>Frykter koronaregninga

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Frykter koronaregninga

12.05.2022

Regjeringen har lagt fram kommuneproposisjonen for 2023. – Hvis ikke vi får dekket inn koronautgiftene våre i 2022, vil vi måtte kutte kraftig, sier Turid Stubø Johnsen, kommunedirektør.

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Uavklart koronakompensasjon

Staten har kompensert kommunene for de økte utgiftene i forbindelse med koronapandemien. Sarpsborg har fått om lag 260 millioner kroner i kompensasjon for utgiftene som kommunene har hatt i 2020 og 2021. – Jeg er bekymret for at vi ikke får avklaring om kommunen selv må dekke koronautgiftene. For Sarpsborg dreier dette seg om 120 millioner kroner hittil i år.
- Jeg er bekymret for at vi må leve med usikkerheten om kommunen blir kompensert for så store utgifter, sier kommunedirektøren. – Vi har klart å håndtere pandemien på en god måte fordi vi har vært trygge på at staten har tatt regninga. Nå må vi leve med usikkerheten om vi blir stående med en kjemperegning, som vil føre til store kutt allerede i 2023, utdyper hun.

Store skatteinntekter

Endringer i utbytteskatt fra 1. januar 2022 har ført til at personlige skattytere har tatt ut mye mer utbytte enn vanlig i 2021. Dette vil gi kommunene en samlet økning i skatteinntektene til kommunene på 2,3 milliarder kroner. – Vi hadde en uventet økning i skatteinntekten også for 2021, og det er et viktig bidrag i en presset kommuneøkonomi. Likevel må vi huske på at det en ekstraordinær inntekt som kommunen får bare denne ene gangen, og ikke noe som vi kan planlegge driften ut fra, sier Turid Stubø Johnsen.

For Sarpsborg så vil dette bety ca 20 millioner kroner i økt inntekt i 2022.

Regjeringen foreslår å øke kommunesektorens inntekter med mellom 1,8 – 2,3 milliarder kroner. Dette er de såkalt frie inntektene, som kommunen disponerer fritt, som består av skatteinntekter og rammetilskudd. For Sarpsborg sin del vil det bety at inntekten vil øke med om lag 20 millioner kroner i 2023.

– Som alle andre i samfunnet så opplever vi i kommunen, at prisene øker kraftig. Blant annet så er strømutgiftene våre for 2022 allerede nesten like store som for hele 2021 til sammen, forteller kommunedirektøren. – Jeg er redd de økte inntektene våre vil bli «spist opp» av lønns- og prisveksten. Vi må nok regne med at utgiftene vil øke betydelig mer enn inntektene.

Regjeringen anslår en lønns- og prisvekst på 3,7% for kommunene.

Barnevernsreformen gir store utgifter 

Regjeringen signaliserer at mer av kommunenes utgifter i forbindelse med barnevernsreformen vil bli kompensert. Det er positivt for Sarpsborg kommune, som får betydelig økte utgifter som følge av reformen.

- Det er bra at regjeringa har lyttet til oss på dette punktet, fortsetter Stubø Johnsen. - Vi ser at barnevernsreformen i utgangspunktet påfører oss rundt 30 millioner i økte utgifter hvert år de kommende årene. Nå vil vi få 7 millioner mer i 2023 og 2024.

Forslaget går ut på at mer av kompensasjonen skal fordeles utfra kommunenes utgifter til tiltak i barnevernet, i stedet for at midlene fordeles til kommunene etter kostnadsnøkkelen for barnevern.

Kutter for å holde renta nede

Regjeringa legger stor vekt på å begrense den offentlige pengebruken, slik at presset i norsk økonomi kan bli mindre og at det ikke skal bli nødvendig med store renteøkninger.

– Vi har god økonomisk oversikt, men vi lever i en urolig tid og en omskiftelig verden. Begynner renta å stige vesentlig så vil det også ramme kommuneøkonomien. Jeg er forberedt på at den økonomiske utviklingen kan gjøre oss nødt til å redusere gjelda vår ytterligere. Det vil bety at flere prosjekter må settes på vent, avslutter Stubø Johnsen.