Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Ny sentrumsplan vedtatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny sentrumsplan vedtatt

20.06.2019 av Maren Lunde

I bystyremøtet på torsdag ble sentrumsplanen endelig vedtatt. Planen legger til rette for et sterkt og levende sentrum.

Sentrumsplanen tar utgangspunkt i samfunnsplanen, og målet om befolkningsøkning i Sarpsborg de neste årene. Planen legger til rette for at 3 500 flere skal kunne bo i sentrum innen 2030, som innebærer et behov for ca 1750 nye boliger i sentrumsområdet.
Planen er bygd opp rundt sju sentrale plangrep. Den legger til rette for mer fortetting og peker på hvilke kvaliteter som må ligge til grunn for å utvikle Sarpsborg sin attraktivitet.

De ulike plangrepene kan du lese mer om i dette fortellingskartet

Sarpsborg skal få et mer levende og attraktivt sentrum. En mer kompakt by hvor det er gangavstand til de dagligdagse gjøremålene. Planen gir rom for høyere arealutnyttelse, liten grad av lav villabebyggelse og rom for en mer fleksibel kvartalsutnyttelse. Det innebærer at bygninger kan trekkes tilbake fra fortauslinje, utformes som punkthus (høy, frittliggende bygning med liten grunnflate), og skape passasjer på tvers av kvartaler og forhager mot gaten.

Flere mennesker i sentrum fører til at behovet for transport øker. Skal byen bli mer miljøvennlig, må det være enkelt å velge gange, sykkel eller buss framfor bil.

Sentrumstriangelet mellom Torget, St. Marie plass og stasjonsområdet skal utvikles ved at det igangsettes regulering av stasjonsområdet, og at Rosenkranz gate blir ny hovedgate mellom St. Maries gate og jernbanestasjonsområdet.
Det er mange bygninger i Sarpsborg sentrum har en kulturhistorisk verdi. I den nye planen er det lagt vekt på at det er sju områder med viktige kulturmiljøer, hvor det er lagt vekt på å sikre særpreg og karaktertrekk, og ivareta verdier som krever særlige hensyn.

På grunn av strengere krav til sikkerhet ble det etablert en hensynssone rundt Borregaard i fjor. Nærmest fabrikken kan det etableres nye arbeidsplasser, men ikke boliger med flere boenheter enn det er i dag. I den ytre sonen er det tillatt med boliger, men ikke eksempelvis nye skoler eller andre bygg som samler mange mennesker.

Bystyret vedtok forslaget til plan (se sak 14/06830), men med en endring:

Kommunedelplan sentrum 2019-2031 med plankart datert 22.05.2019 (målestokk 1:3500) og bestemmelser vedtas med følgende endringer:

  1. Bestemmelse § 5.6 om bebyggelsens plassering, pkt. b. andre setning endres til: "Dette gjelder ikke der annet er fastsatt i reguleringsplan, der det er krav om plassering av bebyggelse i byggelinje langs fortau jf. § 4.15, § 6.2, § 6.3 eller § 6.4, eller der annet er praksis."
  2. Følgende setning tilføyes bestemmelse § 6.4 om bestemmelsesområder «Urban-høy bebyggelse», pkt b., avsnitt iv., pkt a): For kvartal 302 gjelder maksimal gesimshøyde 15 meter og mønehøyde 21,5 meter eller ytre gesimshøyde 15 meter og indre gesimshøyde 21,5 meter, uten mulighet for punktvis høyere bebyggelse opp til 28,5 meter.

Den endelige planbeskrivelsen, plankart og bestemmelser vil bli publisert i løpet av de nærmeste dagene.