Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Tiltakspakker for næringslivet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tiltakspakker for næringslivet

01.04.2020

Det er innført en rekke tiltakspakker av regjeringen, Viken fylkeskommune og Sarpsborg kommune for å sikre bedrifter og arbeidsplasser gjennom korona-krisen.

Nedenfor finner du informasjon om de ulike tiltakene som er igangsatt, samt andre aktuelle nettsteder. Informasjon er samlet inn og oppdatert så godt som mulig, feil og avvik kan forekomme. Det er de enkelte aktørers informasjon som er den gjeldende.

Tiltak i regi av Sarpsborg kommune

Utvalg for hastesaker fattet 19.mars følgende vedtak:

Eiendomsskatt og kommunale avgifter
  • Forfall for fakturert beløp til 1. termin for innbetaling av kommunale VAR-gebyrer og eiendomsskatt utsettes for næringseiendommer. Beløpet fordeles på forfallstidspunkt på de øvrige tre terminene (les mer her).
  • Den generelle klagefristen for eiendomsskatt forlenges med 4 uker, det vil si til 10 uker etter at skatten er lagt ut.  

Tiltakspakke

Formannskapet skal ta stilling til en ny tiltakspakke i sitt møte torsdag 2.april. Denne er utarbeidet i et samarbeid mellom næringsforeninger, start-up miljøer, vekstselskap, destinasjonsselskap og kommunale næringsseksjoner i vår region:

Tiltak som kan redusere eller forsinke næringslivets kostnader
  • Sarpsborg kommune fakturer ikke gårdeiere for felleskostnader for gågata i 2020.
Tiltak som kan sikre at inntekter beholdes, økes eller framskyndes for næringslivet
  • Kommunen øker vedlikeholdsbudsjettet med 5 millioner for å holde hjulene i gang i bygg og anleggsbransjen.
  • Kommunens investeringsbudsjett gjennomgås med sikte på rett prioritering og rask framdrift, som også tar hensyn til ønsket om å stimulere næringslivet.
  • Sarpsborg kommune betaler for transporttjenester til skole- og helseformål for kommunen i perioden der skolene er stengt, med fratrekk for utgifter som bortfaller for leverandørene. Det forutsettes at fylkeskommunen som normalt refunderer 50 prosent av kommunens kostnader til skoletransport.
Tiltak som kan stimulere til økt markedsaktivitet etter at korona-krisen er over
  • Sarpsborg kommune støtter iSarpsborg med kr 100 000,- til arrangementer i sentrum i 2020.
  • Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilby leie av torg, gågate og Kulås Amfi gratis ut 2020.
Tiltak for et bedre fungerende arbeidsmarked og sikre behov for kompetanse
  • Sarpsborg kommune støtter iSarpsborg og Sarpsborg næringsforening med kr 100 000,- til kurs og kompetansetiltak for lokale virksomheter.
  • Sarpsborg kommune støtter Sarpsborg næringsforening med kr 100 000,- til prosjekt som skal bidra til å skape et gründermiljø i Sarpsborg.  

Har du spørsmål kan du kontakte:

Sarpsborg kommune:
Thomas Engh, næringsrådgiver

Sarpsborg næringsforening:
Mariann Karlsen, daglig leder

isarpsborg:
Bente Kjenstad Jæger, daglig leder

Tiltak i regi av Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har vedtatt en tiltakspakke for næringslivet. Tiltakspakken består av 16 ulike tiltak og har en ramme på ca. 90 millioner kroner. Les mer om hele tiltakspakken her.

Støtte til bedriftsintern opplæring

24 millioner kroner til ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring for bedrifter. Formålet med ordningen er å tilby skreddersydde kompetansehevingstiltak som både styrker bedriften og den enkelte arbeidstaker. 

Forsert vedlikehold og renovering av fylkeskommunale bygg

70 millioner kroner for å forsere planlagt vedlikehold, service, kontroll og mindre øvrige tiltak på skoler og eiendom som står helt eller delvis tomme. Formålet er å gi næringsliv og leverandører flere oppdrag, slik at hjulene kan holdes i gang.

Mobilisering til økt forskning for innovasjon

35 millioner er holdt av for mobilisering til forskning for å oppnå økt innovasjon i næringslivet/offentlig sektor. Regionalt forskningsfond er en tilskuddsordning direkte rettet mot enkeltbedrifter.

Støtte til næringsutvikling

22 millioner kroner settes av til støtteordninger rettet mot utvikling av næringslivet som kan brukes til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer. Føringene for ordningene justeres slik at næringslivets nåværende situasjon ivaretas. Disse ordningene får to søknadsfrister før sommeren.

Kurs for selvstendig næringsdrivende og frilansere

500.000 kroner til å tilby digitale kurs som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i en tid med lite oppdrag. 

Tiltak for reiselivsnæringen

Innrette eksisterende støtteordninger (KulturArvOpplevelser og Næringsutvikling i distriktskommuner) til å støtte mer kortsiktige tiltak, blant annet markedstiltak, pakking av produkter, hjemlevering og sesongsamarbeid. 

Tiltak for landbruket

Støtteordninger rettet mot landbruket innenfor en ramme på 7 millioner kroner åpnes for strakstiltak som adresserer næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft.

Informasjon fra nasjonale myndigheter