>Fortettingsprosjekt på Grålum må reduseres

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fortettingsprosjekt på Grålum må reduseres

Publisert: 21.10.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Kommunedirektøren anbefaler at reguleringsplanen for et nytt boligprosjekt på Grålum ikke legges ut på høring.

Reguleringsplanen gjelder boligutbygging på Grålum hvor utbygger ønsker å fortette et område som består av eneboliger og vegetasjon med boliger i form av konsentrert boligbebyggelse og blokker. Det er anslått ca. 55 boenheter. Dette er et foreløpig tall basert på et mulig utbyggingsprosjekt, og kan endres. I tillegg til boliger, er det også uteområder og lekeplasser.

Godt tilpasset

Kommunedirektøren mener at prosjektet er godt tilpasset i terrenget og har mange gode kvaliteter. Parkeringskjeller legger til rette for at de ubebygde delene av planområdet kan brukes til uteoppholdsarealer. Dette gjør at prosjektet passer inn i et boligområde med hager. Kommunedirektøren er i utgangspunktet positiv til store deler av planforslaget, men mener at to bygninger mot Ugleveien må bearbeides og reduseres.

Hva er en reguleringsplan? 

Vurderingene i denne saken er gjort opp mot forslaget til ny arealplan, som ikke er vedtatt, men som har vært på høring. Arealplanen inneholder en fortettingsstrategi som peker ut hvilke områder som er egnet for vesentlig fortetting, områder som kun er egnet for lav/moderat fortetting, og områder der det ikke åpnes for fortetting.

Les mer om arealplan her 

Må tilpasses omgivelsene

Fortetting er et viktig tiltak for å legge til rette for mer kompakt byutvikling som reduserer transportbehov og gir bedre muligheter til miljøvennlige og aktive transportformerI tillegg er det positivt for klima, jordvern og bevaring av friluftslivsområder. Det aktuelle området er vurdert som egnet for lav/moderat fortetting. Det innebærer at ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse, og ikke bryte vesentlig med høyder, volum og bebyggelsesstruktur. Det er likevel rom for å tillate bygninger som er noe større enn dagens bebyggelse.

Kommunedirektøren mener at to av byggene i det aktuelle prosjektet i Gaupefaret må tilpasses bedre til omgivelsene, og vil derfor ikke anbefale at planforslaget legges ut på høring.

Saken skal behandles i planutvalget onsdag 2. november. Her finner du hele innkallingen til møtet.