Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Formannskapsmøte torsdag 24. september

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Formannskapsmøte torsdag 24. september

28.09.2020

Oppsummering av enkelte saker fra formannskapsmøtet torsdag

Arealplanen utsatt

Forslag til ny arealplan og kystsoneplan ble offentlig i midten av august. Planene ble utsatt da de var til behandling i bystyret 10. september. Denne gangen gikk imidlertid formannskapet inn for å legge kystsoneplanen ut på høring, med noen endringer. Saken skal også behandles av bystyret den 6. oktober.

Arealplanen ble ytterligere utsatt, siden formannskapet ønsket å se nærmere på flere langsiktige utbyggingsområder. Planen kommer trolig til ny behandling i oktober/november.

Her kan du lese mer om arealplanen: www.sarpsborg.com/arealplan

Planstrategi på høring

Formannskapet gikk inn for å legge planstrategien ut på høring.

Planstrategien er den overordna planen som prioriterer hvilke planer som skal utarbeides i bystyreperioden. Det er et verktøy for å prioritere plan- og utredningsoppgaver de neste fire årene. Planstrategien oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene, og vurderer vedtatte planer og plan- og utredningsbehov opp mot disse.

Planstrategien prioriterer nye kartlegginger og planarbeid innen blant annet vann og avløp, naturmangfold, arbeidsplasser, levekår og inkludering.

Her kan du lese mer om planstrategien.

Tune administrasjonsbygg

Det har vært et politisk ønske å vurdere salg av det største bygget ved gamle Tune rådhus, nå Tune administrasjonsbygg, for å flytte de 110 kommunale arbeidsplassene til sentrum. Saken har vært til politisk behandling flere ganger.

Nå har et eksternt revisjonsfirma sett nærmere på saken og deres konklusjon er at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å selge bygget. For å få lønnsomhet i et slikt salg og en flytting av arbeidsplassene måtte bygget selges for 78 millioner kroner, hvilket er 46 millioner høyere enn mottatt bud på eiendommen. Formannskapet vedtok derfor og ikke selge Tune administrasjonsbygg.

Støtte til Eventyrlige folk

Selskapet CUBE8 ImpactII AS har søkt Sarpsborg kommune om to millioner kroner i støtte for pilotprosjektet Eventyrlige folk. Senterets hovedformål vil være å utvikle nye bedrifter, som i hovedsak skal sysselsette målgruppen unge mennesker og innvandrere under 30 år som står utenfor arbeidslivet. Kommunedirektøren anbefalte å avslå søknaden, blant annet fordi den kom fra en enkelt aktør og dermed ikke ga mulighet for konkurranse i markedet. Formannskapet vedtok midlertid å gi 500.000 kroner i støtte under visse forutsetninger som sikrer aktivitet og arbeidsplasser i Sarpsborg.