Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dette skjedde i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette skjedde i bystyret

21.06.2019

Bystyret hadde sitt siste møte før sommeren torsdag 20. juni. Det gjenstår ett bystyremøte denne perioden som skal være i september etter valget.

Du finner alle dokumenter til sakene som ble behandlet her.

Detaljreguleringsplan for Bjørnemyr

Da utvalg for plan, miljø og teknikk behandlet saken, gikk flertallet inn for å avvise planen. Da bystyret sluttbehandlet reguleringsplanen, ble det likevel flertall for planen.

Områdets areal er ca.18 daa. Området er i kommuneplanens arealdel 2015 – 2026 avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Formålet med planen er å tilrettelegge for et boligområde med varierte boligtyper og tilhørende fellesområder for lek og opphold. Planområdet har en kapasitet for ca. 48 boenheter. Det åpnes opp for eneboliger, rekkehus og leiligheter, disse kan bygges med flatt tak, pulttak og saltak.

Bruk av midler til opplevelser til barn og unge i lavinntektsfamilier

I mai satte bystyret av en million kroner til opplevelser for barn og unge som vokser opp i minsteinntekstfamilier. Allerede i sommer blir det lagt til rette for flere aktiviteter i nærmiljøet i sommerferien, og at Ferieklubben kan ta i mot flere deltakere. I løpet av høsten kommer det en egen app som vil fungere som et aktivitets-/opplevelseskort for alle barn og unge.

Les mer om tiltaket her.

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad.

Østfold fylkeskommune planlegger å bygge en idrettshall i tilknytning til Fredrik II videregående skole på FMV-området i Fredrikstad, og en idrettshall på Greåker.

Bystyret besluttet å gå videre med prosjektet. Fylkeskommunen vil eie og drifte anleggene hvor Sarpsborg og Fredrikstad kommune skal ha bruksrett innenfor et avtalt tidsrom.

Rammene innebærer at Sarpsborg kommune skal betale det en engangskostnad på ca. 22,6 mill. kr for investeringen, og 12,5 prosent av de samlede utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold for de to anleggene. Det er beregnet at Sarpsborg kommune sin andel av FDV kostnader vil være 1,15 mill. kr årlig, men ut fra den beregningsmåten kommunen normalt benytter vil de årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter for Sarpsborg kommune utgjøre 2,9 mill. kr.

Interkommunalt selskap for sortering av husholdingsavfall

I samarbeid med andre kommuner i Østfold har kommunen utredet etablering av et interkommunalt selskap, som skal bygge og drive et ettersorteringsanlegg for avfall på Øra i Fredrikstad. Anlegget vil være et viktig tiltak for å øke gjenvinningsgraden for husholdningsavfall og oppfylle krav om dette.

Østfold kommunerevisjon IKS har gått gjennom selskapsavtale og eieravtale for et selskap for interkommunalt avfallssorteringsanlegg. Saken ble derfor utsatt, inntil bemerkningene fra Østfold kommunerevisjon er utredet. Den vil bli lagt fram for utvalg for plan, miljø og teknikk, formannskapet og
bystyret når kommunedirektøren anser at den er tilstrekkelig utredet.