>Rådmannen vil satse på digitalisering og velferdsteknologi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rådmannen vil satse på digitalisering og velferdsteknologi

01.11.2018

Kommunen jobber for at innbyggerne skal få bo hjemme så lenge som mulig. Rådmannen vil satse mer på digitalisering og velferdsteknologi, men samtidig blir det nedskjæringer som vil påvirke tilbudet til innbyggerne.

Dette kommer fram i rådmannens forslag til handlingsplan for 2019 – 2022 med årsbudsjett 2019. Bystyret skal vedta endelig budsjett 13. desember.

Se rådmannens budsjettpresentasjon her.

Velferdsteknologiske løsninger

Rådmannen mener at kommunen må legge til rette for at innbyggerne skal være mest mulig selvhjulpne i alle livsfaser. Dette innebærer en stor omlegging slik at flest mulig eldre skal kunne bli boende i eget hjem så lenge som mulig, for å begrense behovet for heldøgnsplasser. Bruken av velferdsteknologiske løsninger må derfor økes. Blant annet jobbes det med å utvikle virtuell korttidsavdeling for hjemmeboende, med vekt på avstandsmåling og digital kommunikasjon.

Foreslår å avvikle sykehjemsplasser

Kommuneområdet velferds budsjett er økt med nærmere 45 millioner kroner fra 2018 til 2019 ut over ordinær lønns- og prisvekst. Rådmannen foreslår derfor å avvikle 23 sykehjemsplasser, for å spare inn 13,1 millioner kroner i 2019, og 18,2 millioner kroner fra 2020.
For å kunne gjennomføre dette er det nødvendig å erstatte heldøgnsplassene med dagplasser/møteplasser i de frigjorte lokalene.

Ved slutten av perioden fra 2019-2022 foreslår rådmannen å sette av midler til å investere i 32 sykehjemsplasser på Haugvoll, hvorav 12 skal erstatte eksisterende plasser på Tingvoll sykehjem.

Barnevern

Utgiftene til barnevernet øker fortsatt, med flere meldinger og flere alvorlige tilfeller.
Rådmannen foreslår derfor å øke barnevernets budsjett med 10 millioner kroner fra 2018 til 2019.

Boligsosiale formål

Antall bostedsløse i Sarpsborg har gått kraftig ned over tid, og kommunen har for sitt arbeid med bostedsløse blitt nominert til Innovasjonsprisen 2018. Rådmannen foreslår at denne satsingen fortsetter og at kommunen bruker 13 millioner kroner årlig de kommende fire årene på å kjøpe og rehabilitere boliger som skal benyttes til boligsosiale formål. Det er et mål at leietakere skal kunne kjøpe boligen de leier.

Styrker legetjenestene

For å rekruttere og beholde leger i fastlegeordningen, legevakt, helsehus og sykehjem, foreslår rådmannen å styrke legetjenestene med 0,8 millioner kroner årlig.

Olavsdagene og Sarpsborg scene

2019 blir et begivenhetsrikt år da Olavsdagene markerer 1000-årsjubileet for bryllupet mellom kong Olav og dronning Astrid – og har allianser som tema gjennom året. Rådmannen foreslår å styrke Olavsdagenes budsjett med 3 millioner kroner i dette spesielle året, mens Østfold fylkeskommune bidrar med 1 millioner kroner.

Sarpsborg scene skal gjennom en stor oppgradering og vil være stengt en stor del av 2019. I 2020 vil det det gjenåpnes som et bedre og mer funksjonelt kulturhus, og det er satt av 108,5 millioner kroner til det som er fase 2 i oppgraderingen.

Normer i skole og barnehage

De nasjonale normene gjør at det blir flere ansatt i skole og barnehage, og dette gjør det mulig å bedre opplæringen ytterligere. Kommunen får likevel en stor del av regningen, som økt utgift til drift av kommunale barnehager – og det er fremdeles usikkerhet hva staten bidrar med fra skoleåret 2019/20. Dette må derfor håndteres i tilstandsrapport for 1. tertial 2019.

Det er for tiden ledige plasser i kommunale og private barnehager i Sarpsborg. Her kan kommunen spare inn rundt 3,5 millioner kroner, gjennom å legge ned en avdeling.

Kommuneområdene

Her kan du lese hva rådmannen har skrevet om hvert enkelt kommuneområde i sitt forslag til budsjett og handlingsplan for 2019 – 2022.

Kommuneområde velferd

Kommuneområdets budsjett er økt med nærmere 45 mill. kr. fra 2018 til 2019 ut over ordinær lønns- og prisvekst. Selv om kommuneområdets budsjett nå har passert 1,6 milliarder kr, framstår rammene som trangere enn tidligere. Økningen i budsjettet går i all hovedsak med til å dekke kostnader som er et direkte resultat av økte behov, og som har påløpt allerede i 2018 da kommuneområdet har hatt store merforbruk.
Det vil bli rundt 165 flere innbyggere over 80 år i Sarpsborg i løpet av de kommende fire årene, en økning på rundt 6,5 prosent. Etter 2023 vil denne veksten akselerere. Antallet innbyggere mellom 67 og 80 øker også betydelig. Dette vil medføre et ytterligere press på kommunens omsorgstjenester, og det er nødvendig med en stor omlegging av tjenestene – et paradigmeskifte.

Paradigmeskiftet innebærer en stor omlegging slik at flest mulig eldre skal kunne bli boende i eget hjem så lenge som mulig, for å begrense behovet for heldøgnsplasser. Bruken av velferdsteknologiske løsninger må økes. Blant annet jobbes det med å utvikle korttidsavdelinger for hjemmeboende – virtuell korttidsavdeling – med vekt på avstandsmåling og digital kommunikasjon. Det er en stor utfordring å skape forståelse hos brukere og pårørende om at tjenester i hjemmet kan være et godt alternativ til heldøgnsplass.

Innen omsorgstjenestene er budsjettet til hjemmetjenestene økt med totalt 12,65 mill. kr. i 2019, og det vil øke ytterligere de påfølgende årene. Det meste av midlene skal dekke en direkte økning i antall brukere og behov, men det er også noe midler til å dreie kommunens omsorgstilbud over til hjemmetjenester i henhold til paradigmeskiftet. En styrking av midler til velferdsteknologi på 1,5 mill. kr. skal bidra til det samme. Det er samtidig forutsatt at bruken av velferdsteknologi vil gi en økonomisk gevinst, særlig utover i perioden.

23 sykehjemsplasser avvikles med virkning fra april 2019. Dette gir en innsparing på 13,1 mill. kr. i 2019, og full effekt med 18,2 mill. kr. fra 2020. Samtidig er det satt av 3 mill. kr årlig til å opprette dagplasser/møteplasser i lokalene som frigjøres. Færre sykehjemsplasser medfører også inntektstap på 2,5 mill. kr i 2019. Avviklingen er nødvendig av økonomiske årsaker, samtidig som det er nødvendig å prioritere hjemmetjenester.

19 ordinære langtidsplasser ved Borgen sykehjem vil bli omgjort til skjermede plasser for mennesker med demens. Dette har en beregnet kostnad på 3,4 mill. kr, men forutsettes løst gjennom omdisponering av midler fra andre sykehjem.

Det er satt av 111 mill. kr. til investering i 32 sykehjemsplasser på Haugvoll mot slutten av perioden. 20 av disse plassene er da tenkt å øke det samlede antall plasser, mens 12 plasser skal erstatte avdeling D ved Tingvoll sykehjem.

Bofellesskap for 12 psykisk utviklingshemmede på Værn vil bli tatt i bruk i 2020. Investeringen er på 55 mill. kr, og drift vil koste 20 mill. kr. årlig.

Sarpsborg kommune har en høyere andel innbyggere med psykiske lidelser enn landsgjennomsnittet. Det er et stort behov for boliger med heldøgns bemanning til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og langvarig rusmisbruk. Derfor skal det bygges 6 nye boliger i bofellesskap for denne gruppen, med planlagt drift fra 2021. Investeringen utgjør 35 mill. kr, og den årlige kostnaden til drift 11 mill. kr.

Innen kommunens forebyggende tjenester er det forutsatt en generell innsparing på 2,4 mill. kr. Skolehelsetjenesten skal ikke berøres av dette.
Etter en periode med positiv utvikling har kommunens utgifter til økonomisk sosialhjelp vokst i 2018. Det er for 2019 budsjettert med en økning på 4 mill. kr. for å dekke disse kostnadene. Ved å fryse sosialhjelpssatsene på 2018-nivå skal det spares inn 1 mill. kr.

Utviklingen i barnevernet er fortsatt svært negativ med flere meldinger og flere alvorlige tilfeller. Barnevernet styrkes med 10 mill. kr. ut fra driftskostnader som er påløpt i 2018. Avlasterdommen medfører ekstrakostnader både for barnevernet og enhet forvaltning og utvikling.
Antall bostedsløse i Sarpsborg har gått kraftig ned over tid. Kommunen vil bruke 13 mill. kr årlig de kommende fire årene på å kjøpe og rehabilitere boliger som skal benyttes til boligsosiale formål. Det er et mål at leietakere skal kunne kjøpe boligen de leier.


Kommuneområde oppvekst

Nasjonal norm for bemanning i skolen gjør at lærertettheten vil øke, noe som i seg selv er positivt og gjør det mulig å bedre opplæringen ytterligere. Første trinn i normen, som ble innført i august 2018, finansieres ved omprioritering av midler som tidligere var øremerket til tidlig innsats. Det er usikkerhet rundt statens finansiering av innskjerpingen av normen fra 2019, dette må derfor håndteres i tilstandsrapport for 1. tertial 2019.

Behovet for spesialundervisning øker vesentlig. Det er for 2019 budsjettert med en økning på 3 mill. kr i budsjettet til enhet alternative skolearenaer, og 2 mill. kr til spesialundervisning i grunnskolene.
Investering i enten ny skole eller rehabilitering av skoleanlegg vest i Sarpsborg er skjøvet ut i tid. Det er avsatt 150 mill. kr til dette i 2022, som oppstart. Utgift for alternativet med ny skole på Opstad samt bruk av anlegget på Tindlund som barneskole er anslått til 339 mill. kr, mens påbygg av Tindlund barneskole samt rehabilitering av Tindlund ungdomsskole er anslått til 237 mill. kr. Oppgradering av Ullerøy leirskole vil skje i 2021 og 2022. Det vil også bli investert i utbedring av arbeidsplasser ved skolene og i IKT-utstyr ved skolene. 8

Sarpsborg kommune har de siste årene investert tungt i nye barnehager for å få moderne og driftseffektive barnehager. Den forutsatte effektiviseringen blir langt på vei reversert som følge av statlig bemanningsnorm for barnehagene. Normen medfører en økt utgift til drift av kommunale barnehager på nærmere 10 mill. kr fra 2018 til 2019. Fra 2020 øker også tilskuddet til private barnehager, med en helårseffekt på over 34 mill. kr. fra 2021.
Det er for tiden overkapasitet i de kommunale barnehagene i Sarpsborg. Dette gjør det mulig å redusere tilbudet med totalt 21 plasser, noe som medfører en innsparing på 1 mill. kr. Vakante plasser i de private barnehagene medfører en innsparing på rundt 2,5 mill. kr.


Kommuneområde samfunn

Kommuneområdet omfatter tre enheter: Enhet kultur, enhet plan og samfunnsutvikling samt enhet byggesak, landbruk og kart. I tillegg er kommunens advokattjeneste lagt hit.

Kulturområdet har flere positive trekk med oppløftende besøkstall for bibliotekene, fritidsklubbene, Sarpsborg scene og Olavsdagene. 2019 blir et begivenhetsrikt år da Olavsdagene markerer 1000-årsjubileet for bryllupet mellom kong Olav og dronning Astrid – og har allianser som tema gjennom året. Kommunen styrker Olavsdagenes budsjett med 3 mill. kr i dette spesielle året, mens Østfold fylkeskommune bidrar med 1 mill. kr.
Sarpsborg scene skal gjennom en stor oppgradering og vil være stengt en stor del av 2019, men vil gjenåpne som et bedre og mer funksjonelt kulturhus i 2020. Det er satt av 108,5 mill. kr til det som er fase 2 i oppgraderingen.

Enhet plan og samfunnsutvikling ivaretar tunge og viktige prosesser for Sarpsborg-samfunnet, som kommunedelplanen for nytt dobbeltsporet jernbane og ny Sarpsbru, arealplanen og sentrumsplanen, samt reguleringsplaner som er helt avgjørende for å få til den ønskede utviklingen av Sarpsborg som by og samfunn.

Kapasiteten på arbeidet med reguleringsplaner ble økt i 2018, noe som har medført økte gebyrinntekter. I budsjettet for 2019 økes kapasiteten på arbeidet med bypakke og jernbaneutbygging. Utviklingsprosjekter i sentrum i regi av Bykraft tilføres 500.000 kroner hvert år i perioden, finansiert med kommunens næringsfond.
Prosjektet «Sammen skaper vi det gode hjemstedet» får 1 mill. kr. i 2019 og samme beløp i 2020, finansiert av Østfoldhelsa.

Antall behandlede byggesaker øker. Dette vitner om økt byggeaktivitet i Sarpsborg. Det gir også kommunen økte inntekter gjennom gebyrer. Totalt er det budsjettert med en økning i gebyrene for byggesak, landbruk og kart i 2018 med 1 mill. kr, og ytterligere økning utover.


Kommuneområde organisasjon

Kommuneområdet omfatter støttefunksjonene HR og økonomi, samt kemner.
Kommunens satsing på lærlinger videreføres med noe økte midler i handlingsplanperioden.

Det er prioritert å styrke kompetansen på gevinstanalyse i enhet økonomi, noe som medfører en årlig utgift på 0,8 mill. kr. Denne økningen dekkes inn ved generell effektivisering av tjenestene innenfor HR, kemner og økonomi.

Generell lederutvikling og opplæring innenfor innovasjon for ledere og ansatte prioriteres videre i handlingsplanperioden.


Kommuneområde teknisk

En områderegulering skal legge grunnlag for en god utvikling av området rundt ny jernbanestasjon. Det er avsatt 4 mill. kr i driftsbudsjettet til dette i fireårsperioden. Kostnaden er finansiert i sin helhet av næringsfondet.

Kommuneområdet utreder nytt parkeringshus for handlende og besøkende i Sarpsborg sentrum, som også vil være viktig for utviklingen av sentrumsområdet. Nye boligsoner for parkering, flere sentrale sykkelparkeringer og flere ladepunkter for el-biler vil komme.

Det er lagt inn en økning på 1,35 mill. kr til årlig veivedlikehold i perioden. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at investeringsmidler til generell oppgradering av veier har blitt redusert med om lag 5 mill. kr årlig fra tidligere år.

Det er avsatt 9 mill. kr til generell oppgradering av veinettet i 2019, deretter 10 mill. kr. årlig. I 2019 er det også disponibelt 12 mill. kr til investering i sentrumsgater.

Renovasjon er et område der det vil skje store endringer framover. Moderne innsamlingsløsninger og økning av volum øker budsjettet med 4,2 mill. kr fra 2018 til 2019, noe som finansieres over renovasjonsgebyret.
Det er planlagt investeringer for nesten 300 mill. kr innen selvkostområdene vann, avløp og renovasjon i 2019, og for godt over 600 mill. kr totalt i fireårsperioden. Investeringene er basert på kommunedelplan for vei, vann og avløp. Det må avklares nærmere løsninger for det omfattende Nipa-prosjektet.

Høyere strømpriser gir stort utslag for enhetene i kommuneområdet. Budsjettet til enhet eiendom er styrket med 2 mill. kr som følge av dette, samtidig som det er forutsatt noe besparelse på mer energieffektive løsninger. Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg øker med 1,85 mill. kr. i 2019 og ytterligere utover i perioden, blant annet som følge av ny idrettshall på Sandbakken.

Det er satt av 33 mill. kr til rehabilitering av rådhuset inkludert nytt ventilasjonsanlegg, samt 20 mill. kr til bedre utnyttelse av arealet og flere arbeidsplasser. Midlene er fordelt på 2019 og 2020. Investeringen i flere arbeidsplasser forutsettes finansiert ved redusert innleie.
Kommunen vil i perioden regulere og opparbeide boligfelt på Navestad/Berg og Yvenåsen,

Brannvesenet skal få eget øvingsområde ved Gatedalen. Investeringen vil være på 7,7 mill. kr i tillegg til 0,5 mill. kr til forprosjekt. Det er forutsatt en årlig besparelse på 0,65 mill. kr som følge av investeringen.


Kommuneområde digitalisering

Kommuneområde digitalisering er nyetablert og skal være et kraftsenter for Sarpsborg kommunes satsing på innovasjon og digitalisering. Det vil omfatte enhet IKT og enhet digital utvikling. Satsingen er nødvendig for å effektivisere tjenestetilbud og forvaltning, og for å tilpasse kommunen til framtidens krav. For å lykkes med dette kreves kompetanse og systematikk.

Kommunen vil i økende grad måtte investere i digitale verktøy for å realisere potensielle gevinster. Det vil også være viktig med nye former for innbygger- og samfunnsdialog, der samfunnsaktører og innbyggere bidrar aktivt og i større grad blir selvhjulpne.

Les hele dokumentet

Klikk her for å lese PDF av rådmannens forslag til handlingsplan for 2019 – 2022 med årsbudsjett 2019.

Klikk her for å lese PDF - Avgifter gebyrer og egenbetalinger 2019.