>Manglende utlysning av kommunale lederstillinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Manglende utlysning av kommunale lederstillinger

18.01.2017

Sarpsborg kommune får kritikk for manglende utlysning av kommunale lederstillinger. Kritikken kommer i en uttalelse fra Sivilombudsmannen.

Sommeren 2016 tilsatte Sarpsborg kommune to kommunesjefer, henholdsvis kommunesjef teknisk og kommunesjef oppvekst. Sivilombudsmannen ble gjort oppmerksom på ansettelsene og manglende offentlig utlysning, og kontaktet kommunen for en nærmere redegjørelse. 

Gjennomgang av interne retningslinjer

I svarbrevet til ombudsmannen redegjorde Sarpsborg kommune for de interne retningslinjene for ansettelser, og viste til hovedregelen om at alle stillinger skal lyses ut offentlig. I noen nærmere bestemte tilfeller er det adgang til kun å benytte intern utlysning. De interne retningslinjene åpner også for «i visse tilfeller (...) å tilsette direkte uten forutgående kunngjøring». Det gjelder blant annet ved attføring, overtallighet eller ved andre «særskilte grunner». Det er vanlig praksis i kommunen for at ledere tilsettes etter offentlig utlysning. På tidspunktet for kommunens svarbrev var det i 2016 tilsatt tjue ledere i faste stillinger. Femten av disse ble utlyst eksternt. 

De interne retningslinjene lå til grunn for prosessen rundt ansettelsene av kommunesjefene. Ombudsmannen uttaler i brevet til kommunen, at punktet om intern kunngjøring av ledige stillinger i de interne retningslinjene må korrigeres. Det må presiseres at ledige stillinger alltid skal kunngjøres internt.

- Intern utlysning og våre interne retningslinjer er noe vi er i gang med å se nærmere på i forhold til sivilombudsmannens vurdering, sier Reidar Handelsby, kommunesjef for organisasjon. 

Få unntak

De faste stillingene som kommunesjef teknisk og kommunesjef oppvekst skulle også ha vært offentlig utlyst, mener ombudsmannen. Han sier videre at Sarpsborg kommunes oppfatning, om at det forelå tilstrekkelige grunner til å fravike hovedregelen om ekstern utlysning, ikke er rettslig holdbar.

- Dette tar vi til etterretning. Praksisen i kommunen er at faste lederstillinger normalt skal utlyses offentlig, dette var et av få unntak, forteller kommunesjef Reidar Handelsby.

For ordens skyld presiseres fra ombudsmannen at uttalelsen ikke vil få konsekvenser for de som nå er tilsatt som teknisk kommunesjef og kommunesjef for oppvekst.