>Sarpsborg med solid årsresultat

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sarpsborg med solid årsresultat

15.02.2017 av Elisabeth Alstadsæter

Kongebesøk og jubileumsfeiring. Oppgradering av gågata og åpning av helsehus. Jubileumsåret 2016 kjennetegnes av investeringer, men også gode resultater. Nå viser Sarpsborg kommunes regnskap et historisk godt resultat.

For første gang på lenge ligger Sarpsborg kommune godt over anbefalte nasjonale resultater. Netto driftsresultat gir det beste bilde på hvordan kommunens drift har vært. Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på 121,5 millioner kroner. Det tilsvarer 3,1 prosent, mot 1,4 prosent i 2015. Nasjonale anbefalinger er at kommuners netto driftsresultat over tid bør være på minst 1,75 prosent. I 2016 ligger Sarpsborg kommune godt over, men for en lavinntektskommune vil det være vanskelig å ligge stabilt på dette nivået.

 

Høyere skatteinntekter

Driftsresultat av denne størrelsen, gir kommunen et større handlingsrom for å håndtere eventuelle inntektssvikt i framtiden. God økonomistyring er en forutsetning for at Sarpsborg kommune skal kunne fungere, ta på seg oppgaver og fortsette med å gi innbyggere gode tjenester. Det gode resultatet skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og ikke minst fortsatt god økonomistyring.

Norske kommuner fikk 1,55 milliarder kroner mer i skatteinntekter i 2016. Det var vesentlig bedre enn antatt. Det meste av veksten skyldes at personlige skatteytere tilpasset seg skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. Det førte til en merskattevekst i 2016, som trolig ikke vil fortsette. Skatteinntekter og rammetilskudd for Sarpsborg kommune alene utgjør en økt inntekt på 56,4 millioner kroner.  Det er også store besparelser på pensjon.

Les også: Skattereform for omstilling og vekst

 

Driver som budsjettert

Unni Skaar er rådmann i Sarpsborg kommune. Hun er fornøyd med det historiske gode årsresultatet.Virksomheten i Sarpsborg kommune er fordelt på fem ulike kommuneområder. Velferd, oppvekst, samfunn, teknisk og organisasjon går alle med overskudd i 2016. Omsorgstjenester (sykehjem og hjemmetjeneste), grunnskolene, barnehagene og teknisk driver samlet sett i samsvar med budsjettene.

- Totalt sett bruker vi noe mindre penger på driften av kommunens tjenester enn budsjettert. Det er positivt også med tanke på de kommende årene, sier rådmann Unni Skaar.

NAV har et mindreforbruk på 6,9 millioner kroner. Det henger sammen med lavere arbeidsledighet og færre unge sosialhjelpsmottakere. Det har ikke vært registrert så få sosialhjelpsmottakere på 8 år.

 

Virksomheter med negative avvik

To enheter i kommunen peker seg ut med et merforbruk. Spesialundervisning har et negativt avvik på 6, 7 millioner kroner. Årsaken er tilflytning av elever med stor tilpasningsbehov og økt behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolen. Dette er en utvikling som kommunen følger nøye med, og som er meldt fra om i tidligere tilstandsrapporter.

Les også: Styrer driften mot balanse

 

Det andre store avviket står barnevernet for med et merforbruk på 4,3 millioner. Flere barn i fosterhjem med forsterkning og flere hjelpetiltak i hjemmet er i hovedsak årsaken til det negative avviket. I tillegg øker etterspørselen etter omsorgslønn. Flere syke blir tatt hånd om av pårørende hjemme, og den utgiften øker.

- Jeg vil takke alle ansatte i kommunen for den jobben som er gjort. De siste årene har vært preget av stram økonomistyring, og den jobben som gjøres hver dag viser seg i det gode årsresultatet i 2016, sier rådmann Unni Skaar.