>Grunnundersøkelser i Torsbekkdalen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Grunnundersøkelser i Torsbekkdalen

02.02.2017

Fra mandag 6. februar skal kommunen undersøke grunnforholdene i Torsbekkdalen.

Som grunnlag for å utarbeide reguleringsplan for Torsbekkdalen og Vingulmorkveien skal det gjennomføres grunnundersøkelser fra mandag 6. februar. Undersøkelsene kommer til å pågå i to til tre uker. I forkant av dette vil borepunktene bli målt inn og markert. Hensikten med grunnundersøkelsene er finne hvilke begrensninger og føringer grunnforholdene legger på de planlagte tiltakene i reguleringsplanen.

Formålet med planen er å legge til rette for følgende:

  • Bygging av Vingulmorkveien mellom fv. 109 (Torsbekkdalen) og Vogtsvei (Tunejordet). Finansiert gjennom Bypakke Nedre Glomma.
  • Bedre framkommeligheten for gående og syklende gjennom Torsbekkdalen ved å etablere gang- og sykkelvei eller sykkelvei med fortau som knytter seg til undergangen under fv. 109, St. Halvards vei.
  • Koble sammen nettet av gang- og sykkelanlegg innenfor planområdet.
  • Utvikling av kontorarbeidsplasser i Torsbekkdalen.
  • Etablere langtidsparkering innenfor gangavstand til sentrum, herunder vurdere kombinasjon bebyggelse og langtidsparkering på hele eller deler av arealene avsatt til langtidsparkering i kommunedelplan sentrum 2013-2023.

Kartet under viser innenfor hvilke områder de ulike tiltakene er planlagt. Tiltakene vil ikke nødvendigvis berøre hele de avmerkede områdene.

Eventuelle spørsmål rettes til Jørgen Amos Ruud tlf. 90 74 11 62, eller e-post: jaru@sarpsborg.com