>Dette bestemte formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte formannskapet

12.05.2017

Formannskapet er kommunens nest høyeste organ, etter bystyret. I torsdagens formannskapsmøte behandlet medlemmene 16 saker.


Se hele sakslisten her.


Under ser du noen av sakene som ble behandlet, med formannskapets innstillinger og vedtak.

Årsrapport og årsregnskap 2016

Formannskapet vedtok Sarpsborg kommunes årsrapport for 2016. Her er to utdrag fra årsrapporten:

Ruster seg for regnværsdager

Rådmannen foreslår at det settes av 49,1 millioner kroner til et rentefond som skal sikre en buffer mot økte renter. Ifølge beregninger burde dette fondet være på rundt 80 millioner kroner. Rådmannens forslag sørger for at dette målet blir nådd ved utgangen av 2017.

Laveste sykefravær på 16 år

Sykefraværet i Sarpsborg kommune har hatt en sterk nedgang det siste året – 8 prosent mot fjorårets 8,9 prosent. Det betyr at sykefraværet er kuttet med 6.514 dagsverk eller 25,7 årsverk.

Det er flere grunner til dette. En grunn er en økt andel gradert sykefravær. Det har vært en viktig satsing fra sentrale myndigheter at det graderte fraværet skal økes på bekostning av fulltids-fravær. Kommunen har fulgt opp dette.

Sarpsborg scene - universell utforming

Politikerne bevilget først 12 millioner kroner til en bedre løsning for rullestolbrukere i Sarpsborg scene. Nå er denne ombyggingen utsatt. Det skyldes at prosjektet er mer komplisert enn først antatt, og at det derfor er bedre å bruke litt mer tid på planlegging før arbeidene begynner. Selv om dagens tilbud til rullestolbrukere ikke er helt optimalt, så tilfredsstiller det kravene i forskriftene.
Planen er at utbyggingen vil gi gode rullestolplasser også ved ståkonserter, god tilgang til Folkets Bar i andre etasje, og til scenen.

Stasjonsveien 52 - oppfølging av kjøpekontrakt

Kommunen avdekket i mars 2017 at kjøpekontraktens vilkår for salg av Stasjonsveien 52, altså det gamle kommunelokalet i Stasjonsbyen, var brutt. Bygget har nå fått to boenheter i 1. etasje, enda det var en forutsetning i kjøpekontrakten at ny eier skulle benytte byggets 1. etasje til forretning og/eller kontorbruk. 

Som en minnelig løsning er kjøper villig til å gi tilbake til Sarpsborg kommune de arealene som historielaget benytter fast, samt herredstyresalen. Rådmannen vurderer dette forslaget som en tilfredsstillende løsning og anbefaler at denne godkjennes. 

Det ble debatt i formannskapet om denne saken - men til slutt gikk flertallet for rådmannens innstiling:
Sarpsborg kommune godtar minnelig løsning for Stasjonsveien 52, der arealene som Skjeberg historielag benytter fast samt herredsstyresalen tilbakeføres til kommunen. 

Ladies Tour of Norway - søknad om støtte

Rådmannens innstilling i saken ble enstemmig vedtatt. Her er formannskapets vedtak:

  1. Sarpsborg kommune gir under forutsetning av at start på etappen 19. august 2017 og aktiviteter i tilknytning til denne legges til Sarpsborg sentrum, tilsagn om et tilskudd på kr 50.000 til det internasjonale sykkelrittet «Ladies Tour of Norway 2017».
  2. Tilskuddet utbetales når arrangementet er avholdt.
  3. Bevilgningen dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto for 2017.