>Ja til utbygging ved Grålum barneskole og Ullerøy leirskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ja til utbygging ved Grålum barneskole og Ullerøy leirskole

Publisert: 01.09.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Tross økte utgifter, ønsker et enstemmig formannskap at Grålum barneskole og Ullerøy leirskole skal oppgraderes og bygges ut som planlagt.

Ved Grålum barneskole er det nødvendig med oppgradering og utvidelse for å håndtere elevtall, samt få tilfredsstillende arbeidsplasser for de ansatte.

Ved Ullerøy leirskole har bygningsmassen et stort behov for oppgradering, og det er nødvendig med utvidelse for å kunne gi et leirskoletilbud til alle 6. klassinger i Sarpsborg.

Til tross for at begge prosjektene blir dyrere enn først antatt, var det stor enighet i formannskapets møte 1. september om at disse investeringene var viktige og riktige. Sakene avgjøres endelig i bystyret 15. september.

Grålum barneskole:

En tilstandsvurdering av Grålum barneskole har avdekket behov for å erstatte deler av bygningsmassen. 

I tillegg er dagens skole for liten. Grålum er et av stedene i Sarpsborg med størst folketilvekst, og innflyttingen har vært dominert av barnefamilier. Den samme trenden forventes å fortsette i årene som kommer.

Kapasiteten ved skolen er i dag på 480 elever. Total kapasitet ved skolen etter utvidelse vil være på 570 elever. Skolen vil få ytterligere fire klasserom, ni nye grupperom og en aula.

Det er satt av 75 mill. kr til prosjektet i handlingsplan for 2022-2025. Men et forprosjekt anslår nå forventet sluttkostnad til 115 mill. kr. Kommunedirektøren anbefaler likevel at investeringen gjennomføres.

Et enstemmig formannskap gikk for kommunedirektørens innstilling:
  1. Det igangsettes ombygging og utbygging av Grålum barneskole innenfor en økonomisk ramme på 115 mill. kr.

  2. Økt avsetning og finansiering på 40 mill. kr innarbeides i budsjett og handlingsplan 2023-2026. Videre innarbeides økte kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold på om lag 1,8 mill. kr. fra 2025, og reduserte energikostnader for hele skolen på 1,1 mill. kr.

Ullerøy leirskole:

For å kunne utvide leirskoletilbudet til å gjelde alle 6. klassinger i Sarpsborg, må det bygges ut ved Ullerøy leirskole. Det skal blant annet bygges et nytt overnattingsbygg, slik at total kapasitet blir 67 sengeplasser. 

Det er bevilget 11 mill. kr og avsatt 7 mill. kr i 2023 til oppgradering og utvidelse av leirskolen. Men innkomne tilbud tilsier at det må settes av ytterligere 11 mill. kr for at prosjektet skal kunne realiseres.

Kommunedirektøren anbefaler at det innarbeides ytterligere 11 mill. kroner i budsjett og handlingsplan 2023-2026 og at Ullerøy leirskole utvides, med sikte på full drift fra høsten 2023.

Et enstemmig formannskap gikk for kommunedirektørens innstilling:

1. Det igangsettes ombygging og utbygging av Ullerøy leirskole innenfor en økonomisk ramme på 29 mill. kr.

2. Økt avsetning og finansiering på 11 mill. kr innarbeides i budsjett og handlingsplan 2023-2026. Økte kapitalkostnader og driftskostnader på om lag 1,8 mill. kr innarbeides med helårseffekt fra 2024.

Se debatten

Du kan se hele formannskapets møte her www.sarpsborg.com/nett-TV

Og saksdokumenter finner du på denne siden www.sarpsborg.com/saksdokumenter