Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Trening og arrangementer i kommunale haller

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Trening og arrangementer i kommunale haller

10.11.2020

Retningslinjene for trening og arrangementer i kommunale idrettsanlegg er nå oppdatert. Du finner dem her:

Retningslinjer - hele dokumentet:

Retningslinjer for bruk av kommunale innendørs idrettsanlegg - PDF

Viktig å huske på

Alle utøvere, trenere og andre involverte må forholde seg til Helsedirektoratets retningslinjer for smittevern og idrett

De forskjellige idrettene må også forholde seg til Norges idrettsforbunds koronavettregler og eget særforbunds koronavettregler. 

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Idrettslaget må gjennomføre en risikovurdering for sine aktiviteter - og hver treningsgruppe skal ha minimum en ansvarlig voksen som er smittevernsansvarlig. Les mer om risikovurdering og sjekkliste for organisert idrett her.

Trening

Dette er retningslinjene for trening:

 • Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan møte i hallen hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon.

 • Alle skal minst holde 1 meter avstand og det skal maksimalt være 20 personer i samme gruppe. Dette gjelder før, under og etter trening, og i pauser.

  - Unntak fra 1 meters avstand under trening gjelder barn og unge (t.o.m. 19 år), toppidrettsutøvere og breddeutøvere som befinner seg i fase 1 i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess. Unntaket gjelder under trening/kamp når nærkontakt er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten.

  - Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten og de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.

  - Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen. Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.

 • Ved oppstart og avslutning av trening så er det viktig at utøvere/leder holder avstand fra andre personer og andre grupper. Leietagere/grupper er selv ansvarlig for å organisere dette. Man skal ikke oppholde seg i hallen lenger enn nødvendig. Treningen og opprydding av utstyr skal avsluttes 5 minutter før tildelt tid. Dette for at flere grupper ikke skal møtes.

 • Det forutsettes at leietager gjennomforører enkelt renhold av alle kontaktpunkter etter bruk, slik at det er klart til neste gruppe kommer. Dette vil eksempelvis være kontaktpunkter i garderober (dørhåndtak, dusj, vask, og toalett) og ellers i anlegget (dørhåndtak, brytere osv.). Leietagere/klubbene må utpeke egne personer som er ansvarlig for dette. Sarpsborg kommune setter ut microfiberkluter og rengjøringsmiddel ved hovedinngangen til anlegget.

 • Hver treningsgruppe må sørge for å ha tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel til eget bruk ut i fra anbefalinger for den enkelte idrett (til bruk på hender, utstyr osv.).

 • Hver treningsgruppe skal føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Oppmøteprotokoll (navn og telefonnummer) må være tilgjengelig i 10 dager etter trening/arrangement.

 • Foresatte skal i utgangspunktet ikke være til stede inne i anlegget før, under eller etter trening. Dette for å begrense smitterisiko, trengsel, samt for å begrense krav til renhold etter hver gruppe. Hvis enkelte barn har spesielle behov for å ha foresatte til stede, kan dette fravikes etter avtale med trener/lagleder. Foresatte må da informeres om at de må oppholde seg på egnet sted og minst 1m fra andre barn enn sitt eget og andre personer for øvrig (trenere, andre foresatte, støtteapparat mv). Foresatte som må være tilstede på banen under trening, skal også regnes inn i gruppen på maksimalt 20 personer, og føres inn i oppmøteprotokollen.

Idrettsarrangementer

 • COVID 19 forskriften og Folkehelseinstituttets retningslinjer må følges. Alle arrangører må planlegge sitt arrangement i forhold til disse. Les mer på Folkehelseinstituttets nettside.
 • Sarpsborg kommune fraråder gjennomføring av større arrangementer/cuper/turneringer. (Begrunnelse: Redusere unødvendige reiser mellom kommuner. Redusere sosial kontakt.) Vurderes av ansvarlig arrangør, med eventuell bistand fra kommuneoverlegen.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 personer, der deltakerne kan holde minst en meter avstand til hverandre (merk unntak fra 1 meters regel nevnt over) og hvor det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer idrettsarrangementer. Unntaket er Sparta Amfi der arrangementet kan ha inntil 200 personer grunnet fastmonterte seter.
  - Med idrettsarrangement menes stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper. En treningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere.
  - Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år skal deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, inngå i bergeningen av det totale antallet personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

 • For arrangementer som varer over lengre tid, kan grupper med inntil 50 personer (200 i Sparta Amfi) skiftes ut i løpet av dagen. Gruppene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og det må ikke være kontakt mellom gruppene.

 • Er det flere arrangementer/kamper samtidig i det samme idrettsanlegget, så gjelder fortsatt maksgrense med inntil 50 personer totalt. Dvs. at hvis det er to eller flere arrangementer/kamper i det samme anlegget til samme tid, så kan disse ha maksimalt 50 personer til sammen (Unntaket er Sarpsborghallen, ved samtitig bruk av svømmehall og idrettshall).

 • Smittevernplan skal foreligge og det skal gjennomføres grundig analyse for arrangementets innvirkning på smittevern når det gjelder lokalmiljøet og offentlig transport til og fra arrangementet.

 • Arrangøren er ansvarlig for:
  - å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  - å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.
  - å følge relevante standarder om smittevern.
  - å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

 

Saken og retningslinjene oppdateres med jevne mellomrom. Siste oppdatering skjedde 10.11.2020: Dette handler hovedsakelig om at man nå kun kan være inntil 50 personer i idrettsanleggene (der det ikke er fastmonterte seter).