om fartsbegrensning har vært på høring. Som følge av innspill i høringen fremmet rådmannen forslag om at forslaget til ordensforskrift ikke skal vedtas. Det viser seg at en faglige vurderingen som ble lagt til grunn i høringsdokumentet ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme de kravene som stilles for å kunne ha strengere regler for vannscootere enn andre motorfartøy.  Hensynene som skal ivaretas gjennom en ordensforskrift ser ut til å bli tilstrekkelig ivaretatt gjennom den fartsforskriften og  nasjonalt regelverk om ferdsel til sjøs.

Utvalget hadde samme syn på saken som rådmannen, og vedtok en egen fartforskrift. Forskriften vil sette et forbud mot ferdsel i hastighet høyere enn 5 knop i en sone på 150 m fra land, øyer og holmer

Disse kommunale veiene oppgraderes

Utvalget fulgte rådmannens innstilling. Du finner en utfyllende artikkel her.

Utsatte sak om overtakelse av privat vei

Ingerøen velforening ønsker at kommunen skal overta de private veiene Øketangen nord (970 meter), Øketangen sør (870 meter) og Kålvikveien (1100 meter) for drift og vedlikehold. Rådmannen har vurdert at det i denne omgang kun er aktuelt å overta den del av Øketangen (nord) som strekker seg fra Grimsøyveien (fylkesvei) til krysset Øketangen/ Kålvikveien. Dette på grunn av utfordringer rundt eierskap til veigrunn og uavklarte konsekvenser for overvann for tilliggende fritidseiendommer på de to øvrige strekningene. Det jobbes videre med løsninger på disse strekningene.

Politikerne i utvalget for plan, miljø og teknikk vedtok å utsette saken til høsten 2018.

Stenger Snekkerstubakken med skilt

Rådmannen ville stenge veien Snekkerstubakken på Borgenhaugen for gjennomkjøring mellom Kalaveien og Iseveien. Politikerne i utvalget for plan, miljø og teknikk sa seg enige i det, men med skilt og ikke fysisk stengsel. Denne løsningen skal prøves i en periode på åtte måneder. Hvis det ikke lar seg gjøre vil utvalget gå for rådmannens ønske om å stenge veien fysisk. Det samme gjelder hvis prøveperioden ikke har gitt ønsket effekt med mindre trafikk.

Årsaken til stengingen er at trafikktellinger viser at det er stor gjennomgangstrafikk i området, særlig i Snekkerstubakken. I tillegg til stenging av denne veien vil rådmannen at det blir gjennomført ny trafikktelling i Torvaldslyst om seks måneder etter at Snekkerstubakken er stengt. Hvis det viser seg at det er stor gjennomgangstrafikk her kan også denne veien bli stengt.