Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Slik påvirkes kommunens virksomhet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik påvirkes kommunens virksomhet

Korona-situasjonen påvirker kommunens virksomhet på mange måter.

På denne siden får du alltid oppdatert oversikt over kommunens tjenester, arrangementer, møter og bygg. Så lenge korona-pandemien krever krisetiltak, vil denne siden gi deg alt du trenger å vite om hva kommunen kan hjelpe deg med.

Reduksjonen i tjenestene som nevnes her vil vare inntil videre.

For mer generell informasjon om korona og smittefare, karantene og reiseråd, se vår Korona-side.

Politiske møter

Politiske møter gjennomføres med ivaretakelse av smittevern. 

Publikumshenvendelser og besøk

Servicetorget i rådhuset er fra 2. november 2020 åpent kl. 10.00-14.00 på hverdager.

Skrankefunksjonen i øvrige kommunale bygg, som kemnerkontoret, NAV, barnevernstjenesten, rus og psykiatri og brannstasjonen er stengt for publikum. Du må ha timeavtale for å komme inn i byggene. 

Tidligere besøksforbud på sykehjemmene er opphevet. Her kan du lese mer om hvordan du nå kan treffe dine kjære på sykehjem. Det er nå også åpnet for besøk igjen på Helsehuset. 

Det er restriksjoner på besøk i bofellesskapene med anbefalinger om hvordan besøk skal foregå. Les mer om besøk i bofellesskap her. 

Det er mulig å ta med seg beboerne i bofellesskap på tur, men det er viktig å holde avstand som anbefalt og unngå å ta sine kjære med til steder der dette er vanskelig å overholde. Man bør også vurdere behovet for turen opp mot risikoen for den enkelte og bofellesskapet for øvrig. Det anbefales turer og møter først og fremst utendørs. Risikoen for smitte er større innendørs og der det er mange mennesker og mange kontaktflater. Håndhygiene må også ivaretas. Det samme utgangspunktet gjelder for pasienter ved sykehjem, men her må det foretas individuelle vurderinger utfra helsetilstanden til den enkelte pasient.

Helse og omsorg

NAV

NAV-bygget er stengt, men tjenestene opprettholdes. Dersom du allerede har en avtale, bank på døren for å få en avklaring med vekter på stedet.

Du kan kontakte oss digitalt ved å benytte nav.no/Ditt NAV eller ved å bruke funksjonen "Skriv til oss" i din aktivitetsplan.

Du kan eventuelt ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33. Ved spesielle eller tidskritiske behov, ring vårt lokale vaktnummer 908 38 758 (betjenes mellom kl. 08.30 og 15.00 på hverdager.)

Sykehjem og bofellesskap

Det er besøksrestriksjoner ved sykehjem og bofellesskap. Les om restriksjonene her.

Barnevern

Mange barn og unge har det ekstra vanskelig nå som skoler, barnehager, fritidsklubber og fritidsaktiviteter er stengt. Barnevernet er åpent hele døgnet for deg som trenger det, om du er barn, ungdom eller voksen. Barnevernet kan nås på telefon 69 10 83 00 hverdager mellom klokka 07.30 og 15.30 og på telefon 911 17140 utenom dette.

Andre steder barn, ungdom og voksne kan henvende seg: 

Hjemmetjenestene

Hjemmetjenestene vil i stor grad opprettholdes som tidligere. Men det blir ekstra fokus på hygiene, det kan bli noe annerledes prioriteringer og det er behov for økt samarbeid med pårørende. Les mer om hjemmetjenestene her

Hjelpemiddelsentralen

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken mottar ikke besøk uten at det er avtalt på forhånd. 

Brukermøter begrenses til det som er helt nødvendig og skal primært gjennomføres ved bruk av telefon eller videoløsning.

Saksbehandling og telefoni går som normalt. Transport av hjelpemidler går foreløpig som normalt. Det samme gjøre reparasjoner av hjelpemidler som leveres inn, mens reparasjoner hos bruker gjøres bare i akutte tilfeller.

Helsestasjoner

Det er normal drift ved alle kommunens helsestasjoner. Det er imidlertid innført noen tiltak for å begrense smitte:

 • Alle som har timer skal møte i det distriktet de hører til
 • Kun en forelder kan være med barnet til timen. De må ha med seg egne leker
 • Ingen som er syke/er i karantene/har nærkontakter i karantene kan møte på helsestasjonen. De må da ringe og avtale ny time
 • Gravide kommer alene til kontroll
Rus og psykisk helse

Kompetansesenter rus og psykisk helse har tilnærmet ordinær drift. Alle får de helsetjenestene de har behov for, men en del tjenester utøves på andre måter enn tidligere. Dette avtales mellom pasient og behandler.

Det samme gjelder kurs og grupper som gjennomføres på andre måter enn før koronapandemien. Senter for rehabilitering og aktivitet er fortsatt stengt fysisk, men gjennomfører gruppebehandling og har lavterskeltjeneste på kveld. Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med din behandler eller gruppeleder på telefon.

Alle som har rus- og/eller psykiske helseproblemer kan som tidligere ringe Lavterskeltelefonen på 982 16 325 (alle hverdager fra klokka 08 til 22).

Dagsentre

Dagsentrene har åpent som vanlig, men med et tilbud til noen færre personer enn det de hadde før pandemien. Du kan lese mer om dagsentre her.

Boligkontoret

Boligkontoret tar ikke i mot besøkende, men du får hjelp på telefon 69 10 86 00 hverdager mellom klokka 10 til 14. 

Andre helsetjenester

Vaksinasjons- og smittevernkontoret i Sarpsborg
Du må ha timeavtale. For timebetilling kan du sende mail  eller ring servicetorget 69 10 80 00) som kan sende en henvendelse for deg. Kontoret følger anbefalinger for godt smittevern. Husk at du må be om ny time hvis du har luftveissymptomer, føler deg dårlig eller er i karantene eller isolasjon. Disse prioriteres nå: Vaksine mot lungebetennelse, yrkesvaksinering, vaksine mot hjernebetennelse forårsaket av skogflått.(TBE), oppfriskningsvaksiner, vaksiner til studenter som skal reise og reisevaksinasjoner for øvrig når det er kapasitet til dette, samt tuberkulosekontroller til anbefalte grupper.  

Krisesenteret opprettholder sine lovbestemte tjenester og skal fortsatt være et lavterskeltilbud.

Utkjøring av mat til brukere av dagsenter, hjemmetjenesten og andre kunder, fortsetter som vanlig. Det er ekstra fokus på hygiene.

Skoler og barnehager

Holder skoler og barnehager åpent?
 • Tilbudet "Åpen barnehage" er fortsatt stengt.
 • Alle de kommunale barnehagene, samt de fleste private barnehagene i Sarpsborg, ble gjenåpnet 20. april. Dette etter å ha vært stengt gjennom flere uker grunnet korona-pandemien.
 • Skolene ble gjenåpnet for 1. - 4. trinn mandag 27. april. SFO gjenåpnet samme dato.
 • Øvrige grunnskoleelever fikk komme tilbake på skolen fra onsdag 13. mai.
 • I perioden skoler og barnehager har vært stengt, har foreldre i samfunnskritiske funksjoner likevel fått et tilbud om tilsyn for sine barn. Det samme tilbudet har vært gitt til barn med særlige omsorgsbehov.
Skal det betales for barnehage og SFO?

Kommunen krever ikke foreldrebetaling for tiden kommunale skoler og barnehager var stengt. Det ble sendt ut en faktura med forfall 1. april, men denne måtte man ikke betale. De som allerede hadde betalt denne fakturaen, fikk tilbakebetalt beløpet, senest i juni.

Informasjon om fakturaer:

 • Faktura for mai ble sendt ut med forfall 20. mai.
 • Faktura for juni inneholdt en avregning for mars- og aprilmåned:
  -Fratrekk for perioden 13.03. – 31.03. da barnehage og SFO var stengt.
  -Tillegg for de dager i april man skulle betale for.

Du som har barn i private barnehager skal heller ikke betale for perioden barnehagen var stengt. Du må kontakte din barnehage for å høre hvordan de praktiserer fakturaer, forfall og tilbakebetaling. Private barnehager vil motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med foreldrebetaling og stengte barnehager.

Om tilsyn: Det vil ikke kreves betaling for tilsyn når barnehager/SFO har vært stengt i Sarpsborg. Dette gjelder både kommunale og private barnehager, samt SFO.

SFO-tilbudet: Foreldre til barn som mottar tilbud i offentlig finansiert skolefritidsordning, skal betale foreldrebetaling i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid fra 27. april 2020. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Sarpsborg kommune forholder seg til midlertidig forskrift og opprettholder foreldrebetaling på nivå som før Covid-19 brøt ut. Hvis situasjonen blir langvarig, etter august, vil vi måtte vurdere situasjonen på nytt. Foreldre som av ulike grunner velger å ikke benytte seg av plassen som barnet har, må likevel betale. Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. (På grunn av korona-situasjonen, kunne man si opp sin SFO-plass fram til 1. mai våren 2020. Oppsigelsestiden ble i den forbindelse også kuttet ned til 14 dager.)

Om oppsigelse av kommunal barnehageplass: Foresatte som ønsket å si opp plassen, kunne gjøre dette fram til 30.04.2020, med 14 dagers oppsigelsestid. (Ved oppsigelse, mister barnet barnehageplassen sin. Dersom foresatte i Sarpsborg har spørsmål rundt dette, ta kontakt med egen barnehage.)

Om permisjon fra kommunal barnehage: Familier som ikke ønsket å benytte barnehageplassen våren/sommeren 2020, men som hadde behov for plassen igjen fra nytt barnehageår - kunne søke om permisjon fram til 30.04.2020, med 14 dagers oppsigelsestid. Permisjonssøknaden gjaldt da til og med 14.08.2020. (Det måtte gjøres en skriftlig avtale med barnehagen om dette. Dersom foresatte i Sarpsborg har spørsmål rundt dette, ta kontakt med egen barnehage.)

 Spesialpedagogisk hjelp førskole

20.04.2020 - Gjenåpning av barnehagene: Informasjon til foresatte med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp / hjelp ved nedsatt funksjonsevne

20.03.2020 - Sterkt redusert tilbud i barnehagene: Informasjon til foresatte med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp / hjelp ved nedsatt funksjonsevne

Se her for tips til lek og aktiviteter.

Råd og tips: Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Leirskole

Leirskole-opphold avlyses både i Sarpsborg og for Sarpsborg-elever som eventuelt skulle reist andre steder.

Arrangementer og kultur

Idrettshaller, svømmehaller og andre lokaler for utleie

Mange av kommunens utleielokaler er stengt, men fra og med 12.10.2020 er utleie av Lande bosenter, Fritznerbakken aktivitetssenter og møterommet Oscar Torp i Skjeberg administrasjonsbygg åpent for alle. 

Alle haller er fra august 2020 åpne som normalt.

Les mer om trening og arrangementer i kommunale innendørs idrettsanlegg her.

Kommunen har vedtatt reduserte leieprisen under koronakrisen. Les mer her.

Bibliotekene

Sarpsborg hovedbibliotek er åpent mandag 10.00-19.00. Tirsdag-fredag 10.00-15.00. Alle arrangementer i kommunens biblioteker avlyses eller utsettes.

Meråpent bibliotek er stengt.

Se mer informasjon på bibliotekenes nettside her.

Kulturskolen

Kulturskolen har tilnærmet normal drift. Det er innført konkrete tiltak for å hindre smittespredning, med et ekstra fokus på avstands- og hygieneregler. Dette kan innebære andre gruppestørrelser og tider enn det som er vanlig. Elever og foresatte informeres om dette direkte.

Sarpsborg scene

Sarpsborg scene åpnet igjen 21. august.

Arrangementer og uteliv

Det er tillatt med arrangementer med inntil 600 personer utendørs og inntil 200 personer innedørs. Det er en rekke forhold som må ivaretas. Les mer om disse her. 

Serveringssteder og utesteder kan forholde seg til normale skjenketider, men det er en rekke forholdsregler som de må ta hensyn til. Les mer om disse her.

Lokale og nasjonale tilskudd og tiltak rettet mot kultur- og idrettsliv

Du finner mer informasjon om de lokale og nasjonale tilskuddene/tiltakene rettet mot kultur- og idrettsliv her

Andre tjenester

Gatedalen - avfallshåndtering

Det er ordinære åpningstider ved Gatedalen miljøanlegg. Kontant betaling kan ikke brukes.

Det er viktig at renovatører og annet personell ikke blir smittet av koronavirus. Her er noen enkle ting du kan huske på når du skal kaste avfallet ditt hjemme.

 • Husk god håndhygiene når du triller avfallsbeholdere. Du kan gjerne vaske av håndtakene på beholderne.
 • Er du, eller har du vært, forkjølet? Pakk lommetørkler og eventuelle beskyttelsesutstyr inn i pose og kast i restavfallet. Da blir det forsvarlig destruert ved forbrenning.
Feiing og tilsyn

Vi vil ikke utføre tilsyn inne i boligene, vi skal kun jobbe på utsiden av boligene. Brannvesenet vil med sju dyktige feiere og to lærlinger utføre dette.

På grunn av nasjonale føringer for smittevern fører dette til at vi vil jobbe på en annen måte inntil videre.

 • Feiingen blir som vanlig varslet med SMS til eier av eneboliger og selveierleiligheter. Borettslag blir eventuelt varslet med lapper i postkassen.
 • Feiing vil kun foregå utvendig fra tak. Husk å sette frem stige. Har du feieluke på loft ber vi deg ta kontakt med oss på et senere tidspunkt, når situasjonen tilsier det.
 • Vi ønsker at du denne gang tømmer sot selv. Feier vil informere deg om hvordan dette kan gjøres på en enkel måte.
 • Feier vil ha på seg hansker og vernetøy, men skal ikke gå inn i boligen. Feier skal holde god avstand til beboere.

Har du spørsmål ta kontakt med feier eller ring feiekoordinator på telefon 915 19 459.

Generelt oppfordrer vi huseier og beboer til å ta smittevernhensyn og holde god avstand til feier.

Ettersom vi ikke skal utføre tilsyn inne i boligen og dermed ikke får testet røykvarslere, er det svært viktig at du tester og bytter batteri i disse selv. Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha røykvarsler i hvert av rommene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Sarpsborg brannvesen anbefaler røykvarslere også inne på soverom.

ASVO

Det er ordinær drift ved ASVO.

Byggesaker

Saksbehandlingen går som normalt. Byggesaksvakta i Sarpsborg rådhus er stengt for besøkende, men det er mulig å få råd og veiledning på telefon 488 91 698 eller på mail byggesak@sarpsborg.com (åpent 09.00-14.00 alle hverdager, unntatt torsdager).

Borgerlige vielser

Borgerlige vielser kan gjennomføres. Vi følger myndighetenes retningslinjer hva angår antall mennesker og avstand. 

Dere kan når som helst bestille time. Benytt dette skjemaet for bestilling av borgerlig vielse.

Kirken

Kirken har igjen åpnet for ulike kirkelige handlinger, men med tildels sterke restriksjoner. Her kan du holde deg oppdatert på hvordan kirken i Sarpsborg driver sin virksomhet under koronapandemien.