Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Merforbruk på drift, men styrer mot balanse i regnskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Merforbruk på drift, men styrer mot balanse i regnskapet

23.10.2018

Til tross for merforbruk på enkelte tjenester de første åtte månedene, ser Sarpsborg kommune ut til å styre mot balanse i regnskapet for 2018.

Det viser tilstandsrapporten 2. tertial. 

Prognosen ligger an til mindreforbruk av pensjon og noe mindreforbruk på de finansielle postene.

Tilstandsrapporten 2. tertial behandles i formannskapet 1. november.
Klikk her for å laste ned saksfremlegget (PDF). 
Klikk her for å se hele tilstandsrapporten 2. tertial (PDF).

Skatt

De nasjonale skatteinntektene er avgjørende for hvilket nivå Sarpsborg får. Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 1,3 prosent for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett ble vekstanslaget redusert til 1,0 prosent. Veksten hittil i år ligger over årsanslaget.

Merforbruk

Tilstandsrapporten viser at det fra januar til og med august i år ble brukt mer penger, enn det som var budsjettert til drift av kommunen.
Prognosen for kommuneområdene viser et merforbruk på om lag 20,5 millioner kroner etter bruk av 17,1 millioner kroner fra enhetenes over- og underskuddsfond.
I tertialrapporten meldes det ellers at foreløpige beregninger av pensjon i Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) vil være 12 millioner kroner mindre enn beregnet.

Kommuneområder med utfordringer

Fremdeles er det kommuneområde velferd som har de største utfordringene med å nå balanse. Kommuneområdet varsler at det kan bli et merforbruk på 20,3 millioner kroner etter bruk av 4,15 millioner kroner av enhetenes fond. Velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Det er derfor vanskelig å kunne si sikkert hvordan kommuneområdets økonomiske resultat vil være ved årets slutt. Enhetene arbeider med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse.

De tjenestene som har brukt mer enn budsjettert, er i hovedsak de samme tjenestene som hadde merforbruk i 2017, og det gjelder særlig omsorgstjenestene og NAV.

Ved rapportering 1. tertial 2018 ble det vedtatt flere tiltak for å styre mot balanse ved årets slutt, og innen velferd ble budsjettet styrket med 21,9 millioner kroner for barnevern, omsorgstjenester og boveiledning. Det ble også vedtatt å utsette flere av tiltakene som var prioritert i budsjett og handlingsplan 2018 – 2021.

Prognosen viser at kommuneområde oppvekst kan komme til å bruke mer, enn det som var budsjettert. Etter innføring av en nasjonal norm for lærertetthet, opplever skolene i Sarpsborg en redusert fleksibilitet til å disponere egen budsjettramme, og flere melder merforbruk.

Tilstandsrapporten viser ellers at en høyesterettsdom for avlastere får store økonomiske konsekvenser. Samlet etterbetaling fra 1. juli 2017 og totalt i 2018 vil beløpe seg til om lag 10 millioner kroner. Rådmannen foreslår at dette beløpet avsettes til et disposisjonsfond for å dekke etterbetalingene. Pengene tas av omstillingsfondet, som ble avsatt ved årsavslutningen for 2017.

Sykefraværet holdes nede

Sykefraværet de åtte første månedene for hele kommunen er på 7,7 %. Dette er det samme resultatet som ved 2. tertial i 2017, da det var en betydelig nedgang fra foregående år.