>Disse sakene ble behandlet i formannskapet 3. november

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Disse sakene ble behandlet i formannskapet 3. november

Publisert: 03.11.2022

Parkeringsavgift for elbiler, nye strategier for digitalisering og kommunikasjon, nye tiltak for strømsparing og organisering av Sarpsborg scene.

Dette er noen av sakene som formannskapet behandlet 3. november.

Du kan se hele møtet og behandling av de ulike sakene her.

Parkeringsavgift for el-biler i sentrum

Formannskapet gikk inn for at det innføres lik parkeringsavgift for alle kjøretøy på kommunale parkeringsplasser i blå sone i Sarpsborg sentrum. Bystyret vedtok i april 2021 at el-biler kunne parkere gratis på de kommunale langtidsplassene, men økningen i antall el-biler gjør at det ikke lenger er hensiktsmessig å ha denne ordningen.

Gratisparkeringen av el-bilene har resultert i lite sirkulasjon på parkeringsplassene og gjør antagelig at flere av el-bileierne velger bil fremfor å gå, sykle eller reise kollektivt.

Saken skal videre til bystyret for endelig vedtak.

Ingen gratis parkering i Sarpsborg sentrum i jula

På vegne av sentrumsdriverne i byen har isarpsborg sendt en søknad om gratis parkering i sentrum før jul. 

Kommunedirektøren vil imidlertid ikke anbefale strakstiltak med å innføre gratis parkering i sentrum nå. Dette støttet flertallet i formannskapet. Søknad fra isarpsborg AS om økt grad av gratis parkering i sentrum før jul imøtekommes derfor ikke.

Saken skal også behandles i bystyret.

Flere tiltak for strømsparing

I oktober vedtok bystyret to tiltak for sparing av strøm: lavere temnperatur i enkelte kommunale bygg og ikke slå på varmeanlegget i gågata og torget. I dag vedtok formannskapet ytterligere tre tiltak:

  • Undervarme på stadion slås av i perioden fra 1. desember til 8. januar, da Sarpsborg 08 har treningsfri.
  • I seseongen 2022/23 settes lufttemperaturen i Sparta amfi opp kun på kampdager for eliteserielaget, ellers så holdes varmen i hallen på et nivå som gjør at el-kjele ikke må benyttes
  • Temperaturen i bassengene reduseres fra 28 til 27 grader i sesongen 2022/2023. Dette gjelder Sarpsborghallen og skolebassengene på Tindlund, Sandbakken og Kurland. 

Revidering av SFO-vedtekter

Regjeringen har vedtatt innføring av 12 timer gratis SFO pr. uke for barn i 1. klasse. Ordningen må fastsettes i kommunens vedtekter for SFO.

Kommundirektøren innstilte derfor på at følgende legges inn, som en del av § 11 i de lokale SFO-vedtektene:

12 timer gratis SFO: Barna i 1. klasse får 12 timer pr. uke gratis SFO. Dette tilsvarer et fratrekk tilsvarende betalingen for 50% plass. Fratrekket gis på den plasstypen barnet har. 

Formannskapet vedtok saken enstemmig. Saken skal også behandles i bystyret.

Jobber med ny digitaliseringsstrategi

Målet er at strategien skal til politisk behandling i mars neste år.

Formannskapet fikk en underveismelding til behandling denne uken. Den sier noe om hvordan kommunen skal jobbe med å lage den nye strategien.

Strategien vil beskrive hvordan arbeidsprosesser bør endres for å jobbe mer effektivt og for å lage enklere løsninger for innbyggere.

Formannskapet var også opptatt av at kommunen i tillegg må jobbe for å unngå digitalt utenforskap.

Lager ny kommunikasjonsstrategi

Nå starter arbeidet med å lage en ny kommunikasjonsstrategi: Plattform for kommunikasjon. Dette skal omfatte fagområdene kommunikasjon og omdømme, som er nært beslektet med hverandre. En foreløpig overordnet målformulering er: Kommunikasjonen i Sarpsborg kommune skal være nyttig, åpen og troverdig.

Det har vært en rivende utvikling på fagområdet etter at nåværende Kommunedelplan for kommunikasjon sist ble revidert. Av viktige temaer som den nye strategiplanen skal inneholde, kan nevnes kanalvalg (inkludert sosiale medier), krisekommunikasjon og internkommunikasjon.

Målet er at bystyret vedtar Plattform for kommunikasjon i løpet av høsten 2023. 

Restaurering av brygge i Varteig

Formannskapet var enig i kommunedirektørens innstilling om å si ja til søknaden om støtte på 150.000 kroner til rehabilitering av brygge på Furuholmen i Varteig.

Kommunedirektøren mener det er positivt at private aktører engasjerer seg i vern av kulturminner og ønsker om å iverksette tiltak som bidrar til å ta vare på fløterhistorien i Sarpsborg. I sommer ble det klart at Norsk kulturminnefond bidrar med 350.000 kroner og stiftelsen UNI har bevilget 100.000 kroner til restaureringen. Dermed kan et spleiselag bidra til å sette i stand brygga og gjøre den tilgjengelig for almennheten.

Organisering Sarpsborg scene

Formannskapet fulgte opp saken om fremtidig organisering av Sarpsborg scene, som tidligere i høst har vært behandlet i Utvalg for kultur og oppvekst. Bakgrunnen er bystyrets beslutning om å evaluere driftsform og bruk av referansegrupper etter den omfattende ombyggingen av Sarpsborg scene i 2019 og 2020.

Sarpsborg scene drives i dag som en del av virksomhet kultur i kommunen, og gjennom interne vurderinger og drøftninger med frivilligheten og næringslivet har kommunedirektøren vurdert både kommunalt foretak og en organisering. Formannskapet gikk enstemmig inn for å drive Sarpsborg scene videre som i dag, og at kommunedirektøren tilpasser organiseringen med sikte på at husets potensial skal utnyttes, og at Sarpsborg scene skal fremstå som en selvstendig enhet med mest mulig effektiv drift.

Det er også ønskelig å videreføre bruk av referansegrupper for å skape dialog mellom Sarpsborg scene og relevante aktører. Saken behandles også i bystyret. 

Økonomirapport

Formannskapet vedtok tilstandsrapporten for 2. tertial. Den kan du lese mer om her.