>Dette prioriteres de neste fire årene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette prioriteres de neste fire årene

01.06.2017 av Christian Nicolai Bjørke

Handlingsplan 2018-2021 er klar.

Handlingsplan 2018-2021 høres kanskje kjedelig ut, men det handler om hva kommunen skal prioritere de neste fire årene. Målet er å levere gode tjenester til innbyggerne i Sarpsborg, samtidig som vi – som mange kommuner i Norge – har stramme budsjetter.

Tidligere har de økonomiske rammene blitt fastlagt på våren, mens handlingsplanen har blitt vedtatt på høsten. I år er dette snudd. Handlingsplanen vedtas å sendes ut på høring i juni, mens økonomiplanen og årsbudsjettet vedtas i desember.

Målet er å få større oppmerksomhet rundt hva kommunen skal prioritere og legge til rette for gode, politiske drøftinger og beslutninger.

Her finner du hele dokumentet Handlingsplan 2018-2021 - utkast til offentlig ettersyn - PDF

Hvis du vil ha en oppsummering fordelt på de fem kommuneområdene velferd, oppvekst, teknisk, samfunn og organisasjon, kan du lese videre:

Oppsummering av kommuneområde velferd

Folk lever lenger. Antall innbyggere over 67 år vil øke betraktelig i årene framover. Aldersgruppen over 80 år vil de neste fire årene vokse med rundt 2 prosent i året, til sammen rundt 200 personer. Fra 2023 vil farten øke ytterligere.

Kommunen vil møte denne veksten med en sterkere satsing på å gi innbyggerne pleie i hjemmet. Dette vil være løsninger som gjør at den enkelte i størst mulig grad skal kunne klare seg selv.

Barnevernet har ingen økning i antall meldinger, men har mottatt flere alvorlige saker. Det siste halvannet år har 100 flere barn fått hjelp av barnevernet. Det jobbes med en samordning av kommunens tjenester på dette feltet for å sørge for en mer helhetlig og tidlig hjelp.

Oppsummering av kommuneområde oppvekst

Sarpsborg har flere elever per lærer i grunnskolen enn landssnittet. Man antar at en økning i lærertettheten er positivt for elevenes læring. Utfordringen er å få det til økonomisk.

Grunnskolene melder om nye elever med store, sammensatte vansker som krever mye tilrettelegging. I tillegg er det også en økning i spesialpedagogiske vedtak for voksne. Her vil det bli behov for økte, økonomiske rammer i 2018. 

Flere barn får moderasjoner, redusert pris og gratis kjernetid i barnehage. Hvis denne økningen fortsetter, vil det blir utfordrende for kommunen. Overføringer fra staten dekker ikke kommunens kostnader. Regjeringens bemanningsnorm, som er varslet fra 2020, vil bli dyrere for Sarpsborg kommune, siden bemanningen i de kommunale barnehagene er lavere enn den varslede normen.

Flere av kommunens grunnskoler er gamle og oppfyller ikke dagens krav til fleksible læringsarealer og arbeidsplasser for ansatte. I løpet av 2017 starter kartleggingen av skolekapasitet og skolestruktur i Sarpsborg vest.

Oppsummering av kommuneområde samfunn 

Grunnmuren i kulturområdet er fritidsklubber, bibliotek og kulturskole. Arbeidet med å avklare bygging av nytt bibliotek er i gang. Samtidig starter også arbeidet med å avklare framtidige lokaler for kulturskolen.

Store og komplekse planoppgaver skal koordineres framover. Noen av disse er å planlegge felles vei og bane over Sarpefossen, lage reguleringsplan for fylkesvei 109 og 111 og gjøre det enklere å gå, sykle og kjøre buss i Nedre Glomma-regionen.

Oppsummering av kommuneområde teknisk

For å sikre alle innbyggere og institusjoner godt og rikelig med vann, arbeides det med å bygge nytt vannverk. Sterkere miljøkrav som trer i kraft i 2020 gjør også at man arbeider for å finne løsninger for å bedre rensegraden ved renseanlegget.

I tråd med tanken om sirkulær økonomi, altså at alt vi produserer skal tilbake til naturen, arbeider kommunen med et felles ettersorteringsanlegg sammen med andre Østfold-kommuner.

Sarpsborg vokser som by, og det er hyggelig. Samtidig fører det med seg strengere krav til brannsikkerhet. Når en by passerer 50.000 innbyggere, må brannvesenet forholde seg til helt nye krav. Dette arbeidet er nå i gang.

Etter vedtak i formannskapet har kommunen begynt å gjennomgå kirkens drift og og struktur med tanke på å redusere kostnadene. Det kan gå på kirkestruktur, energisparing, brukerbetaling, kvalitetsreduksjon eller lignende.

Oppsummering av kommuneområde organisasjon

Kommune vil prioritere å få flere lærlinger. Målet er å øke til 2 lærlinger per 1.000 innbyggere. Det forutsetter økte rammer utover økonomiplanen for 2019.

Det er blitt økt risiko for ondsinnede angrep utenfra. Derfor er det behov for bedre overvåkning og kontroll av de sentrale IKT-systemene.