>Ønsker flere lærere i grunnskolen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ønsker flere lærere i grunnskolen

19.05.2017 av Eva Rekvin

Tirsdag 30. mai skal utvalg for kultur og oppvekst behandle saken «Økt lærertetthet i Sarpsborg-skolen».

Lærertettheten i Sarpsborg er lavere enn gjennomsnittet både for Østfold og nasjonalt.

På barnetrinnet er det i gjennomsnitt én elev mer pr. lærer i Sarpsborg enn ellers i Østfold. På ungdomstrinnet er det i gjennomsnitt 1,4 elever mer pr. lærerårsverk.

Sarpsborg kommune har behov for å øke lærertettheten for at lærerne i større grad skal kunne skape tid og rom for å se alle elevene - samt legge forholdene til rette for læring og mestring. Dette krever imidlertid økte bevilgninger til oppvekstsektoren.

Vil prioritere slik

Dersom politikerne bevilger mer penger til lærertetthet i Sarpsborg-skolen i budsjettet for 2018 og kommende år, ønsker kommunesjef for oppvekst og rådmannen at pengene skal gå til følgende:

  • Forsterke tidlig innsats i hele grunnskoleløpet
  • Styrke opplæringen på første til fjerde trinn
  • Styrke satsingen på realfag

Saksgang

I kommunens handlingsplan for 2017-2020 - ble det vedtatt følgende verbalvedtak:
«Det fremmes politisk sak som redegjør for behovet samt belyser mulige løsninger og utgifter knyttet til en opptrappingsplan for økt lærertetthet. Saken skal også belyse hvordan Sarpsborg kommune best kan bruke de ressursene som er tilgjengelige.»

Oppstartsnotatet i saken ble behandlet i utvalg for kultur og oppvekst 14. mars i år.

Den 30. mai skal altså samme utvalg behandle en underveismelding i saken. Her blir også utvalget bedt om å komme med innspill til det videre arbeidet.

Se saksdokumentet her.