>Nok et krevende budsjettår – men vil verne om tilbud til barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nok et krevende budsjettår – men vil verne om tilbud til barn og unge

Publisert: 23.05.2023

Kommunedirektøren varsler at det blir nok et krevende budsjettår for Sarpsborg kommune. Driftsutgiftene fortsetter å stige, til tross for innsparingstiltak. – I disse tøffe tidene, er det viktig at vi gjør klare prioriteringer. Vi må fortsette forebyggende arbeid ovenfor barn og unge i størst mulig grad, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Kommunedirektøren har lagt fram utkast til handlingsplan for 2024. Utkastet skal behandles i formannskapet og bystyret i juni, og legger de overordna prioriteringene for det videre arbeidet med budsjett for 2024 og handlingsplan for 2024-2027. Det endelige forslaget til budsjett blir lagt fram 2. november 2023 og behandles av bystyret i desember, som fatter det endelige vedtaket.

Les saksframlegg om utkast til handlingsplan 2024 - 2027

Forventer nedskjæringer

Bærekraft 2030 ble startet opp i 2022. Målet med programmet er mulige endringer, økte inntekter, innsparing og endret tjenestenivå for å sørge for at kommuneøkonomien også gir handlingsrom for å gi innbyggerne gode tjenester også i framtida.

- Vi er nødt til å dreie ressursbruken gjennom å prioritere kostnadsreduserende tiltak. Derfor er det vedtatt store nedskjæringer i tjenestetilbudet de kommende årene. Dette må vi også regne med å måtte gjøre i budsjettforslaget for 2024, forklarer Turid Stubø Johnsen.

Kommunedirektøren ønsker å prioritere forebyggende arbeid overfor barn og unge i så stor grad som mulig. – Vi ser flere negative utviklingstrekk som det er svært viktig at vi lykkes i å snu. Det krever tøffe prioriteringer som må gå på bekostning av kvalitet og omfang på andre tjenester, for å frigjøre midler til viktige tiltak for barn og unge.

Sarpsborg kommune bruker betydelig mer penger per innbygger innenfor omsorgstjenester, grunnskole og barnevern sammenlignet med andre kommuner. Kommunen bør drive sine tjenester med utgangspunkt i å redusere kommunens driftsutgifter til samme nivå som sammenlignbare kommuner. – Likevel vil det også være nødvendig med innsparinger i grunnskolen. Dette henger også sammen med at vi forventer at elevtallet vil gå noe ned i årene som kommer, sier Stubø Johnsen.

Forventer lavere strømpris, men høyere rente

For tiden er den økonomiske situasjonen mer uforutsigbar enn vi har vært vant til de siste årene. Denne usikkerheten påvirker også kommuneøkonomien, og budsjettet for 2024 må ta hensyn til en rekke forhold. Det blir lagt til grunn at kommunen øker sine inntekter fra skatt og rammetilskudd med om lag 38 millioner kroner. Lavere energipriser enn i 2022 og 2023 reduserer utgiftene noe. Rentenivået ventes imidlertid å øke i 2024, og det gir høyere kostnader. Om renta stiger med ett prosentpoeng, innebærer det at kommunens renteutgifter øker med om lag 11, 5 mill kr. årlig. Som følge av at bystyret har vedtatt å utvide ordningen med årsturnus til flere team, vil utgiftene øke med 14,5 mill kr pr år. Det medfører at det må omfordeles midler fra andre områder.

Må prioritere

Handlingsplanen bygger på styringsdokumenter som tidligere er vedtatt politisk. I disse er det en rekke tiltak som skal prioriteres. I tillegg er det beskrevet andre prosjekter og enkeltsaker som vil bli prioritert, samt en opplisting av hvilke styringsdokumenter som skal utarbeides eller revideres. - Det er enkelte tiltak som er vedtatt tidligere, som nå foreslås tatt ut av handlingsplanen, fordi vi enten ikke har kapasitet til å gjennomføre dem, eller fordi det ikke er økonomisk handlingsrom, forklarer kommunedirektøren.

Disposisjonsfondet er kommunens «sparekonto». Fondet var på 375,9 mill kr ved årsskiftet. Av dette er det om lag 326 mill. kr som ikke er formålsbestemt. Disposisjonsfondet skal skjerme mot kutt i kommunens tjenester i en situasjon med uforutsett inntektssvikt eller utgiftsøkning, som ved renteøkninger. I 2023-budsjettet ble det brukt om lag 50 mill. kr av disposisjonsfondet for oppnå balanse. Kommunedirektøren mener at det blir krevende å legge et budsjett for 2024 som er i balanse. – Jeg håper at det ikke blir nødvendig å tære på disposisjonsfondet enda et år.

Framtidige investeringer

Kommunedirektøren varsler også at det kan være behov for å vurdere om noen av de planlagte investeringene må tas ut eller skyves på frem i tid om renta stiger mer enn det som er forutsatt for de kommende 8 årene.

Nye Haugvoll sykehjem er planlagt ferdig i 2027. Det innebærer at kommunen også må sørge for tilstrekkelig med driftsmidler for de planlagte sykehjemsplassene.