>Hva betyr økte kommunale avgifter for deg?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hva betyr økte kommunale avgifter for deg?

Publisert: 03.11.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør med blant annet å sikre at du har rent vann i springen, og at søppelet ditt blir hentet. Kommunedirektørens forslag til budsjett inneholder en økning i disse kommunale avgiftene.

Prisøkningene har vært varslet over flere år, men blir ekstra høye grunnet strømpriser, og renter. 
Det blir også stadig strengere krav til forsyningssikkerhet av vann og rensing av kloakk. De store investeringene som har vært gjort og som planlegges de neste årene, for å skifte ut et gammelt og aldrende ledningsnett og bygging av nytt renseanlegg, medfører større økninger enn normalt. I tillegg er det blitt strengere miljøkrav innen avfall og renovasjon, og alle kommuner er pålagt kildesortering av matavfall. 

Sarpsborg har i dag lavere kommunale avgifter enn de fleste norske kommuner. I en sammenstilling basert på KOSTRA-tall har kommunen i 2022 om lag 3 700 kr lavere kommunale avgifter enn gjennomsnittskommunen.

 

Det er viktig å huske at kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 er nettopp dét - et forslag. Det er ikke sikkert at prisene blir nøyaktig som foreslått, og budsjett-forslaget skal nå behandles av politikerne. De må bli enige om hvordan de vil prioritere, hvilke tiltak som de vil gjennomføre, og hva de ikke ønsker å gjennomføre. Dette vil være en forhandling mellom partiene, fordi hele budsjettet må ha flertall for å bli vedtatt i bystyret.

Behandlingen i bystyret finner sted 15. desember, og en detaljert oversikt over hvilke priser som blir gjeldende for 2023 blir tilgjengelig først etter dette. 

Hva betyr forslaget for deg?

Områdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon og feierjenester er omfattet av selvkostregelverket. Det betyr at både driftsutgifter - i form av lønn, vedlikehold, reparasjoner og strøm til drift av pumpestasjoner og lignende, og kapitalutgifter i form av renter og avdrag - inngår i kostnadene. 

Hvor mye din husholdning må betale i kommunale avgifter avhenger av flere ting. Nedenfor vil du se eksempler på hva det vil kunne koste i kommunale avgifter for ulike boliger og leilighet i Sarpsborg i 2023, sammenlignet med 2022 dersom forslaget til kommunedirektøren blir vedtatt som det står.
Det er to tabeller; En med utgangspunkt i foreslått budsjett (2023), og en med dagens priser (2022).

For 2023 er det beregnet en prisvekst på 37,9 %. For en standard bolig er økningen på om lag 5.200 kroner. 

 

Forslag til gebyr for ulike boligtyper 2023
Type gebyr Enebolig (120 m2) uten vannmåler, med stipulert forbruk (200 m3) Enebolig med vannmåler og målt forbruk (150 m3) Firemannsbolig med vannmåler og målt forbruk (100 m3), felles pipe og avfallsbeholder Leilighet med felles vannmåler og gj.snittlig forbruk på 50 m3, nedgravd avfallsløsning
 Vanngebyr, fast  1610 1610   1610 1610 
 Vanngebyr, variabelt  4400 3300  2200  1100 
 Vannmålergebyr   400     
 Avløpsgebyr, fast  2190  2190 2190  2190 
 Avløpsgebyr, variabelt  6680 5010  3340  1670 
 Renovasjonsgebyr, fast  2270  2270 2270  3850 
 Renovasjonsgebyr, variabelt  1180  1180 1045   
 Feiegebyr  585  585 146   
 Sum  18 914  16 545 13 201  10 420 
 Økning fra året før  5194 4413  3512  2623 

 

Gebyr for ulike boligtyper i dag - 2022
Type gebyr Enebolig (120 m2) uten vannmåler, med stipulert forbruk (200 m3) Enebolig med vannmåler og målt forbruk (150 m3) Firemannsbolig med vannmåler og målt forbruk (100 m3), felles pipe og avfallsbeholder Leilighet med felles vannmåler og gj.snittlig forbruk på 50 m3, nedgravd avfallsløsning
 Vanngebyr, fast  1090 1090  1090  1090 
 Vanngebyr, variabelt  2990  2243 1495  748 
 Vannmålergebyr    310 310   
 Avløpsgebyr, fast 1510  1510 1510  1510 
 Avløpsgebyr, variabelt  4600 3450  2300  1150 
 Renovasjonsgebyr, fast  1945  1945 1945  3300 
 Renovasjonsgebyr, variabelt  1010 1010   895  
 Feiegebyr  575 575  144   
 Sum 13 720  12 133  9689  7798 

 

Lurer du på hva de ulike gebyrene består av, finner du en forklaring her:

Renovasjonsgebyret

Renovasjonsgebyret består av et fastgebyr og et variabelt gebyr som avhenger av størrelse på beholder hos husholdningen. I gebyrene inngår blant annet delvis drift av gjenvinningsstasjon i Gatedalen, innsamling av avfall (restavfall, glass/metall-emballasje, plast - og matavfall fra 2023), strøm, drivstoff, lønn og kostnader ved gjenvinning av avfall.

Gebyr for vann

Dette består av et fastgebyr (abonnementsgebyr) og et variabelt gebyr basert på forbruk. Forbruket måles via vannmåler, eller stipuleres i de tilfeller hvor vannmåler enda ikke er installert. Det er et krav om at alle husstander skal ha vannmåler og dette vil bli fulgt opp med pålegg.

Les mer om vann og avløp her.

Hvordan blir vannforbruket ditt beregnet når du ikke har vannmåler? Klikk her og se i "Priser vann og avløp".

Avløpsgebyr

Avløpsgebyr består av et fast gebyr (abonnementsgebyr) og et variabelt gebyr basert på forbruk. Variabelt gebyr settes likt variabelt gebyr for vann.

Feiegebyr

Feiegebyr dekker kostnaden til å feie pipen, men også kontroll og tilsyn med pipeløp. Les mer om boligtilsyn og feiing her

Mer informasjon om kommunale avgifter

En fullstendig liste over alt som står på fakturaen med kommunale avgifter finner du på denne siden.