Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dette skjedde i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette skjedde i bystyret

24.05.2019 av Maren Lunde

Under følger en oppsummering av del av sakene som ble behandlet i bystyremøtet 23. mai 2019

Årsregnskap og årsrapport for 2018

Sarpsborg kommune endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 30 882 628 kr i 2018. Flertallet i bystyret bestemte at kr 14.042.379,- avsettes til disposisjonsfond, og at kr. 1.000.000,- skal brukes til tiltak for opplevelser til barn- og unge som vokser opp i minsteinntektsfamilier. Det skal fremmes en sak til formannskap og bystyret i juni på hvordan dette kan gjennomføres. Her kan du lese mer om årsregnskapet for 2018.

Konstituering av kommunedirektør

Kommunedirektør Unni Skaar er sykmeldt, og ventes ikke å være tilbake i jobb før 1. november. Bystyret gikk inn for at Kirsti Skaug blir konstituert som kommunedirektør inntil videre. Skaug har vært direktør helse og velferd, og fast stedfortreder for Unni Skaar. Her kan du lese mer om saken.

Detaljregulering av Gaupefaret

Bystyret vedtok ikke forslaget til reguleringsplan i Gaupefaret, og ville at utbygging på tomta i større grad tilpasses eksisterende bebyggelse og omkringliggende landskap.  Forslaget til reguleringsplan innebærer å bygge to lavblokker i Gaupefaret 20 med tilsammen 20 leiligheter. I tillegg er det planlagt en parkeringsgarasje mellom byggene. I dag ligger det en enebolig på tomta.

Utbedring av kirkebygg – bevilgning

Bystyret gikk inn for å bevilge 12 millioner kroner til investeringer i kirkebygg. Etter en tilstandsanalyse av kirkene i Sarpsborg, er det nødvendige tiltak som må utbedres raskt for å unngå ytterligere skader. Analysen viser at følgende kirker har slike mangler: Tune kirke, Ingedal kirke, Holleby kirke, Greåker kirke, Hafslund kirke, Skjebergdalen kirke.

Hensetting av tog

Saken om kommunedelplan for hensetting av tog skulle opprinnelig behandles av bystyret, men etter at Bane NOR anmodet om at saken skulle trekkes ble den likevel ikke behandlet. Begrunnelsen er at Bane NOR driver med analyser for å se på mulighetene for å redusere kostnadene ved dobbeltsporutbyggingen, og derfor ikke vet hvor stor kapasitet det vil være behov for hensetting i framtida.

Kvalitetsmeldinger for barnevernet og oppvekstsektoren

Kvalitetsmeldingene er en årlig rapport om fra barnevernet og oppvekstsektoren.

Kvalitetsmeldingen for grunnskolen viser at elevene i Sarpsborgskolen utvikler seg godt – spesielt mot slutten av grunnskoletida. Selv om resultatene ikke har vært helt som ønsket for de yngre elevene, er det likevel en solid fremgang. Skolene løfter stadig flere av elevene fra laveste mestringsnivå, og flere enn tidligere presterer på øverste mestringsnivå ved nasjonale prøver. Kvalitetsmeldingen viser eksempler på mye av det gode læringsarbeidet som gjøres i Sarpsborgskolen. Den peker også på noen utfordringer og angir mål og tiltak for veien videre.

Kvalitetsmeldingen for barnehage viser at det pågår mye godt og viktig utviklingsarbeid i Sarpsborg-barnehagene. Det er et særskilt fokus på satsingsområdene språk, realfag og relasjonsarbeid. Både kommunen som barnehageeier og private barnehageeiere jobber systematisk med pedagogisk utviklingsarbeid. Det tas i bruk ulike verktøy og systemer for å utvikle kvaliteten i barnehagene og det gjennomføres ulike kompetanseutviklingstiltak for barnehageansatte. Sarpsborg kommune jobber i tillegg målrettet med rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehage.

Det er nytt med en egen kvalitets- og utviklingsrapport for barnevernet. Rapporten skal være en årlig beskrivelse av tilstand og kvalitet i barnevernet, som vil bidra til å sikre informasjon til kommunens ledelse, til brukerne og befolkningen. Kvalitets- og utviklingsrapporten for 2019 gir et innblikk i barnevernets hverdag, utfordringer og fremtidige satsningsområder.

Vedtekter SFO

Bystyret vedtok noen mindre endringer i vedtektene for SFO. Gjennom høringen for endringene i vedtektene har det også kommet innspill om at kommunen bør ha et SFO-tilbud i juli måned. Bystyret gikk også inn for at det skal utarbeides en politisk sak om dette som kan behandles i et senere møte. SFO-tilbud i juli kan tidligst være mulig fra 2020.

Endring i betalingssatsene for Kulås amfi

Bystyret støttet forslaget om å redusere utleieprisene med 50 prosent for kommersielle aktører, og 30 prosent for lokale amatører og frivillige lag og foreninger. Det er lagt til grunn at den foreslåtte reduksjonen i satsene vil føre til at inntekten fra utleien sannsynligvis blir redusert med 120.000 – 130.000 kr. Det vil bli en helhetlig gjennomgang til høsten, hvor eventuelle endringer vil gjelde fra 1. januar 2020.

Lovlighetskontroll av detaljreguleringsplan for Navestad – Berg Søndre

Under referatsaker ble bystyret orientert om at fylkesmannen har opprettholdt vedtaket i saken om detaljregulering for Navestad – Berg Søndre. Da bystyret skulle behandle reguleringsplan for Navestad - Berg søndre i juni 2018, var en opplysning i saksframlegget feil. Som følge av dette, fremmet seks medlemmer i bystyret et krav om at fylkesmannen skulle vurdere lovligheten av vedtaket.  Tre eller flere medlemmer av bystyret kan kreve at fylkesmannen vurderer om et vedtak er lovlig fattet. Dette kalles lovlighetskontroll. Kravet om lovlighetskontroll fremmes først for bystyret som skal ta stilling til om vedtaket skal opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, blir saken sendt til fylkesmannen for lovlighetskontroll.