Start Kari chatbot Spør meg

>Dette ble bestemt i formannskapsmøtet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble bestemt i formannskapsmøtet

02.11.2017

Formannskapet er kommunens nest høyeste organ, etter bystyret. Her er en oversikt over noe av det som ble behandlet torsdag.

Les hele sakslisten her.

Helse- og omsorgsplanen

Kommunedelplan helse og omsorgstjenester ble vedtatt av formannskapet.

Nå skal planen til endelig politisk behandling i bystyret 16. november.

Hovedmål i planen:

  • Skape muligheter og forutsetninger for at hver enkelt innbygger kan mestre eget liv
  • Sikre en trygg og aktiv hverdag i egnet bolig
  • Helhetlige og koordinerte tjenester og aktiv samhandling
  • Sikre helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet

Les mer om hva kommunen skrev om planen før behandlingen her.

Nytt dobbeltspor og bru over Sarpefossen

Bane NOR og Sarpsborg kommune har i samarbeid med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune sett på fem forskjellige alternativer for nytt dobbeltspor i kombinasjon med ulike vegløsninger for å krysse Glomma i Sarpsborg. Formannskapet gikk inn for at to av alternativene skal konsekvensutredes, Nord for Olavsvollen og alternativ Midt med vegalternativ 7.

Les mer om tilleggsutredningen for kryssing av Glomma 

Parkeringsutredning for Nedre Glomma

Parkering er et viktig virkemiddel for å nå mål om et levende sentrum som er attraktivt for handlende, og det er en viktig del av transportpolitikken i kommunen. Det er også et mål og få på plass en felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma med de samme reglene i begge byene, og helst de samme prisene. Det er viktig at parkeringspolitikken blir utformet slik at sentrum vil være levende.

Formannskapet gikk inn for å legge en rekke prinsipper til grunn for en felles parkeringspoltikk i Nedre Glomma. Disse prinsippene finner du i sin helhet i saksframlegget til saken. bI tillegg gikk formannskapet inn for at Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, og fylkeskommunen skal innføre avgift på parkeringsplasser for egne ansatte i sentrum inne utgangen av 2018, at det skal lages en mal for dialog med næringslivet, at det skal utarbeides en plan for trinnvis avvikling av overflateparkering og gateparkering til fordel for sykkel- og kollektivfelt, og at det skal testes innfartsparkering ved innfartsårene til sentrum.

Starter arbeidet med framtidige bolig- og næringsområder

Sarpsborg kommune starter nå arbeidet med framtidige bolig- og næringsområder.

Kommunen har vedtatt et mål om en befolkningsvekst på 1,2 prosent årlig, noe som utløser et behov for 300-350 boenheter i året. Arealplanen legger til rette for næringsarealer tilsvarende behovet frem til 2040. Kommunen har fra tidligere vedtatt å være en aktiv grunneier og en strategisk eiendomsutvikler. Det betyr at det totale tilbudet av boligtomter skal være variert og så stort at de fleste skal kunne finne en egnet tomt i kommunen.

For å nå dette målet skal kommunen aktivt tilrettelegge selvbyggertomter for privatpersoner med et antall på 20-30 tomter per år i et 10-års perspektiv. Kommunen må sikre seg nye utbyggingsområder gjennom oppkjøp og regulering for å kunne tilby nye selvbyggertomter i framtiden. For næringsområder gjelder samme prinsipp som for boligområder. Sarpsborg kommune har få attraktive næringsområder i dag, og må utarbeide en tilsvarende plan for oppkjøp og salg av fremtidige næringsområder for å kunne tilfredsstille næringslivets behov ved nyetablering og utvidelser.

 

Kommunen gjennomfører vielser

Fra 1. januar 2018 overtar Sarpsborg kommune vigselsmyndigheten fra tingretten. Det betyr at borgerlige vielser gjennomføres av kommunen.

Ordfører og varaordfører har fått vigselsmyndighet direkte gjennom loven. I tillegg er det vedtatt at det oppnevnes ansatte i kommunens administrasjon og folkevalgte som kan foreta vielser.

Vielser gjennomføres fortrinnsvis på fredager i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken, og det vil kun kreves gebyr i de tilfeller der brudeparet ønsker vielsen lagt andre steder og/eller utenom ordinær arbeidstid. Dersom brudeparet er bosatt utenfor kommunen kreves dessuten et administrasjonsgebyr.

Det er vedtatt bevilget kr. 100.000 til dekning av utgifter i forbindelse med istandsetting av vielsesrom og innkjøp av nødvendig utstyr. Bevilgningen finansieres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningskonto.

 

Endring av eierskap i Borg Havn IKS

Hvaler kommunes havneforvaltning er tatt inn som deleier i det interkommunale selskapet Borg Havn IKS.
Selskapet har en målsetting om at de felles havneressursene til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havne- og transporttilbud. Målet med eierskapet er samfunnsmessig.

Eierfordelingen i selskapet blir dermed som følger: Fredrikstad kommune 48 prosent, Sarpsborg kommune 48 prosent, Hvaler kommune 4 prosent.

Et utvidet havnesamarbeid der Hvaler kommunes havneforvaltning trer inn i Borg Havn IKS anses som et viktig skritt i retning av å bedre utnyttelsen av felles ressurser, øke kvaliteten på havnetjenester og søke en koordinering av flere av regionens havner til det beste for næringslivet i våre omgivelser. Det blir stadig viktigere å utnytte et økt press på Oslo havn og synliggjøre Nedre Glomma regionalt, nasjonalt og internasjonalt som en betydelig leverandør av havnetjenester. Et utvidet havnesamarbeid er et viktig ledd for å kunne imøtekomme disse forventningene i dag, men også i et langsiktig perspektiv. Gode havnetjenester vil bli viktig for samfunns- og byutviklingen i hele Nedre Glomma, og i Østfold som fylke, samtidig som utvidelsen svarer opp til nasjonale forventninger om framtidens havnesamarbeid.

Det er videre vedtatt at selskapets øvre låneramme økes med 100 millioner kroner til totalt 500 millioner kroner. Dette skyldes blant annet overtakelse av Hvaler kommunes lån knyttet til havneforvaltning, flere forespørsler fra næringslivet og arbeid med å utvikle nye næringsområder i regionen.

Søknad om pengestøtte til VM i orientering

VM i orientering 2019 arrangeres i Østfold - med Sarpsborg som vertsby. Åtte orienteringsklubber i Østfold, samt Østfold orienteringskrets, har stiftet arrangørselskapet VM i orientering 2019 AS. Selskapet søker Sarpsborg kommune om tilskudd på kr 1 million til planlegging og gjennomføring av prøve-VM/ World Cup i 2018 og VM i 2019.

Rådmannen anbefaler at det gis kr 500 000 i tilskudd i 2017. Videre anbefaler rådmannen å gi ytterligere tjenester og/eller tilskudd til en samlet verdi av kr 500 000 i 2019.

Formannskapet vedtok følgende:

  1. Sarpsborg kommune gir i 2017 et tilskudd på 500.000 kroner til VM i orientering 2019 AS. Beløpet bevilges og finansieres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningskonto.
  2. Kommunen gir ytterligere støtte på 500.000 kroner i 2019 i form av tjenester og/eller tilskudd. Det inngås avtale med selskapet om hvordan denne støtten kan gis. Utgiften innarbeides i årsbudsjett for 2019.

Eierstrategi for isarpsborg AS

isarpsborg AS er et viktig verktøy for å fremme Sarpsborgs byidentitet. Sarpsborg kommune er den største eieren i selskapet med 42,63 % av aksjeporteføljen.Ved sitt eierskap forventer kommunen at byselskapet skal være en spydspiss i arbeidet med å profilere Sarpsborg som et sted å bo, jobbe og besøke. Kommunens mål med eierskapet er av samfunnsmessig karakter.

For at selskapet skal ha forutsigbarhet i det daglige arbeidet ønsker rådmannen å inngå en 3 års avtale om ordinært driftstilskudd til isarpsborg AS. I 2017 mottok selskapet et samlet tilskudd på 3,9 mill. kr. Dette besto av et ordinært driftstilskudd på 2,9 mill. kr, et engangstilskudd på 0,5 mill. kr som ble videreført fra jubileumsåret for etterarbeid med jubileet, og et engangstilskudd på 0,5 mill. kr som prosjektmidler til reiseliv-/pilegrimssatsing.

Formannskapet gikk for rådmannens innstilling, som er følgende:

  1. Sarpsborg kommune vil som eier slutte opp om strategisk plan 2017-2020 for isarpsborg AS.
  2. Rådmannen får fullmakt til å inngå en 3 års avtale om driftstilskudd til isarpsborg AS med grunnlag i handlingsplan 2018-2021.

Saken behandles endelig i bystyret 16. november 2017.