>Sender samfunnsplanen på høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sender samfunnsplanen på høring

21.11.2017 av Maren Lunde

I dag vedtok formannskapet å sende forslaget til ny samfunnsplan for Sarpsborg på høring. I planen blir en ny visjon for kommunen presentert. Nå ønsker formannskapet innspill til planen og visjonen.

Samfunnsplanen bygger på tre hovedelementer: Det gode hjemstedet, jobbene for framtiden, opplevelser for livet. Forslaget til ny visjon er «Sammen skaper vi byen».

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. Den danner grunnlag for kommunens 4-årige handlingsplan for kommuneøkonomien og de årlige budsjettene.

 

Aktiv saksordfører

Harald Rønneberg (H) er saksordfører for samfunnsplanen. Det betyr at han har ansvar for den politiske behandlingen i formannskapet og bystyret. Rønneberg har deltatt i hele prosessen med å utarbeide planen, blant annet på middager med innbyggere på Sarpsborg Scene og på Stadion.

– Jeg synes at sarpingene har kommet med mange gode innspill, og vist et stort engasjement for lokalsamfunnet sitt, sier han. –Nå håper jeg at planen blir tatt godt i mot og blir et viktig redskap for utviklingen av Sarpsborg i framtida, sien han. Planen er på høring fra 12. desember 2017 til 6. februar 2018.

Her kan du lese den nye samfunnsplanen (høringsutkast).

Mange har bidratt

Samfunnsplanen har blitt til etter at 200 personer har vært med på innbyggermiddager. Valaskjold barnehage har holdt middag for barnehagebarna. 120 elever fra St. Olav videregåendeskole har vært på middag på Rådhuset. Det har vært middag med innbyggere og deltakere fra Sarpsborg 08, og kick-off middag for hele befolkningen på Sarpsborg scene. På middagene har deltakerne diskutert hva de mener at er viktigst for at Sarpsborg skal være et godt sted å bo, jobbe og besøke.

Visjon

Innbyggerne som deltok på innbyggermiddagene har også tatt stilling til om Sarpsborg kommune sin visjon «der barn og unge lykkes» skulle endres eller beholdes. Mange mente at den var moden for fornyelse. Innspillene handlet om at visjonen burde vise at Sarpsborg satser på byutvikling, tenker nytt og er modig. Andre grupper mener visjonen bør legge mer vekt på bærekraft og ha et miljøfokus. En del ønsket en visjon som er enda mer samlende for hele Sarpsborgsamfunnet, og legger vekt på samspill og fellesskap. Noen mente også visjonen bør vektlegge næringsliv og arbeidsplasser som grunnleggende for velferden.

I planen blir det derfor foreslått en ny visjon: «Sammen skaper vi byen». Visjonen bygger oppunder de hovedtemaene som befolkningen og næringslivet har vært opptatt av, den gir en tydelig retning og tar opp i seg samfunnsplanens hovedbudskap.

Ordene «sammen» og «vi» understreker viktigheten av deltakelse og fellesskap, og «skaper» framhever at vi må jobbe aktivt for at vi skal få det samfunnet vi ønsker oss.

Men jeg bor ikke i byen?

I visjonen er «byen» et uttrykk for hele Sarpsborg kommune, men samtidig peker det på at et sterkt sentrum er en forutsetning for at vi skal lykkes med å vokse på en bærekraftig måte. Flere boliger og spennende arbeidsplasser danner grunnlaget for utviklingen.

-Sarpsborg har et stort utviklingspotensial som by, sier Harald Rønneberg. - Derfor mener jeg det er rett at visjonen peker på byen, og så må vi selv definere hele kommunen som en del av visjonen.

Attraktiv og bærekraftig

Befolkningsvekst og flere arbeidsplasser må til for å bli en mer økonomisk og sosialt bærekraftig kommune. Harald Rønneberg framhever målet om en økonomisk bærekraftig vekst som er foreslått i planen: «Inntekts- og formuesskatt til kommune og stat fra personlige skatteytere i Sarpsborg skal i 2030 være på nivå med landsgjennomsnittet.» I 2016 hadde Sarpsborg en skatteinngang på 79,9 prosent av landssnittet hensyntatt innbyggertallet.

I følge Telemarksforskning, er det et potensial for 14 000 flere innbyggere frem til 2030. Dette betyr 1,7 % vekst pr år. Gjeldende samfunnsplan har 1,2 % vekst i innbyggertallet pr år som mål. I løpet av de siste årene har Sarpsborg ligget oppunder 1 % vekst årlig.

I følge den nye samfunnsplanen så skal Sarpsborg ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030. Dette forutsetter en økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030. Veksten i antall arbeidsplasser må da være på 1,5 prosent årlig.
Rønneberg legger vekt på at det ikke er slik at kommunen kan vedta seg fram til utviklingen i Sarpsborg. -Kulturlivet, næringsdrivende, ja alle enkeltmenneskene er en del av framtida. Kommunen kan legge til rette, og skal være en utviklingsaktør, men det er i fellesskap vi kan løfte Sarpsborg, sier han.

Planen vil legges ut på høring 12. desember, med frist 6. februar 2018. Deretter vil det legges fram et endelig forslag til kommuneplan, som skal behandles i formannskap og bystyret. Det er ventet at bystyret vil vedta planen 12. april 2018.