>Ønsker samarbeid med Fredrikstad om renovasjons- og verkstedtjenester

Innhold

Renovasjon

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ønsker samarbeid med Fredrikstad om renovasjons- og verkstedtjenester

Publisert: 17.06.2022

Saken som skapte mest debatt i torsdagens bystyremøte, med hele 35 innlegg og replikker fra talerstolen, gjaldt samarbeid med Fredrikstad kommune om renovasjons- og verkstedtjenester.

Se hele debatten her.

Privat eller kommunal regi?

Saken handlet også om hvorvidt Sarpsborg kommune skal ruste seg for å overta renovasjonstjenesten, altså innsamling av avfall, i egenregi. I dag er det Norsk Gjenvinning som utfører denne tjenesten for Sarpsborg kommune.

Og mye av debatten i bystyret gikk på nettopp dette: Om renovasjons- og verkstedtjenester bør utføres av private eller av kommunene selv.

Formannskapets innstilling ble vedtatt

Men etter en lang debatt fikk posisjonen flertall for formannskapets innstilling, som for øvrig var identisk med kommunedirektørens innstilling.

Dette ble vedtatt:
  1. Sarpsborg kommune utreder videre samarbeid og inngår forhandlinger med Fredrikstad kommune om opprettelse av et kommunalt oppgavefelleskap for innsamling av avfall.

  2. Sarpsborg kommune utreder videre samarbeid og inngår forhandlinger med Fredrikstad kommune om opprettelse av et kommunalt oppgavefelleskap for verksted og biladministrasjon.

  3. Kommunedirektøren legger fram resultatet av forhandlingene i form av en avtale til politisk behandling høsten 2022.

  4. Sarpsborg kommune igangsetter arbeidet med innkjøp av kjøretøy og ansettelse av personale for å være rustet til å overta renovasjon i egenregi.

Bakgrunn for saken

I juni i fjor vedtok Sarpsborg og Fredrikstad kommuner å utrede muligheten for et samarbeid innen renovasjon, verksted og biladministrasjon.

På oppdrag for kommunene, har Damhaug Consulting AS sett på mulighetene og gevinstene.

Konklusjonene sier at det er grunnlag for et samarbeid:
  • Når det gjelder innsamling av avfall, vil det være stordriftsfordeler ved en felles ruteplanlegging, felles administrasjon og utnyttelse av reservekapasitet på bilene. Den årlige gevinsten ved et samarbeid er grovt anslått til 5,8 millioner kroner, sammenlignet med om begge kommunene hadde drevet med innsamling av avfall i egenregi hver for seg.

  • Det fremkommer tydelig i rapporten at Sarpsborgs modell med å eie og reparere biler selv, framfor å lease og benytte eksterne verksted gir store økonomiske gevinster. En samlet besparelse for Fredrikstad alene, ved å gjøre som Sarpsborg, er beregnet til 6,5 millioner kroner årlig.

  • Ved å etablere et felles verksted med biladministrasjon, kan tjenestetilbudet utvides ytterligere med for eksempel karosseri- og lakkeringstjenester og det kan bli lønnsomt å inneha godkjenninger som verksted for tyngre kjøretøy. I tillegg vil det med en felles bilpark være aktuelt å være selvassurandør og dermed spare på forsikringer.

Kommunedirektørens anbefaling

De økonomiske gevinstene avhenger av mange faktorer, som tjenesteomfang, organisering, lokalisering med mer.

Kommunedirektøren mener et samarbeid innenfor områdene renovasjon og verksted og biladministrasjon har mange fordeler, først og fremst som en større aktør med bedre rammebetingelser og mulighet for stordriftsfordeler.

Kommunedirektøren anbefalte at kommunene går i forhandlinger om opprettelse av et eller to kommunale oppgavefelleskap innenfor områdene renovasjon, samt bilverksted og biladministrasjon, hvor målet er å legge fram et forslag til avtale til behandling høsten 2022.