>Forslag til ny sentrumsplan er klart!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til ny sentrumsplan er klart!

13.03.2018 av Maren Lunde

En hyggelig møteplass, et sted hvor mange kan jobbe, hvor flere kan bo. En følelse av byliv, med kort vei til å få kjøpt det du trenger, hjertet i byen, Sarpsborg sitt særpreg. Alt dette på ett sted.

Formannskapet har vedtatt at forslaget til ny sentrumsplan skal sendes på høring.

Ambisjonen med sentrumsplanen er å legge til rette for et sterkt og levende sentrum. Planen tar utgangspunkt i at det vil bli mange flere sarpinger de neste årene, og tydeliggjør en målsetting om at 3 500 flere skal kunne bo i sentrum innen 2030. Det innebærer at vi vil trenge ca 1750 nye boliger i sentrumsområdet.  

Planen er bygd opp rundt sju sentrale plangrep. Den legger til rette for mer fortetting i hele området,og peker på hvilke kvaliteter som må ligge til grunn for å utvikle Sarpsborg sin attraktivitet. 

"Det gode hjemstedet"

Sarpsborg skal få et mer levende og attraktivt sentrum. Sentrum er motor for utviklingen i hele kommunen. 

For å kunne bygge flere boliger i sentrum, må det være et godt sted å leve. Sarpsborg har gode rekreasjonsområder på alle kanter i byen. Kulåsparken, Glengshølen og Sarpsborgmarka, Borgarsyssel – friluftsmuseet og området rundt Sarpsborg stadion er alle innenfor gangavstand fra sentrum, og byr på varierte muligheter for å gå tur, leke

En mer kompakt by byen er det gangavstand til de dagligdagse gjøremålene. Mer fortetting gir plass til flere boliger, og arbeidsplasser. Planen gir rom for høyere arealutnyttelse, og liten grad av lav villabebyggelse. Denne planen gir rom for en mer fleksibel kvartalsutnyttelse. Det innebærer at  bygninger kan trekkes tilbake fra fortauslinje, utformes som punkthus (høy, frittliggende bygning med liten grunnflate) og skape passasjer på tvers av kvartaler og forhager mot gaten. 

Sentrumsplanen legger vekt på at byen skal tilby gode møteplasser, i nærheten av nabolag og bykjernen. Kravene fellesarealer og lekeplasser på bakkeplan blir redusert i noen områder, fordi offentlige byrom styrkes. Blant annet blir det foreslått å utvikle en ny park i kvartal 88 ved Filadelfiakirken i Oskarsgate 29. 

Ny forbindelse - sentrumstriangelet

I planen foreslås det å utvikle sentrumstriangelet mellom Torget, St. Marie plass og stasjonsområdet.  Det foreslås at Rosenkranz gate blir ny hovedgate mellom St. Maries gate og jernbanestasjonsområdet. Langs denne gata blir det lagt opp til at det kan være ekstra høy bebyggelse. I stasjonsområdet blir det foreslått å sette i gang en reguleringprosess.  

Ivareta viktige kulturmiljøer

Mange av byggene i Sarpsorg sentrum har en kulturhistorisk verdi. I den gjeldende sentrumsplanen er en rekke enkeltbygninger gitt et særskilt vern. I den nye planen er det lagt vekt på at det er sju områder med viktige kulturmiljøer. Innenfor disse områdene er det lagt vekt på å sikre særpreg og karaktertrekk. Innenfor de sju områdene er det spesielle hensyn som må tas. De sju områdene er:

  1. Friznerbakken
  2. Gamle Gleng
  3. Grotterødløkka
  4. Storgata - rekkehus
  5. Sandesund
  6. Sandesundsveien
  7. Kulåsparken øst (England og Frankrike)

Unike enkeltbygg som ikke skal rives står på "Gul liste."  Listen med detaljerte adresser for enkeltbygg med finner du bakerst i dokumentet med bestemmelser og retningslinjer for sentrumsplanen.

Mer miljøvennlig transport

Flere mennesker i sentrum fører til at behovet for transport øker. Skal byen bli mer miljøvennlig, må det være enkelt å velge gange, sykkel eller buss framfor bil. I sentrumsplanen foreslås det å skille tydeligere i parkeringstilbudet for de som bor i sentrum, de som skal handle eller besøke sentrum, og de som jobber i sentrum.

Du kan lese mer om endringene i parkeringstilbudet her.

Hensynssone rundt Borregaard

På grunn av strengere krav til sikkerhet ble det etablert en hensynssone rundt Borregaard i fjor. Nærmest fabrikken kan det etableres nye arbeidsplasser, men ikke boliger med flere boenheter enn det er i dag. I den ytre sonen er det tillatt med boliger men ikke eksempelvis nye skoler eller andre bygg som samler mange mennesker. Utenfor hensynssonen er det ikke begrensninger på tiltak på grunn av sikkerhet. 

Her finner du kart med forslag til hensynssone.

Høring

I høringsperioden vil det bli egne møter for innbyggere. 

Her finner du dokumentene i saken. Se sak nr 14/06830